Senate

Senate se amogela semmuso tiro yotlhe e e amanag le mananeo a thuto, go akaretsa le go ruta le go ithuta, patlisiso le tlhamo-sea le go tsenya tirisong bokgoni (ka go akaretsa le mananeo a go nna le seabe ga baagi). E re ka Senate e ikarabelela go Lekgotla, gape e dira tiro epe fela e nngwe e Lekgotla le e e abelang.

Senate ya YBB se ne sa tlhongwa ka 10 Motsheganong 2006 go ya ka Melao ya YBB e e kwadilweng mo lekwalopakeng la yone la 8 Phatwe 2005.