Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Covid-19 Updates

"covid"

NWU news

Magoro

Commerce
Disaense tsa  Palotlotlo
Disaense tsa Seekonomiki
Saekholoji ya Intaseteri le Tsamaiso ya Metswedithuso ya Batho
Disaense tsa Botsamaisi
Tsamaiso ya Bojanala

Disaense tsa Ikonomi le Botsamaisi

Education
Thuto ya Dipuo
Thuto ya Tlhaloganyo-loago
Dithuto tsa Boithutelo mo Thutong
Thuto ya Dipalotharabololo, Saense le Thekenoloji
Dithuto tsa Papatso le Loago mo Thutong

Thuto

Engineering
Boenjeneri jwa Motlakase le Seeleketeroniki le Khompiutara
Boenjeneri jwa Seintaseteri
Boenjeneri jwa Semotšhini
Boenjeneri jwa Khemikhale le Dimenerale

Boenjeneri

Health Sciences
Disaense tsa Badirisi
Boithutananenjo
Disaense tsa Tsamao ya Batho
Booki
Boitekanelo jwa mo Tirong
Famasi
Fisioloji
Saekholoji
Bodirediloago

Disaense tsa Pholo

Humanities
Dithuto tsa Tlhaeletsano
Dithuto tsa Puso
Dipuo
Mmino
Filosofi
Disaense tsa Loago

Dithuto tsa Mekgwa ya Batho

Law
BA(Molao)
BCom(Molao)
LLB

Molao

Natural Sciences
Disaense tsa Sebopego le Khemikhale
Disaense tsa Sebiolojiki
Disaense tsa Lefatshe le Lefelo
Disaense tsa Dipalo le Manaanepalo
Disaense tsa Temothuo
Disaense tsa Khomphutara le Dithulaganyo tsa Tshedimosetso

Disaense tsa Tlholego le Temothuo

Theology
Dithuto tsa Bopasetoro le Boruti
Dithuto tsa Beibele
Dipuo tsa Bogologolo

Thutabomodimo