Menseregtekomitee, Beheer en Bestuur, NWU

BEHEER EN BESTUUR
Bestuurstrukture

Menseregtekomitee

Rol en Lidmaatskap

Die Noordwes-Universiteit erken die fundamentele regte en waardes wat in die Handves van Regte in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996 vervat is, dat hierdie fundamentele waardes en regte in die universiteitsgemeenskap gerespekteer en gehandhaaf moet word, en dat dit nie in isolasie gesien moet word nie, maar as geïntegreerde deel van die universiteit se praktyke en beleide toegepas moet word.

Die Menseregtekomitee is deur die Raad gestig en funksioneer onafhanklik en onpartydig, en tree te goeder trou sonder vrees, guns, partydigheid of vooroordeel op.

Die komitee bestaan uit 12 lede wat die universiteitsgemeenskap verteenwoordig, ook in terme van ras, geslag en gestremdheid.

Die voorsitter is me Mohsina Chenia.

 

Kontak ons

 

Postitel

  Me Irma van Niekerk
  Komiteesekretaris

Telefoon

  +27 18 299 4943

Faks

 

E-pos

  Irma.VanNiekerk@nwu.ac.za