Samestelling en lidmaatskap van Raad, Beheer en Bestuur, NWU

BEHEER EN BESTUUR


Beheerstrukture:  Raad

 

Samestelling en Lidmaatskap

Die Raad is soos volg saamgestel:

 

4(1)a

Visekanselier
Prof ND Kgwadi

Intern

4(1)b

Adjunkhoof
Prof L du Plessis

Intern

4(1)c

Drie persone verkies vanuit die geledere van die Senaat
Prof HJ van der Merwe
Prof AF Kotzé
Prof H Janse van Vuuren

Intern

4(1)d

Twee persone verkies deur die akademiese personeel
Prof W du Plessis
Prof JD van Romburgh

Intern

4(1)e

Twee persone verkies deur die ondersteuningspersoneel
Dr F Bothma
Mnr FM Nkoana

Intern

4(1)f

Drie studente verkies deur die SVR
Mnr T Seepamore
Mnr T Siziba
Mnr H Struwig-Schoeman

Intern

4(1)g

Vyf persone aangewys deur die Minister
Mnr C Mabe
Mnr TC Kgomo
Me T Semane
Mnr OB Mongale
Mnr MSJ Thabethe
 

Ekstern

4(1)h

Drie persone verkies deur die Raad van Donateurs
Mnr JDS de Bruyn
Mnr A van Rooy
Me U Barravalle

Ekstern

4(1)i

Vier persone verkies deur die Konvokasie
Mnr C Mulder
Prof A Combrink
Mnr W Human
Mnr A Sorgdrager

Ekstern

4(1)j

Drie persone aangewys vanuit die geledere van die universiteit se gemeenskapsleiers
Ds PD Dinkebogile
VAKANT
VAKANT

Ekstern

4(1)k

Drie persone aangestel deur die Raad van buite die Universiteite vir hulle spesifieke kundigheid
Dr MB Tyobeka (Voorsitter van die Raad)
Mnr A Redelinghuis
Mnr TV Mokgatlha
 

Ekstern

 

Sekretaris van die Raad en Registrateur:

Prof M Verhoef  (Ex officio)

Universiteitsbestuurslede is bywonend as gevolg van hulle deskundige kennes en mag slegs bywoon op versoek van die Visekanselier met toestemming van die Voorsitter

Prof R Phaswana-Mafuya, Adjunkvisekanselier: Navorsing en Innovasie


Prof R Balfour, Adjunkvisekanselier:  Onderrigleer
 

Prof L du Plessis, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Vaaldriehoekkampusbedryf

Prof D Balia, Adjunkvisekanselier: Toegewysde Funksies en Potchefstroomkampusbedryf


Prof BMP Setlalentoa, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Mafikengkampusbedryf
 

Me E de Beer, Uitvoerende Direkteur:  Finansies en Fasiliteite

Dr M Singh, Uitvoerende Direkteur:  Mense en Kultuur

Mnr NC Manoko, Uitvoerende Direkteur:  Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking


Dr S Chalufu, Uitvoerende Direkteur:  Studentelewe
 
 

 

Komiteekoördineerder: Amanda van der Merwe

Opgedateer: Amanda van der Merwe   2019.12.05