Raad komitees - NWU, Beheer en Bestuur

BEHEER EN BESTUUR
Beheerstrukture:  Raad

Komitees

Alle komitees van die Raad funksioneer kragtens ’n mandaat van strategiese of finansiële belang vir die NWU. Hulle is onder voorsitterskap van persone met die vereiste kennis, vaardighede en ervaring, en tree volgens duidelike opdragte op.
 

Uitvoerende Komitee

Die Uitvoerende Komitee hanteer sake tussen Raadsvergaderings en doen by die volgende vergadering verslag oor hierdie sake. Dit verseker ook dat die gedragskode van die Raadslede gehandhaaf word en handel sake af wat deur die Raad verwys word.


Lede:
1. Voorsitter van die Raad:  Dr MB Tyobeka (VOORSITTER)
2. Ondervoorsitter van die Raad:  Dr JG Tshifularo
3. Eksterne lid van die Raad:  Mnr I Klynsmith
4. Eksterne lid van die Raad:  Mnr F Strydom
5. Visekanselier: Prof ND Kgwadi
6. Adjunkhoof: Prof  F van Niekerk
7. Institusionele Registrateur: Prof M Verhoef (ex officio sekretaris)

Komiteekoördineerder:  Amanda van der Merwe


Mensekapitaal en Indiensnemingsgelykheidkomitee

Die mandaat van die Mensekapitaal en Indiensnemingsgelykheidkomitee is om te verseker dat voldoende mensehulpbronbeleide en -strategie in plek is, en om die implementering van hierdie beleide en strategie volgens die gestelde kriteria en maatreëls te moniteer. Die komitee is verantwoordelik vir alle mensehulpbronne en diensbillikheidsverwante aspekte, insluitend vergoedings- en diensvoorwaardes wat nie binne die bestek van die Vergoedingskomitee val nie. Die komitee as regulerende liggaam ontvang en evalueer verslae van die bestuur oor spesifieke mensehulpbronkwessies, insluitend voldoening aan statutre vereistes, en verseker dat die bestuur aanspreeklik gehou word vir die implementering van mensehulpbronverwante strategie en beleide.

Lede:
1. Eksterne lid van die Raad:  Dr JG Tshifularo (VOORSITTER)
2. Eksterne lid van die Raad:  Mnr A Redelinghuis
3. Eksterne lid van die Raad:  Ds DP Dinkebogile
4. Interne lid van die Raad:  Mnr DJC Stoop
5. Interne lid van die Raad:  Prof I Mekoa
6. Visekanselier:  Prof ND Kgwadi
7. Institusionele Registrateur:  Prof M Verhoef (ex officio sekretaris)
8. Uitvoerende Direkteur:  Mense en Kultuur: Mnr K Oagile (diensdoende)

Komiteekoördineerder:  Eulalia Johnson

 

Vergoedingskomitee

Die hoofdoel van die komitee is om die Raad by te staan in die uitvoering van die verantwoordelikhede van die Raad met betrekkeing tot 'n regverdige en  verantwoordelike vergoedingsfilosofie en die implementering daarvan soos dit neerslag vind in vergoedingsbeleide en strategieë.

Lede:
1.  Voorsitter van die Finansies Komitee:  VAKANT (VOORSITTER)
2.  Voorsitter van die NWU Raad:  Dr MB Tyobeka
3.  Voorsitter van die Mensekapitaal en Indiensnemingsgelykheidskomitee:  Dr JG Tshifularo
4.  Voorsitter van die Oudit, Risiko en Voldoeningskomitee:  Mnr N Nqandela
5.  Eksterne lid van die Raad:  Mnr T Kgomo
6.  Visekanselier:  Prof ND Kgwadi
7.  Institusionele Registrateur:  Prof  MM Verhoef (ex officio sekretaris)
8.  Uitvoerende Direkteur:  Finansies en Fasiliteite:  Me E de Beer (diensdoende)
9.  Uitvoerende Direkteur:  Mense en Kultuur:  Mnr K Oagile (diensdoende)

Komiteekoördineerder:  Amanda van der Merwe
 


Transformasie-Oorsigkomitee (TOK)

Die Transformasie-oorsigkomitee hou toesig oor die implementering van die transformasie-aspekte van die Institusionele Plan.

Lede:
1. Eksterne lid van die Raad: VAKANT                              
2. Eksterne lid van die Raad:  Mnr A Mashilo                  
3. Eksterne lid van die Raad:  Mnr PJW Buys
4. Interne lid van die Raad:  Prof AM de Lange
5. Interne lid van die Raad:  Prof R Balfour
6. Visekanselier:  Prof ND Kgwadi
7. Institusionele Registrateur:  Prof M Verhoef (ex officio sekretaris)
8. Waarnemende Uitvoerende Direkteur:  Mensontwikkeling: Mnr KJ Oagile (diensdoende)
9.  Hoof Strategie Beampte:  Mnr RL Kettles (diensdoende)

Komiteekoördineerder:  Jacoline Jansen van Vuuren
 

Oudit-, Risiko- en Nakomingskomitee

Hierdie komitee is teenoor die Raad aanspreeklik vir die uitvoering van sy pligte, wat is om die NWU se bates te beskerm, om toereikende rekeningkundige rekords te hou, om ’n doeltreffende stelsel van interne beheer te ontwikkel en in stand te hou, om toesig te hou oor die bestuur se rol in die skep en instandhouding van ’n behoorlike risikobestuursproses, en om die jaarlikse ouditfooi van die eksterne ouditeure te magtig. Die komitee verskaf ’n kommunikasiekanaal tussen die Raad, bestuur, die interne ouditfunksie en die eksterne ouditeure. Dit het vrye toegang tot die Voorsitter van die Raad (wat nie ’n lid van die Ouditkomitee is nie), die Visekanselier en die Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite, en die interne en eksterne ouditeure.

Lede:
1. Eksterne lid van die Raad:  Mnr N Nqandela (VOORSITTER)
2. Eksterne lid van die Raad:  Mnr S de Bruyn
3. Eksterne lid van die Raad:  Mnr A Redelinghuis
4. Eksterne kundige:  Dr K van der Walt
5. Eksterne kundige:  VAKANT
6. Institusionele Registrateur: Prof M Verhoef (ex officio sekretaris)
7. Visekanselier: Prof ND Kgwadi
8. Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite:  Me E de Beer (diensdoende)

Komiteekoördineerder:  Jacoline Jansen van Vuuren


Finansiële Komitee

Die mandaat van die Finansiële Komitee is om die raad oor finansiële en beleggingsake en oor langtermyn-infrastruktuurontwikkeling by die NWU te adviseer. In die nakoming van hierdie rol, het die komitee die taak om die Raad se bestuursfunksie te versterk met betrekking tot gesonde, verantwoordelike en doeltreffende finansiële beplanning, finansiële administrasie, finansiële bestuur en behoorlike finansiële verslagdoening.
Om sy pligte uit te voer, maak die Finansiële Komitee gebruik van drie subkomitees, naamlik die Tenderkomitee, die Beleggingskomitee en die Batekomitee.

Lede:
1. Eksterne lid van die Raad:  Mnr F Strydom
2. Eksterne lid van die Raad:  Mnr I Klynsmith
3. Eksterne lid van die Raad:  Dr MB Tyobake
4. Eksterne lid van die Raad:  Mnr K Venter
5. Institusionele Registrateur: Prof M Verhoef (ex officio sekretaris)
6. Visekanselier:  Prof ND Kgwadi
7. Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite: Me E de Beer (diensdoende)

Komiteekoördineerder: Irma van Niekerk


Tenderkomitee

Hierdie komitee se rol is om die tenderbeleide en -prosedures wat deur die bestuur voorberei is, goed te keur, en om te kontroleer dat dit die Wet op Bre Swart Ekonomiese Bemagtiging van 2003 nakom, om te bevestig dat tenderbeleide gemplementeer word, en om tenders vir kontrakte ter waarde van tussen R2 miljoen en R15 miljoen te evalueer en goed te keur. Vir kontrakte wat R15 miljoen oorskry, evalueer die komitee die tenders wat ontvang is, en doen 'n aanbeveling aan die Raad.

Lede:
1. Eksterne Onafhanklike Ouditeur:  Mnr DA Foster (VOORSITTER)
2. Eksterne lid van die Raad:  Mnr S de Bruyn                                  
3. Eksterne lid van die Raad: Dr SJ van der Walt
4. Visekanselier: Prof ND Kgwadi
5. Institusionele Registrateur: Prof MM Verhoef (ex officio sekretaris)
6. Uitvoerende Direkteur:  Finansies en Fasiliteite:  Me E de Beer (diensdoende)

Komiteekoördineerder:  Irma van Niekerk


Beleggingskomitee

Die hooftaak van hierdie komitee is om maatreëls vas te stel sodat die NWU die hoogste moontlike opbrengs op beleggings kan kry, met toepaslike risikoblootstelling. Sy taak is om portefeuljebestuurders aan te stel en beleggingsbeleide en die beleggingsprestasie van portefeuljebestuurders, en die kredietrelings waarbinne die geldmarkbestuurder kan optree, te evalueer.

Lede:
1. Eksterne beleggingskundige:  Mnr S Mohapi (VOORSITTER)
2. Eksterne lid van die Raad:  VAKANT
3. Eksterne beleggingskundige:  VAKANT                                                             
4. Eksterne beleggingskundige: Mnr L Seliane
5. Visekanselier: Prof ND Kgwadi
6. Institusionele Registrateur: Prof M Verhoef (ex officio sekretaris)
7. Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite: Me E de Beer (diensdoende)

Komiteekoördineerder:  Irma van Niekerk

 

Batekomitee

Die hoofverantwoordelikheid van hierdie komitee is om die langtermynontwikkeling en instandhouding van die Universiteit se infrastruktuur te verseker.


Lede:
1. Eksterne lid van die Raad: Mnr I Klynsmith (VOORSITTER)
2. Eksterne lid van die Raad: Mnr TJ Kgomo                  
3. Visekanselier: Prof ND Kgwadi
4. Institusionele Registrateur: Prof MM Verhoef (ex officio sekretaris)
5. Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite: Me E de Beer (diensdoende)

Komiteekoördineerder:  Irma van Niekerk


Eretoekenningskomitee

Die Eretoekenningskomitee oorweeg benoemings vir eredoktorsgrade en ander eretoekennings.

Lede:
1. Visekanselier: Prof ND Kgwadi (VOORSITTER)
2. Eksterne lid van die Raad: Dr MB Tyobeka
3. Interne lid van die Raad:  Prof R Balfour
4. Interne lid van die Raad:  Prof AM de Lange              
5. Visekanselier: Prof ND Kgwadi
6. Institusionele Registrateur: Prof MM Verhoef (ex officio sekretaris)

Komiteekoördineerder: Craig Hutton

 

Studente Oorsigkomitee

In die algemeen vervul hierdie komitee die oorsigrol in soverre dit gaan oor oorsig en adviseer die NWU-bestuur oor alle aspekte rakende studentesake by die Universiteit.


Lede:
1. Eksterne Lid van die Raad:  Mnr T Kgomo (voorsitter)
2. Eksterne Lid van die Raad:  Dr JG Tshifularo
3. Eksterne Lid van die Raad:  VACANT
4. Eksterne Lid van die Raad: Prof AL Combrink
5. Interne Lid van die Raad: Me H Coetzee
6. Visekanselier: Prof ND Kgwadi
7. Institusionele Registrateur:  Prof MM Verhoef (ex officio sekretaris)

Komiteekoördineerder:  Eulalia Johnson

 

Opgedateer:  Amanda van der Merwe: 2017.05.04