Kantoor van die adjunk-visekanselier vir onderrig en leer

Kantoor van die Adjunk-Visekanselier: Onderrig en Leer

Wat ook al jou agtergrond is en waar jy ook al is, die NWU bied vir jou ’n geleentheid vir onderrig. Ons is verbind tot die sukses van studente: voel welkom en kontak ons.
 
Onderrig en leer is die kernbesigheid van hoër onderwys in Suid-Afrika. Die gehalte van onderrig, hetsy in voortgesette onderrig, nagraadse of voorgraadse programme, hang van drie faktore af: akademiese kennis, vaardighede en die andragogiese kennis wat deur akademici benut en ontwikkel word om te verseker dat onderrig en leer samewerkend is, tot kritiese denke lei, en innoverend en stimulerend is. Studente-, asook personeelontwikkeling komplementeer mekaar ten opsigte van ons verbintenis tot ’n ervaring van gehalte-onderrig.
 
Die NWU, Suid-Afrika se tweede grootste universiteit, met sy lang belegging in oop afstandleer, het maatskaplike geregtigheid aanvaar as die lens waardeur alle onderrig en verwante voorsiening oorweeg, gesintetiseer en georganiseer word. Maatskaplike geregtigheid verklaar ons toewyding aan selfgerigtheid in studenteleer, ’n verbintenis tot 21ste-eeuse vaardighede, asook studente-ondersteuning van ’n hoë gehalte, veral in aanlyn of afstandsleermodules. Maatskaplike geregtigheid verklaar ons toewyding om geleenthede vir studente te maksimaliseer om hulle taal van voorkeur te gebruik, asook om Engels as gemeenskaplike taal van kommunikasie te bemeester. Maatskaplike geregtigheid verklaar ook ons begrip van die kurrikulum as dat dit die gemeenskap insluit (diens- asook werksplek-ervaring).

 

Adjunk-Visekanselier: Onderrig en Leer
Prof Robert Balfour

(018) 285 2106
robert.balfour@nwu.ac.za
Prof RJ Balfour CV 
Mediapublikasies
Sleuteldokumente

Persoonlike assistent vir die Adjunk-Visekanselier: Onderrig en Leer
Edwina Fransman
(018) 285 2105
Edwina.Fransman@nwu.ac.za

 

Adjunk-visekanselier

Die afdeling van die adjunk-visekanselier (AVK) sluit die Sentrum vir Onderrig en Leer in, wat vir die personeel se akademiese ontwikkeling, studente-ondersteuning en -ontwikkeling, e-leer en kurrikulumontwikkeling verantwoordelik is.
 
Die Eenheid vir Voortgesette Onderrig (EVO) verskaf besigheidsontwikkelingsgeleenthede, asook logistieke en gehalteversekeringsondersteuning vir die aanbieding van alle kortleerprogramme deur fakulteite.
 
Die Biblioteek en Inligligtingsdienste (BID) bestuur en maak voorsiening vir alle biblioteekverwante aktiwiteite (insluitende studente- en personeelontwikkeling ten opsigte van inligtingsgeletterdheid en soekvaardighede), en hou die uitgebreide netwerk van universiteitsbiblioteke op die drie hoofkampusse, asook die verskillende fakulteitsgebaseerde biblioteke, in stand.
 
Die Loopbaansentrum reël ’n aantal loopbaandae vir studente en werkgewers om te netwerk en geleenthede vir toekomstige indiensnemingsplasing of indiensnemingsmoontlikhede te ontwikkel. Die Loopbaansentrum skakel ook met werkgewers om te bepaal of hulle tevrede is met gegradueerdes wat in diens geneem is, en doen ook ’n opname oor die bestemming van gegradueerdes.

Die Taaldirektoraat van die NWU is 'n ondersteuningsdienste-afdeling wat 'n verskeidenheid taaldienste aan die Universiteit lewer: taalbeplanning (beleid en implementering), vertaling, tolking, taalversorging, taaladvies en 'n taalombudsmanfunksie. Verder doen die Direktoraat ook navorsing waar dit van toepassing kan wees op enige van sy taalaktiwiteite

Die Eenheid vir Kwalifikasie- en Akademiese Program-beplanning staan fakulteite by met die prosesse ten opsigte van die interne oorlegplegingstrukture vir goedkeurings en aanbevelings (soos die Senaatskomitee vir Akademiese Standaarde), en eksterne goedkeurings- en akkrediteringsprosesse m.b.t. die RHO, SAKO, HOKK en DHOO en ander statutêre liggame ten einde te verseker dat die Universiteit se PKM op datum en belyn met die Universiteit se Strategie bly, en responsief tot veranderings in die regulatoriese en markomgewing.

 
Die bestuurder van Akademiese Toelaes val ook binne die AVK se afdeling en hou, in samewerking met die AVK se kantoor vir Navorsing en Ondersteuning, toesig oor die aktiwiteite ten opsigte van toelaes wat bestem is vir onderrig en leer, asook vir navorsing, waaroor daar aan die regering en ander agentskappe verslag gedoen moet word. Laastens ondersteun die AVK se kantoor die Registrateurskomitee vir Ooreenkomste met die NWU, waar alle ooreenkomste met die NWU wat op onderrig en leer fokus (hetsy vir nagraadse, voorgraadse, of voortgesette onderrigprogramme) vir ondertekening bekragtig word. Laastens verskaf die Uitvoerende Adviseur van die AVK spesialisondersteuning vir toegewyde inisiatiewe en projekte wat op die Universiteit se programme en strategiese prerogatiewe in die AVK se kantoor betrekking het.

The DVC's Leadership Team

  • Prof Jan van Romburgh - UCE
  • Mr Thoriso Maseng - CC
  • Dr Mathew Moyo - LIS
  • Prof Willie van Vollenhoven -SOL
  • Me Sharon Paulse - K&APB
  • Prof Dawid Gericke - CTL
  • Prof Robert Balfour DVC
  • Mnr Johan Blaauw - Taaldirektoraat

 

Ondersteuningspesialiste
 

Dr Franciska Bothma
Uitvoerende Adviseur van die Adjunk-Visekanselier: Onderrig en Leer
(018) 285 2073
franciska.bothma@nwu.ac.za

 

Persoonlike assistent vir die AVK: Onderrig en Leer
Edwina Fransman
(018) 285 2105
Edwina.Fransman@nwu.ac.za

 

Sentrum vir Onderrig en Leer

Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is verantwoordelik vir die akademiese ontwikkeling van personeel, studente-ondersteuning, e-leer en kurrikulumontwikkeling.

 

 

Prof Willie van Vollenhoven
Hoofdirekteur: Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL)
(018) 299 4868
Willie.VanVollenhoven@nwu.ac.za

Persoonlike assistent van die Hoofdirekteur: Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL)
Luzelle van Rensburg
(018) 299 4871
Luzelle.VanRensburg@nwu.ac.za

 

 

Dr Esmarie Strydom
Direkteur: Spesiale Onderrig Leer Project & CHEDR
(016) 9103 064

 

 

Prof Mamolahluwa Mokoena
Direkteur: Fakulteit Onderrig Leer en Ondersteuning 
(018) 389 2096

 

 

Dr Gerhard Du Plessis
Direkteur: Onderrig Leer Gesentraliseerde Funksie
(018) 299 2722

Eenheid vir Voortgesette Onderrig

Die Eenheid vir Voortgesette Onderrig (EVO) verskaf besigheidsontwikkelingsgeleenthede, asook logistieke en gehalteversekeringsondersteuning vir die aanbieding van alle kortleerprogramme deur fakulteite.

 

Prof Jan van Romburgh
Waarnemende Direkteur EVO en NWU Besigheidskool
(018) 299 1433

 

Persoonlike assistent
Marni Young
(018) 299 4899
Marni.Young@nwu.ac.za

 

Biblioteek- en Inligtingsdienste 

Dr Mathew Moyo
Hoofdirekteur: Biblioteek- en Inligtingsdienste
(018) 389 2017/2118
Mathew.Moyo@nwu.ac.za

Persoonlike assistent van die Hoofdirekteur: Biblioteek- en Inligtingsdienste
Vakant
(018) 389 2017

 

Me Hendra Pretorius
Direkteur: Kliëntediens
(016) 910 3173

 

 

Me Neli Kaunda
Direkteur: Gedeelde Dienste
(018) 299 2781

 

 

Me Manare Tshenye
Senior Bestuurder: Biblioteek- en Inligtingsdienste Kampusbedrywighede
(018) 389 2190

 

 

Me Louise Vos
Senior Bestuurder: Uitreiking, Projekte en Gehalte 
(018) 299 2788

Loopbaansentrum

 

Mr Thoriso Maseng
Bestuurder: Loopbaansentrum
(018) 299 2058

Taaldirektoraat

 

Mr Johan Blaauw
Direkteur: Taaldirektoraat
(018) 299 4700
Besoek ons webblad vir verdere inligting:

Die Eenheid vir Kwalifikasie- en Akademiese Program-beplanning

 

Me Sharon Paulse
Direkteur: K&APB Eenheid
(018) 299 2618
Besoek ons webwerf vir meer inligting:

Akademiese Toelaes

 

Prof Susan Visser
Bestuurder van Akademiese Toelaes 
(018) 285 2334
Susan.Visser@nwu.ac.za

 

Geslagsbewustheid en "LGBTIQ+"-aangeleenthede

Geslagsbewustheid is 'n kritieke komponent van die Diversiteitsfokus van die NWU. Daar is 'n aantal instansiewye projekte en inisiatiewe. Binne die AVK se Kantoor is 'n Reëlingskomitee vir Geslagsbewustheid. Dit bestaan uit studente LGBTIQ-leierskap sowel as verteenwoordigers van die fakulteite van die NWU. Hierdie komitee bestaan ​​uit vrywillige personeellede, om bewusmaking van geslag te bevorder en om, via die AVK se Kantoor, universiteitswye inisiatiewe soos Geslagsbewustheidsweek (jaarliks in Augustus) te ondersteun. Daar is ook 'n netwerk van LGBTIQ-personeel en bondgenote binne en buite die Universiteit wat bekend staan as die Gender Benefit Network. Die GBN doen fondswerwing volgens die GBN-fondsreëls om studente en personeel se inisiatiewe te ondersteun om bewustheid te skep vir kwessies wat "LGBTIQ+"-groepe raak.