Raad landingsbl - NWU, Beheer en Bestuur

BEHEER EN BESTUUR

 

Beheerstrukture

 

Raad

Die Raad bestuur die universiteit ingevolge hoofstuk 4 van die Wet, die Reglement en Beleide uitgereik in terme van die Wet, die Statuut en die Reëls, insluitend, ten minste die aanvaarding van doel- en waardestellings, asook strategiese planne, die bepaling van beleid, die opstel van die Statuut, die Reëls, die prosesse, die delegering van gesag, die monitering van operasionele optrede en bestuur, en die daarstel van komitees en, saam met die senaat, gesamentlike komitees, om te verseker dat die universiteit sy doel en waardes bereik.

Kennisgewing aan alle permanente akademiese personeel van die Noordwes-Universiteit

Verkiesing van ʼn lid van die Raad van die Noordwes-Universiteit uit die geledere van die permanente akademiese personeel (wat nie ʼn lid van die Senaat is nie) ingevolge paragraaf 4(1)(d) van die Statu

Die eerste termyn van prof AL Stander as lid van die Raad verstryk op 9 Junie 2018 en nominasies is aangevra vir die verkiesing van ʼn persoon uit die geledere van die permanente akademiese personeel as lid van die Raad ingevolge paragraaf 4(1)(d) van die Statuut en die reëls soos goedgekeur deur die Raad op 24 April 2017 beskikbaar by http://www.nwu.ac.za/sites/www.nwu.ac.za/files/files/i-governance-management/policy/1P-1.3_Rules%20for%20the%20appointment%20of%20council%20members_a.pdf.

Nege skriftelike nominasies is ontvang teen 18 Mei 2018 om 12:00 teen die sluitingstyd vir nominasies.  Die nominasies is op 22 Mei 2018 aan die akademiese personeel gekommunikeer.

Die geldige nominasies is soos volg:

1. BLIGNAUT DR AJ (PK Verpleegkunde Voorgraads: Senior Lektor)  Curriculum vitae
2. DU PLESSIS PROF W (PK Regte; Geregtigheid and Volhoubaarheid: Professor)  Curriculum vitae
3. MATHUTHU PROF M (MK Sentrum vir Toegepaste Radiasie Wetenskape en Tegnologie: Professor)  Curriculum vitae
4. MUKWEVHO PROF EE (MK Biochemie: Professor)  Curriculum vitae
5. RENA PROF R (MK Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur: Professor)  Curriculum vitae
6. TSHIDZUMBA DR NA (MK Skool vir Kommunikasiestudies: Senior Lektor)  Curriculum vitae
7. VAN DER WALT PROF IJ (NWU Natuur- en| Landbouwetenskappe: Navorsing en Innovasie: Professor)  Curriculum vitae
8. VAN EEDEN PROF ES (VK Geskiedenies: Professor)  Curriculum vitae
9. VAN ZYL MR. AP (PK Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe: Senior Lektor)  Curriculum vitae

Die verkiesing is nou oop en sluit op 5 Junie 2018 om 12:00.  Klierk HIER om te stem.  U sal herlei word na die NWU se elektroniese stemplatform.

PROF M VERHOEF
REGISTRATEUR

2018.05.24