Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

 

 

Baithuti

Mo NWU maitemogelo a gago a go nna moithuti a botlhokwa. Mo ga rona, boitekanelo jwa mmele le mowa wa gago bo botlhokwa mo go rona jaaka bo le botlhokwa mo go wena. Re dumela mo baeteledipeleng ba ba bopelokgale ba ba etelelang pele ka sekao. Re batla go go tlamelela bokamoso jwa gago jo o bo tlhophang mme re bona botlhokwa jwa tirisano le go tsaya ga karolo. Re ineetse go go fa kemonokeng ya sethekeniki e o ka e tlhokang go dira ditiro tsa mo akateming mme re ineetse gape le go nonotsha tikologo ya gago ya go ithuta. Mo NWU wena o botlhokwa.

Dikhoso tse di Khutshwane

Maeto a gago ga a nke a fela, go fela fela ditselana tse o di tsayang. Mo NWU re dumela gore ke boitseanape jo bo go rotloetsang go ya pele, ke bokgoni jwa gago jo bo go tlhogonolofatsang mme ke bokgoni jwa gago bo dirang gore re gole. Ka go tswelela go ineela go itokafatsa, re ka se tokafatse fela maphelo a ba o phelang le bone mme o tokafatsa setšhaba sotlhe sa gago. 

Digoke tsa ka pele

Media ya Loago

eFundi

shop

Donate