Konvokasie

Die Konvokasie bestaan uit oudstudente (alumni) wat ’n graad of diploma aan die NWU of sy voorgangers verwerf het, asook alle huidige lede van die Universiteit se permanente personeel.

Lidmaatskap word slegs verkry deur middel van ’n formele aansoek en betaling van R50 lidmaatskapgeld vir lewenslange lidmaatskap. Dit is ʼn statutêre liggaam van die NWU, wat beteken dat dit in die Universiteit se Statuut as deel van die formele bestuursraamwerk erken word.

Die doel van die Konvokasie is om die welsyn van die NWU te bevorder deur sy beeld, tradisies en belange te beskerm en om as brug tussen die lede van die Konvokasie en die Universiteit te dien. Die Konvokasie word verteenwoordig op die Universiteitsraad en werk ook nou saam met ander strukture soos die Alumnivereniging wat die interaksie tussen die Universiteit en sy alumni bevorder. Hierdie is die perfekte manier om jou stem ten opsigte van die bestuur van jou alma mater te laat hoor.

Klik asseblief hier om die artikel van die NWU se Statuut te lees wat na die Konvokasie verwys.

 

NOMINASIE EN VERKIESING VAN EEN RAADSLID UIT DIE GELEDERE VAN DIE NOORDWES-UNIVERSITEIT SE KONVOKASIE

Ingevolge paragraaf 33(1) van die Statuut van die Noordwes-Universiteit (NWU) kwalifiseer enige gegradueerde van die Universiteit of die Universiteit se voorgangers en wat lid is van die NWU Konvokasie om genomineer te word om lid te word van die NWU Raad, en om te stem in ʼn verkiesing van Raadslede ingevolge paragraaf 6.

Die tweede termyn van mnr Bert Sorgdrager kom tot 'n einde deur die verloop van tyd op 27 Julie 2023. Hy is verkiesbaar vir 'n derde en finale termyn.

Nominasies het gesluit op 21 April 2023 en is ge-oudit. 

Een geldige nominasie is ontvang teen die sluitingsdatum van 21 April 2023 en is deur die Uitvoerende Komitee van die Raad van kennis geneem op 10 Mei 2023. Die geldige nominasie was die van mnr Bert Sorgdrager.

‘n Vergadering van twee lede van die Konvokasie (aangestel deur die President van die Konvokasie) saam met die Registrateur het op 31 Mei 2023 plaasgevind waartydens die geldigheid van die uitkoms van die proses nagegaan is.

Dit is bevestig dat Mnr Bert Sorgdrager geldig genomineer is en in ooreenstemming met die Reëls, geldig verkies is deur die Konvokasie vir ‘n derde termyn vanaf 28 Julie 2023 tot 27 Julie 2026.

 

Die uwe
PROF M VERHOEF
Registrateur en Sekretaris van die KonvokasiE

 

 

Wie is die Konvokasie-verteenwoordigers

'n Nuwe uitvoerende komitee vir die NWU Konvokasie is tydens die driejaarlikse algemene vergadering van die Konvokasie op 23 April 2021 verkies.
 

Middel voor: Mnr Bert Sortgdrager - Voorsitter
Links voor: Mnr Nkosinathi Tom - Ondervoorsitter
Regs voor: Adv Marelize Kruger - Tesourier
Addisionele UK lede:
Agter van links na regs: Me Roslyn Lodewyk, Mnr Tutu Kgobane, Me Karien Brits and Mnr Bongani Mahlangu. Prof Fika Janse van Rensburg in absentia.

 

Konvokasie-verteenwoordigers

Ons sien uit na hulle bydrae tot die NWU Konvokasie.
 
Doen hier aansoek vir Konvokasie-lidmaatskap.

Konvokasie-grondwet

As ’n formele struktuur van die NWU word die Konvokasie gereguleer deur duidelik gedefinieerde reëls en prosedures wat in die NWU se Statuut uiteengesit word.

Ingevolge die Statuut bestaan die Konvokasie uit alle graduandi en diplomandi van die Universiteit en sy voorgangers, naamlik die Universiteit van Noordwes en die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, wat in Januarie 2004 saamgesmelt het om die NWU te vorm.

Die Statuut verleen sekere regte en verantwoordelikhede aan lede van die Konvokasie. Elke lid het die reg om genomineer te word om die Konvokasie op die Universiteitsraad te verteenwoordig en om vir sy lede op die Raad te stem.

Lede stem ook vir die Konvokasievoorsitter en vir die uitvoerende komitee (UK). Die UK bestuur die proses om die Konvokasie se verteenwoordigers op die Raad te verkies, administreer die Konvokasie en werk nou saam met bestuur oor verskeie sake.

Volg asb die skakel vir meer inligting:  Kennis en hersiene weergawe van die grondwet van die NWU Konvokasie

 

Lidmaatskap en aansoekvorm

Elke gegradueerde en gediplomeerde van die NWU en sy voorgangers het die reg om aan die Konvokasie te behoort. Dit geskied egter slegs deur middel van ʼn aansoek en is NIE ’n outomatiese aksie nie. Lidmaatskap van die Konvokasie is ook oop vir huidige permanente personeellede van die Universiteit.
Om ’n lid van die Konvokasie te word, moet u ʼn lidmaatskapaansoekvorm invul en die eenmalige nominale bedrag van R50 betaal, soos uiteengesit op die aansoekvorm.

Ingevolge die Statuut van die NWU is die bedrag van R50 betaalbaar om ’n lid van die NWU se Konvokasie te word. Dit is vir lewenslange lidmaatskap indien jy ’n alumnus is. Betalings kan op twee maniere gedoen word:

Betaalopsie 1

Enige navrae kan gerig word aan Nicolize van der Walt by die Konvokasiekantoor: 018 2852594, of per e-pos: Nicolize.VanDerWalt@nwu.ac.za

Betaalopsie 2

Maak 'n betaling na:

  • Rekeningnaam: North-West University;
  • Nommer: 670640086;
  • Bank: ABSA Noordbrug;
  • Takkode: 335-138;
  • Verwysing: KON + voorletters + van (byvoorbeeld KON R Nel).

E-pos asseblief die depositostrokie/betalingsbewys en hierdie aansoekvorm na Nicolize.VanDerWalt@nwu.ac.za of pos dit na: Kantoor van die Konvokasie, NWU, Privaatsak X1290, Potchefstroom, 2520.

Jou aansoek kan nie sonder 'n volledige aansoek en bewys van betaling verwerk word nie.