Foramo ya Setheo

Foramo ya Setheo (IF) e diragatsa seabe se se botlhokwa sa bogakolodi malebana le Molao wa Thuto e e Kwa Godiko le Molao wa YBB. Ka mo go kgethegileng, seabe seno ke sa go gakolola Lekgotla ka ga go tsenngwa tirisong ga Molao wa Thuto e e Kwa Godimo le pholisi ya bosethaba ya thuto e e kwa godimo, go tlhomiwa ga maloko a setlhopha sa botsamaisi sa setheo le Setlhopha se Segolo sa Botsamaisis, pholisi ya YBB ka ga go tshwarwa ka tekatekano go sa kgathalasege lotso le bong, melao ya boitshwaro, pholisi ya go rarabolola dikgotlhang, go laolwa ga ditso tse di farologaneng le go rotloediwa ga setso sa mo setheong go go theilweng mo go itshokelaneng le go tlotla ditshwanelo tsa botho.

IF e na le maloko a le 29, a a emelang dikhampase di le tharo mme modulasetulo wa yone ke Karabo Mabe.