Konvokasie

Die Konvokasie bestaan uit oudstudente (alumni) wat ’n graad of diploma aan die NWU of sy voorgangers verwerf het, asook alle huidige lede van die Universiteit se permanente personeel.

Lidmaatskap word slegs verkry deur middel van ’n formele aansoek en betaling van R50 lidmaatskapgeld vir lewenslange lidmaatskap. Dit is ʼn statutêre liggaam van die NWU, wat beteken dat dit in die Universiteit se Statuut as deel van die formele bestuursraamwerk erken word.

Die doel van die Konvokasie is om die welsyn van die NWU te bevorder deur sy beeld, tradisies en belange te beskerm en om as brug tussen die lede van die Konvokasie en die Universiteit te dien. Die Konvokasie word verteenwoordig op die Universiteitsraad en werk ook nou saam met ander strukture soos die Alumnivereniging wat die interaksie tussen die Universiteit en sy alumni bevorder. Hierdie is die perfekte manier om jou stem ten opsigte van die bestuur van jou alma mater te laat hoor.

Klik asseblief hier om die artikel van die NWU se Statuut te lees wat na die Konvokasie verwys.

Wie is die Konvokasie-verteenwoordigers

’n Nuwe uitvoerende komitee vir die NWU se Konvokasie is by die driejaarlikse algemene vergadering van die Konvokasie op 23 April 2021 verkies.

convocation

Mr Bert Sortgdrager (Voorsitter)

convocation

Mr Nkosinathi Tom (Ondervoorsitter)

convocation

Adv Marelize Kruger (Tesourier)

convocation

Prof Fika Janse van Rensburg

convocation

Mr Bongani Mahlangu

convocation

Ms Karien Brits

convocation

Ms Roslyn Lodewyk

convocation

Mr Tutu Kgobane

 

Ons sien uit na hul bydrae tot die NWU-konvokasie.

Doen hier aansoek vir lidmaatskap van die Konvokasie.

 

Lidmaatskap en aansoekvorm

Elke gegradueerde en gediplomeerde van die NWU en sy voorgangers het die reg om aan die Konvokasie te behoort. Dit geskied egter slegs deur middel van ʼn aansoek en is NIE ’n outomatiese aksie nie. Lidmaatskap van die Konvokasie is ook oop vir huidige permanente personeellede van die Universiteit.
Om ’n lid van die Konvokasie te word, moet u ʼn lidmaatskapaansoekvorm invul en die eenmalige nominale bedrag van R50 betaal, soos uiteengesit op die aansoekvorm.

Ingevolge die Statuut van die NWU is die bedrag van R50 betaalbaar om ’n lid van die NWU se Konvokasie te word. Dit is vir lewenslange lidmaatskap indien jy ’n alumnus is. Betalings kan op twee maniere gedoen word:

Betaalopsie 1

Enige navrae kan gerig word aan Nicolize van der Walt by die Konvokasiekantoor: 018 2852594, of per e-pos: Nicolize.VanDerWalt@nwu.ac.za

Betaalopsie 2

Maak 'n betaling na:

  • Rekeningnaam: North-West University;
  • Nommer: 670640086;
  • Bank: ABSA Noordbrug;
  • Takkode: 335-138;
  • Verwysing: KON + voorletters + van (byvoorbeeld KON R Nel).

E-pos asseblief die depositostrokie/betalingsbewys en hierdie aansoekvorm na Nicolize.VanDerWalt@nwu.ac.za of pos dit na: Kantoor van die Konvokasie, NWU, Privaatsak X1290, Potchefstroom, 2520.

Jou aansoek kan nie sonder 'n volledige aansoek en bewys van betaling verwerk word nie.