Jaarlikse Prestasieplan

DIE NWU

Jaarlikse Prestasieplan

 

Die Jaarlikse Prestasieplan is deur die Raad goedgekeur op 23 November 2017.

 

Hierdie Jaarlikse Prestasieplan (of JPP in kort) is die NWU se begeleidende plan vir wat die universiteit wil doen, waarheen die universiteit wil gaan en teen wanneer hierdie doelwitte bereik moet word.  Alhoewel die oorkoepelende strategiese rigting vasgestel word in die langtermyn strategie met vyf en tien jaar doelwitte, stel die JPP doelwitte vir die NWU vir 2018 en sal as sodanig al ons aktiwiteite vir die jaar bepaal.  In terme van die Regulasies vir Rapportering deur Publieke Hoër Onderwysinstellings (2014), sal die JPP ook die basis vorm vir die Jaarverslag van 2018.

 

Die JPP is afgelei van die strategiese doelwitte en oogmerke soos uiteengesit in die strategie van die NWU, en sluit planne vir die bereiking van die strategiese suksesfaktore soos geïdentifiseer deur die NWU in.  Dit vervat ook sleutelprestasie doelwitte en aanduiders.

 

 

Vir enige navrae rakende die JPP, kontak asb:
Hoof Strategiebeampte:  Kantoor van die Visekanselier, mnr Robert Kettles
of
Adjunk-Visekanselier:  Toegewysde Funksies en Vaaldriehoekkampus Bedryf, Prof Linda du Plessis

 

Amanda van der Merwe

Direkteur:  Korporatiewe en Inligtingsbestuursdienste

2017.12.05