Welkom by die NWU

Toer die NWU

 

Die NWU is daartoe verbind om te funksioneer as ʼn unitêre, geïntegreerde, multikampusuniversiteit wat billikheid, herstel en globaal mededingende onderrig en navorsing oor al drie kampusse heen moontlik maak. Ons kernaktiwiteite, onderrig-leer en navorsing is vervleg met gemeenskapsbetrokkenheid en innovasie in ons agt fakulteite waarvan die meeste afstand- sowel as kontakstudente dien.

Die NWU bied meer as net ʼn opvoeding: ons bied aan mense ʼn plek in die wêreld. Ons akademiese aanbod bied aan studente ʼn groot keuse en buigsaamheid, en stel hulle in staat om hul volle potensiaal te verwesenlik en om te begin voorberei vir hul loopbane.

Deur samewerking met ander universiteite en instansies wêreldwyd is ons deel van die globale hoëronderwysgemeenskap. Ons internasionaliseringsaktiwiteite sluit in uitruilprogramme vir studente en personeel en samewerking in akademiese, navorsings-, kulturele en sportaangeleenthede.
Soos wat ons sing in ons Universiteitslied: “waar die wilgers welig spruit, doringboom sy skadu sprei, soos ons groei in kundigheid..."

 

Waar om te studeer?


Ons identiteit

Ontmoet ons gelukbringer

Ons, as die NWU, bied hoëgehalte akademiese programme en ʼn dinamiese studentelewe. Daar is geen beter simbool as ons gelukbringer, Eagi, om die handelsmerkeienskappe van ʼn unitêre NWU te verteenwoordig nie. Die arend het ʼn positiewe betekenis in baie verskillende kulture. Dit verteenwoordig positiewe eienskappe wat perfek met die NWU se strategie en doelstellings ooreenkom. Dit sluit in sukses, aspirasie, moed, uitbreiding, nuwe lewe, leierskap en vryheid. Eagi simboliseer ons verbintenis tot ʼn kreatiewe benadering tot die lewe en ons strewe om uit te styg bo die res. Hy weerspieël ons talent vir die vind van nuwe geleenthede om uit te blink en voortdurend te verbeter. Eagi vergestalt ook die belangrikheid van die implementering van etiek in alles wat ons doen, wat inpas by die waardegedrewe aard van die NWU.

 


Meer oor ons

Droom, doelwit, waardes

Ons Droom

Om ʼn internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees wat bekend is vir sy wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en ʼn sorgsaamheidsetiek.

Ons Doelwit

Om uitmuntend te wees in innoverende leer en onderrig en baanbrekersnavorsing en om sodoende die gemeenskap deur kennis te dien.

Ons Handelsmerkbelofte

Dinamies. Waardegedrewe. Uitnemend.

Waardes

Die NWU sal betrokke en sorgsame personeel en studente koester en die volgende fundamentele waardes inbed, wat op die grondwetlike beginsels van menswaardigheid, gelykheid en vryheid gebaseer is:

- Etiek in alle strewes
- Akademiese integriteit
- Akademiese vryheid en vryheid van wetenskaplike navorsing
- Verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, regverdigheid en deursigtigheid
- Entoesiasme oor diversiteit.

 

Geskiedenis van die NWU

Die NWU het amptelik op 1 Januarie 2004 tot stand gekom as deel van die Suid-Afrikaanse regering se plan om hoër onderwys te transformeer. Die voormalige Universiteit van Noordwes het saamgesmelt met die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. ʼn Derde party was die Sebokengkampus van ʼn ander hoofsaaklik swart universiteit, Vista, waarvan die personeel en studente geïnkorporeer is.

Hul samekoms om die Noordwes-Universiteit (NWU) te vorm, was ʼn sterk simboliese gebaar van versoening en nasiebou – en hoogs doeltreffend. Die oorgang na die verenigde NWU is geloof as een van die mees geslaagde en stabiele samesmeltings in Suid-Afrika. Nog elke jaar sedert die samesmelting het die NWU ʼn gesonde finansiële surplus opgelewer, die studenteslaagsyfer verbeter, die navorsingsuitset verhoog en uitgestyg in die korporatiewebestuurranglys vir Suid-Afrikaanse universiteite.

Hierdie stabiliteit getuig van die kultuur van oorlegpleging by die NWU, ons duidelike visie, waardes en missie, ons doeltreffende korporatiewe bestuur en leierskap, en die goed gedefinieerde strategiese en bedryfsplanne wat ons opgestel het om die NWU vorentoe te vat.