Senate composition

Ba ba akediwang & Maloko

Maloko a Senate, go ya ka karolo ya 12(1) ya Molao, a akaretsa:
Motlatsa-Mothanselara (Modulasetulo)
Motlatsa-Motshanselara
Moreketoro wa Khampase
Mokwadisi wa mo Setheong
Mokaedi-Khuduthamaga: Patlisiso le Tlhamoseswa
Badini ba magoro otlhe
Maloko a le 33 a akatemi a a tlhophilweng ke maloko a akatemi mo magorong
Maloko a le 2 a e seng a akatemi a a tlhophilweng ke maloko a e seng a akatemi
Baithuti ba le 4 ba ba tlhophilweng ke Institutional Student Representative Council (ISRC)
The Modulasetulo wa Lekgotla kgotsa moemedi wa gagwe le leloko le lengwe la Lekgotla le le tlhophilweng ke Lekgotla
Batho ba le 4 ba a ikarabelelang ka patlisiso, kemonokeng ya akatemi le ditirelo tsa laeborari le tshedimosetso
Maloko a le 8 a akatemi a a tlhophilweng ke Senate ka kgakololo ya Dikomiti Tsa Senate sa Khampase (ka go ela tlhoko thata lotso le bong)