Samestelling en lidmaatskap van Raad, Beheer en Bestuur, NWU

BEHEER EN BESTUUR


Beheerstrukture:  Raad

 

Samestelling en Lidmaatskap

Die Raad is soos volg saamgestel:

 

4(1)a

Visekanselier
Prof ND Kgwadi

Intern

4(1)b

Adjunkhoof
Prof JJ Janse van Rensburg

Intern

4(1)c

Drie persone verkies vanuit die geledere van die Senaat
Prof HJ van der Merwe
Prof D Balia
Prof H Janse van Vuuren

Intern

4(1)d

Twee persone verkies deur die akademiese personeel
Prof W du Plessis
Prof JD van Romburgh

Intern

4(1)e

Twee persone verkies deur die ondersteuningspersoneel
Mnr AF Ayob
Mnr DJC Stoop

Intern

4(1)f

Drie studente verkies deur die SVR
Mnr L Nene
Mnr L Maphosa
Me D D'Assonville

Intern

4(1)g

Vyf persone aangewys deur die Minister
Mnr C Mabe
Mnr TC Kgomo
Me T Semane
Mnr OB Mongale
Mnr MSJ Thabethe
 

Ekstern

4(1)h

Drie persone verkies deur die Raad van Donateurs
Mnr JDS de Bruyn
Mnr A van Rooy
Vakant

Ekstern

4(1)i

Vier persone verkies deur die Konvokasie
Mnr C Mulder
Prof A Combrink
Mnr W Human
Mnr A Sorgdrager

Ekstern

4(1)j

Drie persone aangewys vanuit die geledere van die universiteit se gemeenskapsleiers
Ds PD Dinkebogile
Mnr I Klynsmith
Mnr LN Zibi

Ekstern

4(1)k

Drie persone aangestel deur die Raad van buite die Universiteite vir hulle spesifieke kundigheid
Dr MB Tyobeka (Voorsitter van die Raad)
Mnr A Redelinghuis
VAKANT
 

Ekstern

 

Sekretaris van die Raad en Registrateur:

Prof M Verhoef  (Ex officio)

Universiteitsbestuurslede is bywonend as gevolg van hulle deskundige kennes en mag slegs bywoon op versoek van die Visekanselier met toestemming van die Voorsitter

Prof R Phaswana-Mafuya, Adjunkvisekanselier: Navorsing en Innovasie


Prof R Balfour, Adjunkvisekanselier:  Onderrigleer
 

Prof L du Plessis, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Vaaldriehoekkampusbedryf

Prof JJ Janse van Rensburg, Adjunkvisekanselier: Toegewysde Funksies en Potchefstroomkampusbedryf


Prof BMP Setlalentoa, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Mafikengkampusbedryf
 

Me E de Beer, Uitvoerende Direkteur:  Finansies en Fasiliteite

Dr M Singh, Uitvoerende Direkteur:  Mense en Kultuur

Mnr NC Manoko, Uitvoerende Direkteur:  Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking


Prof L Lalende, Uitvoerende Direkteur:  Studentelewe
 
 

 

Komiteekoördineerder: Amanda van der Merwe

Opgedateer: Amanda van der Merwe Op 2018.12.05