Samestelling en lidmaatskap van Raad, Beheer en Bestuur, NWU

BEHEER EN BESTUUR


Beheerstrukture:  Raad

 

Samestelling en Lidmaatskap

Die Raad is soos volg saamgestel:

 

4(1)a

Visekanselier
Prof ND Kgwadi

Intern

4(1)b

Adjunkhoof
Prof JJ Janse van Rensburg

Intern

4(1)c

Drie persone verkies vanuit die geledere van die Senaat
Prof HJ van der Merwe
Prof D Balia
Prof H Janse van Vuuren

Intern

4(1)d

Twee persone verkies deur die akademiese personeel
Prof W du Plessis
Prof JD van Romburgh

Intern

4(1)e

Twee persone verkies deur die ondersteuningspersoneel
Mnr AF Ayob
Mnr DJC Stoop

Intern

4(1)f

Drie studente verkies deur die SVR
Mnr T Hadebe
Mnr J Hugo
Mnr B Mahlangu

Intern

4(1)g

Vyf persone aangewys deur die Minister
VAKANT
Mnr TC Kgomo
VAKANT
Mnr OB Mongale
Mnr MSJ Thabethe
 

Ekstern

4(1)h

Drie persone verkies deur die Raad van Donateurs
Mnr JDS de Bruyn
Vakant
Vakant

Ekstern

4(1)i

Vier persone verkies deur die Konvokasie
Mnr C Mulder
Prof AL Combrink
Mnr W Human
Mnr A Sorgdrager

Ekstern

4(1)j

Drie persone aangewys vanuit die geledere van die universiteit se gemeenskapsleiers
Ds PD Dinkebogile
Mnr I Klynsmith
Mnr LN Zibi

Ekstern

4(1)k

Drie persone aangestel deur die Raad van buite die Universiteite vir hulle spesifieke kundigheid
Dr MB Tyobeka (Voorsitter van die Raad)
Mnr A Redelinghuis
Mnr F Strydom
 

Ekstern

 

Sekretaris van die Raad en Registrateur:

Prof M Verhoef  (Ex officio)

Universiteitsbestuurslede is bywonend as gevolg van hulle deskundige kennes en mag slegs bywoon op versoek van die Visekanselier met toestemming van die Voorsitter

Prof R Phaswana-Mafuya, Adjunkvisekanselier: Navorsing en Innovasie


Prof R Balfour, Adjunkvisekanselier:  Onderrigleer
 

Prof L du Plessis, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Vaaldriehoekkampusbedryf

Prof JJ Janse van Rensburg, Adjunkvisekanselier: Toegewysde Funksies en Potchefstroomkampusbedryf


Prof BMP Setlalentoa, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Mafikengkampusbedryf
 

Me E de Beer, Uitvoerende Direkteur:  Finansies en Fasiliteite

Mnr KJ Oagile, Uitvoerende Direkteur:  Mense en Kultuur

Mnr NC Manoko, Uitvoerende Direkteur:  Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking


Prof L Lalende, Uitvoerende Direkteur:  Studentelewe
 
 

 

Komiteekoördineerder: Amanda van der Merwe

Opgedateer: Amanda van der Merwe Op 2018.07.18