Konvokasie

Die Konvokasie bestaan uit oudstudente (alumni) wat ’n graad of diploma aan die NWU of sy voorgangers verwerf het, asook alle huidige lede van die Universiteit se permanente personeel.

Lidmaatskap word slegs verkry deur middel van ’n formele aansoek en betaling van R50 lidmaatskapgeld vir lewenslange lidmaatskap. Dit is ʼn statutêre liggaam van die NWU, wat beteken dat dit in die Universiteit se Statuut as deel van die formele bestuursraamwerk erken word.

Die doel van die Konvokasie is om die welsyn van die NWU te bevorder deur sy beeld, tradisies en belange te beskerm en om as brug tussen die lede van die Konvokasie en die Universiteit te dien. Die Konvokasie word verteenwoordig op die Universiteitsraad en werk ook nou saam met ander strukture soos die Alumnivereniging wat die interaksie tussen die Universiteit en sy alumni bevorder. Hierdie is die perfekte manier om jou stem ten opsigte van die bestuur van jou alma mater te laat hoor.

Klik asseblief hier om die artikel van die NWU se Statuut te lees wat na die Konvokasie verwys.

NOMINASIE EN VERKIESING VAN TWEE RAADSLEDE UIT DIE GELEDERE VAN DIE NOORDWES-UNIVERSITEIT SE KONVOKASIE

Ingevolge paragraaf 32(1) van die Statuut van die Noordwes-Universiteit (NWU) kwalifiseer enige gegradueerde van die Universiteit of die Universiteit se voorgangers om genomineer te word om lid te word van die NWU Raad, en om te stem in ʼn verkiesing van Raadslede ingevolge paragraaf 5.

Die tweede ampstermyn van Prof Annette Combrink, wat uit die geledere van die Konvokasie verkies is in 2018 sal verstryk op 31 Oktober 2021.

Lede van die Noordwes-Universiteit se Konvokasie word hiermee uitgenooi om twee kwalifiserende persone ingevolge paragraaf 32 van die Statuut en Reëls vir die nominasie, verkiesing aanwysing en aanstelling van Raadslede (soos deur die Raad goedgekeur op 17 Junie 2021) te nomineer.

 Hiermee ʼn kennisgewing met die toepaslike besonderhede asook ʼn nominasievorm om uit te druk asook 'n PDF-invulbare vorm.

NWU Registrateur

2021.09.16

 

 

Wie is die Konvokasie-verteenwoordigers

'n Nuwe uitvoerende komitee vir die NWU Konvokasie is tydens die driejaarlikse algemene vergadering van die Konvokasie op 10 Maart 2018 verkies.
 

  • Voorsitter: Mnr Bert Sorgdrager
  • Ondervoorsitter: Mnr Nelson Mongale
  • Tesourier: Mnr Werner Human
  • Lede van die UK:  Me Karien Brits, adv Marlize Kruger, mnr Paul Maritz, mnr Cecil Ramonotsi, mnr Frik van Deventer

Ons sien uit na hulle bydrae tot die NWU Konvokasie. Die volgende algemene vergadering sal in 2021 plaasvind.
 
Doen hier aansoek vir Konvokasie-lidmaatskap.

Konvokasie-grondwet

As ’n formele struktuur van die NWU word die Konvokasie gereguleer deur duidelik gedefinieerde reëls en prosedures wat in die NWU se Statuut uiteengesit word.

Ingevolge die Statuut bestaan die Konvokasie uit alle graduandi en diplomandi van die Universiteit en sy voorgangers, naamlik die Universiteit van Noordwes en die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, wat in Januarie 2004 saamgesmelt het om die NWU te vorm.

Die Statuut verleen sekere regte en verantwoordelikhede aan lede van die Konvokasie. Elke lid het die reg om genomineer te word om die Konvokasie op die Universiteitsraad te verteenwoordig en om vir sy lede op die Raad te stem.

Lede stem ook vir die Konvokasievoorsitter en vir die uitvoerende komitee (UK). Die UK bestuur die proses om die Konvokasie se verteenwoordigers op die Raad te verkies, administreer die Konvokasie en werk nou saam met bestuur oor verskeie sake.

Volg asb die skakel vir meer inligting:  Kennis en hersiene weergawe van die grondwet van die NWU Konvokasie

 

Lidmaatskap en aansoekvorm

Elke gegradueerde en gediplomeerde van die NWU en sy voorgangers het die reg om aan die Konvokasie te behoort. Dit geskied egter slegs deur middel van ʼn aansoek en is NIE ’n outomatiese aksie nie. Lidmaatskap van die Konvokasie is ook oop vir huidige permanente personeellede van die Universiteit.
Om ’n lid van die Konvokasie te word, moet u ʼn lidmaatskapaansoekvorm invul en die eenmalige nominale bedrag van R50 betaal, soos uiteengesit op die aansoekvorm.

Aansoekvorm

Wanneer u die lidmaatskapaansoekvorm voltooi, let asseblief op die volgende belangrike punte:

Ingevolge die Statuut van die NWU is die bedrag van R50 betaalbaar om ’n lid van die NWU se Konvokasie te word. Dit is vir lewenslange lidmaatskap indien jy ’n alumnus is.

Die bankbesonderhede van die NWU Konvokasie is die volgende:

  • Rekeningnaam: North-West University;
  • Nommer: 670640086;
  • Bank: ABSA Noordbrug;
  • Takkode: 335-138.
  • Gebruik asseblief die volgende as verwysing vir jou betaling: KON + voorletters + van (byvoorbeeld KON R Nel).

E-pos asseblief die depositostrokie/betalingsbewys en hierdie aansoekvorm na Nicolize.VanDerWalt@nwu.ac.za of pos dit na: Kantoor van die Konvokasie, NWU Institusionele Kantoor, Privaatsak X1290, Potchefstroom, 2520.

U aansoek kan nie sonder hierdie volledige dokumentasie en bewys van betaling verwerk word nie.

Online application form

Klik hier om aanlyn aansoek te doen.

Enige navrae kan gerig word aan Nicolize van der Walt by die Konvokasiekantoor: 018 2852594, of per e-pos: Nicolize.VanDerWalt@nwu.ac.za