Samestelling en lidmaatskap van Raad

Die Raad is soos volg saamgestel:

 

4(1)a

Visekanselier
Dr MB Tyobeka

Intern

4(1)b

Adjunkhoof
Prof L du Plessis

Intern

4(1)c

Drie persone verkies vanuit die geledere van die Senaat
Prof A Verhoef
Prof AF Kotzé
Prof D Modise

Intern

4(1)d

Twee persone verkies deur die akademiese personeel
Prof E du Plessis
Prof P Smit

Intern

4(1)e

Twee persone verkies deur die ondersteuningspersoneel
Me H Lekalakala
Dr AA le Roux

Intern

4(1)f

Drie studente verkies deur die SVR
T Molefi
M Motaung
Me H Potgieter

Intern

4(1)g

Vyf persone aangewys deur die Minister
Mnr C Mabe
Mnr TC Kgomo
Adv PG Seleka SC
Mnr OE Mongale (Ondervoorsitter)
Mnr MSJ Thabethe
 

Ekstern

4(1)h

Drie persone verkies deur die Raad van Donateurs
Mnr JDS de Bruyn
Me S Mlambo
Me U Barravalle

Ekstern

4(1)i

Vier persone verkies deur die Konvokasie
Mnr TP Venter
Adv M Kruger
Prof AL Combrink
Mnr A Sorgdrager (Voorsitter)

Ekstern

4(1)j

Drie persone aangewys vanuit die geledere van die universiteit se gemeenskapsleiers

Me S Britz
Pastoor P Tlhabanyane

Ekstern

4(1)k

Drie persone aangestel deur die Raad van buite die Universiteite vir hulle spesifieke kundigheid
(Voorsitter van die Raad)
Me R Kenosi
Mnr TV Mokgatlha
 

Ekstern

 

Sekretaris van die Raad en Registrateur:

Prof M Verhoef  (Ex officio)

Universiteitsbestuurslede is bywonend as gevolg van hulle deskundige kennes en mag slegs bywoon op versoek van die Visekanselier met toestemming van die Voorsitter

Prof MJ Mphahlele, Adjunkvisekanselier: Navorsing en Innovasie


Prof R Balfour, Adjunkvisekanselier:  Onderrigleer
 

Prof L du Plessis, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Vanderbijlparkkampusbedryf

Prof D Balia, Adjunkvisekanselier: Toegewysde Funksies en Potchefstroomkampusbedryf


Prof S Swanepoel, Adjunkvisekanselier:  Toegewysde Funksies en Mahikengkampusbedryf
 

Me E de Beer, Uitvoerende Direkteur:  Finansies en Fasiliteite

Prof M Singh, Uitvoerende Direkteur:  Mense en Kultuur

Mnr NC Manoko, Uitvoerende Direkteur:  Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking


Dr S Chalufu, Uitvoerende Direkteur:  Studentelewe
 
 

 

Komiteekoördineerder: Amanda van der Merwe

Opgedateer: Amanda van der Merwe   2022.06.29