Samestelling en lidmaatskap van Raad, Beheer en Bestuur, NWU

BEHEER EN BESTUUR


Beheerstrukture:  Raad

 

Samestelling en Lidmaatskap

Die Raad is soos volg saamgestel:

•  Vyf lede wat deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding aangestel word
•  Vier lede wat deur die NWU-Konvokasie verkies is
•  Vier lede wat die donateurs verteenwoordig
•  Drie gemeenskapsverteenwoordigers
•  Drie lede wat deur die NWU-senaat verkies is
•  Twee lede van die uitvoerende bestuur (die Visekanselier en die Adjunkhoof)
•  Drie kampusvoorsitters van die Verteenwoordigende Studenteraad (VSR)
•  Twee akademiese personeellede wat nie op die Senaat is nie
•  Twee lede van die NWU-ondersteunings- of administratiewe personeel
•  Drie lede met spesifieke spesiale kundigheid

Voorsitter:  Dr MB Tyobeka
Ondervoorsitter: Dr JG Tshifularo
 

Ministeriële aanstellings

Dr JG Tshifularo

Mnr OB Mongale

Mnr MSJ Thabethe

Mnr A Mashilo

Mnr TC Kgomo

 

Konvokasie

Mnr A Sorgdrager

Mnr PJW Buys

Prof AL Combrink

Mnr W Human

 

Donateurs

VAKANT

Mnr S de Bruyn

VAKANT

 

Gemeenskapsleiers

Mnr I Klynsmith

Ds DP Dinkebogile

Mnr LN Zibi

 

Senaat

Prof HJ van der Merwe

Prof N Diko

Prof I Mekoa

 

Uitvoerende Bestuur

Prof ND Kgwadi, Visekanselier

Ex officio

Prof JJ Janse van Rensburg, Adjunkhoof en Adjunk-visekanselier:  Toegewysde Funksies en Potchefstroomkampus Bedryf

Ex officio

 

Studente

Mnr B Mahlangu, VSR:  Mafikengkampus

Mnr J Hugo, VSR: Potchefstroomkampus

Mnr T Hadebe, VSR:  Vaaldriehoekkampus

 

Akademiese personeel

Me H Coetzee

Prof AL Stander

 

Ondersteuningspersoneel

Mnr DJC Stoop

Mnr AF Ayob

 

Spesiale kundigheid

Mnr A Redelinghuis

Dr MB Tyobeka

Mnr F Strydom

 

Sekretaris: Registrateur

Prof M Verhoef

Ex officio

 

Nie-stemgeregtigde lede

Prof R Phaswana-Mafuya, Adjunk-visekanselier: Navorsing eb Innovasie

Op uitnodiging van die Visekanselier

Prof L Du Plessis, Adjunk-visekanselier:  Toegewysde Funksies en Vaaldriehoekkampusbedryf

Op uitnodiging van die Visekanselier

Prof JJ Janse van Rensburg, Adjunk-visekanselier:  Toegewysde Funksies en Potchefstroomkampusbedryf Op uitnodiging van die Visekanselier

Me E de Beer, Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite

Op uitnodiging van die Visekanselier

Prof BMP Setlalentoa, Adjunk-visekanselier:  Tegewysde Funksies en Mafikengkampusbedryf

Op uitnodiging van die Visekanselier

Mnr KJ Oagile, Uitvoerende Direkteur: Mense en Kultuur

Op uitnodiging van die Visekanselier

Mnr NC Manoko, Uitvoerende Direkteur: Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking

Op uitnodiging van die Visekanselier

Prof R Balfour, Adjunk-visekanselier: Onderrig-Leer

Op uitnodiging van die Visekanselier

 

Komiteekoördineerder:  Amanda van der Merwe

 

 

Opgedateer: Amanda van der Merwe Op 2017.12.06