Go tswa go Motlatsamokanseliri

From the VC

Kitsiso ya NWU e e ntsheditsweng Babegadikgang

Tobetsa fa go buisa tshedimosetso go feta ka tlhaeletsano ya Motlatsamokanseliri.


Molaetsa o o tswang go Motlatsa-mokanseliri Letsatsi la Ngwaoboswa la 2021

24 Letsatsi 2021

 

Letsatsi la di 24 Lwetse ke Letsatsi la Ngwaoboswa mo nageng ya rona. Jaaka fa re tla bo re keteka letsatsi leno, re gopotswa ka dipharologano tsa rona tsa methalethale le ngwaoboswa e re e tlhakanetseng jaaka Maaforikaborwa. Seno ke sengwe sa dilo tse di nonotshang bomorafe jwa rona le go re rotloetsa go gagamalela isagwe e e itumedisang.

Letsatsi la Ngwaoboswa le re naya tšhono ya go akanya ka seno, go lemoga le go tlotla khumo ya boswa jo re neng le jone.  Ke paka e e tshwanetseng ya go anaanela le go keteka hisitori mmogo le dingwao tsa rona jaaka fa re ntse re tswelela pele go bopa boitshupo jwa naga ya rona.

Go farologana ga rona ka ditso le maitemogelo a re nang le one go dira gore mongwe le mongwe wa rona a ithute mo go yo mongwe, le go batlana le mokgwa o o tshwanang wa go tlhama le go tokafatsa momagano ya rona ya setšhaba. 

Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (NWU) e na le batho ba ba tswang mo ditlhopheng tsa ditso tse di farologaneng, maemo a botshelo le ditšhaba tse di farologaneng. Jaaka fa re ntse re lekela pele kwa setsong sa rona se re se rulagantseng ka go se tlhakanela, re nna le maitemogelo le diphitlhelelo mo nageng ya rona, go sa kgathalesege dikgwetlho tse re kopanang le tsone.

Yunibesiti ya rona e na le hisitori e e humileng e e nonotshiwang ke dipharologano, go akarediwa ga batho botlhe le go tlhokomelana ga rona. Re tswelela pele go gola le go gatela pele mo go gagamaleleng maemo a a kwa godimo le go itsetsepela ga setso sa rona, jaaka fa seno se bontshiwa ke maduo a re a neilweng a bošeng jaana a boditšhabatšhaba.

Re motlotlo ka kgatelopele e re e dirileng ya go akaretsa batho ba ditso tsotlhe, dipharologano le go momagana ga setšhaba sa rona. Le fa go ntse jalo, re a lemoga gore go sa ntse go na le mo gontsi go go dira, mo teng ga NWU le mo nageng ya rona. Gore re kgone go dira seo, ke rotloetsa maloko otlhe a NWU go diragatsa seabe sa bone sa go dira gore re nne le setheo se se leng seoposengwe. Mo godimo ga moo, a re tsweleleng pele go diragatsa seabe sa rona sa go tlisa tshiamiso ya loago mo nageng ya rona le mo lefatsheng lotlhe jaaka motho ka bongwe le fa re le setlhopha. 

A re ketekeng Letsatsi la Ngwaoboswa la di 24 Lwetse mmogo le go tswelela pele ka go humisa ngwaoboswa ya rona le dipharologano tsa rona go ya dikokomaneng tse di tlang.

Itlhokomeleng tsweetswee.

Mop Dan Kgwadi             

Mogokgo le Motlatsa-Mokanseliri

A rotlhe re emeng basadi nokeng

Fa re gopola Letsatsi la Basadi, Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (NWU) e tlotla mme e rolela hutse bomme ba ba direlang kwa gae, ba ba mo ditseleng le ba ba bulang ditsela mo magaeng, mo balosikeng, mo yunibesiting le mo merafeng ya rona.

NWU e motlotlo ka baakatemi, badirammogo ba kemonokeng le baithuti ba bomme ba ba dinatla ba ba itlhaolang ba ba diragaditseng diphetogo mme ba dira le dikabelo tse di kgolo mo ditikologong tsa bone tse di farologaneng. Pharologano ya bone e bophara mme e botlhokwa mo dikgaolong tse ba direlang kwa go tsone mme re tswelela go ba lebelela gore re amiwe ke bone ka kgothatso le ka kgakololo.

Ka letlha la 9 Phatwe 1956, palo ka katametso ya bomme ba le 20 000 ba ne ba gwantela kwa Dikagong tsa Mmuso tsa Union go dira kganano kgatlhanong le melao e e sa siamang ya dipase e e neng ya gatelelwa mo basading ba mo Aforikaborwa. Bomme ba ba ne ba le dinaledi tsa dikao tsa kutlwalo e bomme ba ka e tlisang le ditiro tse di botlhokwa ba di tlatsang go fetola setšhaba gore se tokafale.

Fa re keteka Letsatsi la Bomme, a re gopole ka keledi gore leroborobo le nako ya totlelelo e bontshitse tlhatloso ya kgokgontsho go ikaega ka bong e e diriwang kgatlhanong le basadi le basetsana ba mo Aforikaborwa. Ke ka lebaka le re tshwanetseng go kopanya rotlhe jaaka bomme ba Aforikaborwa ba dingwaga tse 65 tse di fetileng go lwantsha tlhatloso e ya kgobelelo e e diriwang kgatlhanong le bomme le bokgaitsedi ba setšhaba sa rona.

NWU ga se fela gore e garaswanya ditiro tsa kgokgontsho e e diriwang go bomme le bana mme e na le mokgwa le molao wa go se amogele gotlhelele kgatako ya ditshwanelo tsa botho. Yunibesiti e itlotla ka go bopa tikologo ya polokelo e e letlelelang ditšhono tse di lekalekanang gore badiri le baithuti botlhe ba rona ba otologe ka dithuto tsa bone, maiphediso a a farologaneng le maphelo a bone a sebele. 

NWU e tlaa tswelela go ruta badiri le baithuti ba yone ka matsholo a temogo le go nna e fana batswasetlhabelong kemonokeng ya mmele le maikutlo. Ke rotloetsa badiri le baithuti ba ba ikutlwang gore ba direlwa leswe mme ba direlwa ditiro tsa kgokgontsho go bega tse ka potlako. Fa se se diriwa re ka kgona go batlisisa le go tlhotlhomisa kgetsi. 

A re gatele pele gompieno le letsatsi le lenngwe le le lenngwe la ngwaga gore re bonwe re le babueledi le baemela tekatekano le phetogo.

Bomme, batlotlegi ba YBB, ba ditšhaba le naga ya rona, NWU e a le tlotla mme e le rolela hutse!

#NWUcares #IAMNWU #GreaterThan

Madume

Mop Dan Kgwadi

Mogokgo le Motlatsamokanseliri

SEGOPOTSO: LETSATSI LA BAŠWA 2021

16 Seetebosigo 2021

Fa re keteka Letsatsi la Bašwa, re gopola gape ba ba neng ba dira ditiro tsa boitebalo mme ka go dira jalo ba fetola tsela ya hisitori ya setšhaba sa rona fa ba ema mme ba emisa mantswe a bone. Go ba tlotla bašwa ba gompieno le bone ba tshwanetse go tsholetsa mantswe a bone go lwela Aforikaborwa, Aforika le lefatshe le le botoka go feta.

Ka letsatsi la 16 Seetebosigo 1976, dingwaga di le 45 pele ga jaanong, bašwa ba bangwe mo nageng ya rona ba ne ba emelela mme ba tsholetsa mantswe a bone mme ba nna batlisaphetogo mme ditlamorago ga ditiro tsa bone di sa tswelela le gompieno. Bone ba agetse bašwa ba gompieno motheo o ba agelang mo godimo ga lone gore ba nne baeteledipele le babulatsela ba phetogo le tlhabololo.

Bašwa ba 1976 ba tsere karolo e kgolo mo go simololeng ga ditirego go tlisa pakatsamaiso ya temokerasi le Molaotheo o o tshegetsang ditshwanelo tsa moagi mongwe le mongwe. Ba bontshitse gore motho ga a nke a nna mošwa thata go feta gore o tlise phetogo, mme o lwantshe kgobelelo mme o fekeetse mathata.

Bašwa ba gompieno, fela jaaka balekane ba bone ba 1976, ba na le dikgwetlho tsa lefatshe tse dintsi. Tsone gape ke tsa loago, tsa ikonomi mme mo godimo ga moo go na le dikgwetlho tsa tlholego le tsa bokgonitswelelopele.

Gompieno, Aforikaborwa e lebile matlhong mathata a bolayang a kutlwalo ya loago ya ikonomi ya leroborobo la Covid-19 le le tswelelang go tshosetsa maphelo le mekgwa ya go phela. Go na le ditiro tse dintsi tsa go dira go aga sešwa tshenyo e e diragalang mo mafelong a mantsi. Go aga sešwa go ka tlhoka baeteledipele ba ba phetakapejana le maitseo go ka isetsa pele naga gore re bone tlhabololo ya ikonomi le kgolo e e akaretsang botlhe. Bašwa ba tshwanetse go ema mo nakong e mme ba tseye karolo mo dikarolong tse di farologaneng tsa morafe.

Ga go na pelaelo epe gore lebelo la diphetogo le bosiamisi jwa boago mo nageng ya rona di tshwanetse thata go oketswa lebelo gore re kgone go bona tirisanommogo ya nnete. Ke fela ka kanaanelo le ka go bontsha kamogelano le go akaretsa botlhe, le phedisano le go amogela pharologano, re ka bonang tirisanommogo ya boago gore naga ya rona le NWU e nne maatla go feta mme e lwantshe mathata a a tswelelang a loago le a ikonomi a a neng a le teng le pele ga 1994. 

Go gotela ga lefatshepharephare le go fetola ga tlelaemete go tswelela go nna matshosetsi a rona rotlhe, a re tshwanetseng go tshwenngwa ke one mme re tshwanetse go tsaya karolo mme re kgone go bona ditharabololo tsa one. Bašwa ba ka kgone mme ba tshwanetse go tsaya karolo e kgolo e e botlhokwa go tlhomamisa polanete ka boitekanelo e e kgonang go tswelela pele. Dikarabo le ditharabololo tsa mathata le tsa dikgwetlho tsa rona ga se tse di bonolo. Le fa go le jalo, mowa o o ineelang kwa ntle ga go lapa le maikemisetso a bašwa a ka dira kabelo e e bonagalang e e tlisang kutlwalo mo go fitlheleleng ga ditharabololo tsa bokamoso. Bašwa ba tshwanetse go tsaya karolo mme ba dire dikabelo mo Maikaelelong a Tlhabololo e e Tswelelang a Ditšhabakopano.

NWU e dula e ikemiseditse go kgontsha le go ema nokeng bašwa ba rona ka thuto ya boleng go thatafatsa mantswe a bone mo go boneng ga ditharabololo tsa mathata tse di ka tswelelang go arabela dikgwetlho tse re di bonang mo gae le mo ditšhabatšhabeng. Re tlaa tswelela go baakanya bašwa go nna baagi ba ba matlhagatlhaga ka sekolašipi e e tseneletseng, e e arabelang ditlhokego tsa boago mme e na le mowa wa tlhokomelo.

Jaaka mantswe a bašwa ba ba pelokgale ba Aforikaborwa ba 1976 a sa utlwala mo dipelong le ditlhaloganyong tsa rona fa re gopola Letsatsi la Bašwa, le rona re gopotswa gore rona baagi ba ba matlhagatlhaga re ka dira phetogo mongwe le mongwe.

Ke kgothatsa baithuti botlhe ba rona go tsaya karolo mo mananeong a go tsaya karolo mo merafeng le mo diporojekeng tse dingwe tsa mo merafeng.

A re gopole Letsatsi la Bašwa ka boikarabelo le ka tlotlo.

Ka kopo dula o bolokesegile.

Mop Dan Kgwadi             

Mogokgo le Motlatsamokanseliri

 

Go tlhokafala ga Mop Marilyn Setlalentoa, Mothusa Motlatsamokanseliri: Tirisano le Morafe le Ditiragatso tsa Khamphase ya Mahikeng

20 Motsheganong 2021

Ke ka kutlwelobotlhoko e kgolo ke lo itsiseng ka go tlhokafala ga Mop Marilyn Setlalentoa, Mothusa Motlatsamokanseliri wa Tirisano le Morafe le Ditiragatso tsa Khamphase ya Mahikeng.  O re tlogetse gompieno, ka la 20 Motsheganong 2021 mme e le ka lebaka la dithatafatsi tse di tsamaisanang le COVID-19.
 
Megopolo le dithapelo tsa rona di na le lona, balosika, ditsala le badirammogo botlhe ba gagwe. Ruri re latlhegetswe ke pinagare e kgolo mo morafeng wa rona wa YBB. 
 
Re tsweleletse go tlhaeletsana le balosika mme re tlaa lo itsise ka nako ya tirelosegopotso le dithulaganyo tsa phitlho fa dithulaganyo di weditswe.
Madume ka khutsafalo
 
Mop Dan Kgwadi
Mogokgo le Motlatsamokanseliri 

Letsatsi la Badiri le bontsha karolo e kgolo ya ba bathapiwa

Letsatsi la Badiri la Boditšhabatšhaba e tlhatloswa maemo ke Mokgatlho wa Badiri ba Boditšhabatšhaba ka e le letsatsi le le ketekang dikabelo le diphitlhelelo tsa badiri mo lefatsheng lotlhe. Mo Aforikaborwa, letsatsi la 1 Motsheganong 2021, le tla nna ngwaga ya bomasomepedisupa go tloga mo Letsatsi la Badiri le le ileng la amogelwa semmuso mme la simololwa go ketekwa. Gape ke letsatsi le re amogelang tiro e e tswelelwang go dirwa ke mekgatlho ya go gatelela pele mabaka a badiri le badiri ka kakaretso mo nageng ya rona.

Ngwaga e, Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e keteka badiri botlhe ba yone ka boineelo jwa bone e ba e bontshitseng ka nako e e neng e tletse mathata le go sa itse bokamoso. Mo ngwageng e e fetileng lo ne la dira ka maatla mme la itirela le go itlwaedisa mokgwa o mošwa wa go dira le bophelo bo boswa.

Boineelo le tiro e kgolo ya lona di dirile gore mo gare ga Diphitlhelelo tsa kgato tse dingwe, re kgone go fitlhelela mme re tswe mampodi mo peong ya kemo e e diriwang ke Senthara ya Kemo ya Diyunibesiti tsa Lefatshe (Center for World University Rankings (CWUR)).  Ba atlhotswe kemo ya NWU mo diyunibesiting tse di kwa godimo di le 4,7% ka kemo mo kgatisong ya 2021/2022 mo lenaneng la bone la Lefatshepharephare 2000. Mo peong ya maemo a CWUR YBB e beiwa mo maemong a borobongwe mo Aforika mme mo maemong a bosupa mo Aforikaborwa. Phitlhêlêlô e e atlhamisang molomo e e ne e ka se fitlhelelwe fa go ne go se na boineelo le tiro e kgolo ya lona. Lona lo tswelela go dira kabelo e kgolo e e botlhokwa thata mo katlegong ya NWU. Ka mo boemong jwa baokamedi, ke ka rata go gatelela kgang gore re dira ka maatla go aga setso se se bontshang popego ya ponatshego, tlotlo, tshepo le tirisano. Se se botlhokwa thata mo katlegong le mo bokgonitswelelopeleng jwa rona re le setheo sa setšhaba sa thutogodimo.

Le fa go le jalo, badiri ba gompieno ba lebagantshitswe ke dikgwetlho tse dintšhwa. Leroborobo le totlelelo di tlisitse botlhokwa jwa gore re tlhokomele boitekanelo jwa rona jwa tlhaloganyo le jwa maikutlo. Re tlhaloganya gore, gore badiri ba dire sentle le ka tshwanelo go feta, ba tshwanetse go nna mo maemong a a siameng ka tlhaloganyo le ka maikutlo. Pheletso jaanong, ke gore re tla tswelela ka ditiro tsa go aga tikologo ya mo tirong e e arabelang ditlhokego tse tsa badiri ba rona. Gape re ka tswelela ka tiriso ya ditsenogare tse di ilweng tsa tlisiwa go tloga ka leroborobo go ema nokeng badiri ka boitekanelo jwa tlhaloganyo le jwa maikutlo le ka malwetsi a a tsamaisanang.

Ke ka rata go rotloetsa badiri botlhe go dira tsotlhe tse di ka kgonagalang go tlhomamisa gore boitekanelo jwa bone jwa tlhaloganyo le jwa maikutlo bo dule bo siame mme bo se boele morago fa re ntse re tswelela go dira ka mekgwa e e farologaneng gore re bone tekatekano mo tirong le mo bophelong. Ba ba itemogelang mathata ba ka ikgolaganya le lefapha la Boitekanelo jwa Batho le Setso go ka bona thuso le kemonokeng.

Jaaka jaanong fa re keteka Letsatsi la Badiri ka la 1 Motsheganong, a re tseyeng nakwana go gopola badirammogo ba rona ba ba ileng ba latlhegelwa ke maphelo ka ntlha ya Covid-19 le malwetsi a mangwe. A re tsweleleng go fana ka thuso le kemonokeng ya mefutafuta e e ka tlhokegang mo balosikeng le mo ditsaleng tsa bone. Dikakanyo tsa rona gape di tshwanetse go ya kwa didikadikeng tsa batho mo Aforikaborwa le mo lefatsheng ka bophara ba ba latlhegetsweng ke bophelo.

Tlotlo go badiri botlhe ba rona ka tswelelopele ya boineelo le maikemisetso a bone gore ba dire NWU legae le le amogelang batho botlhe mo legaeng le la bone. Go santse go na le tiro e ntsi e e tshwanetseng go diriwa. Ka jalo, jaaka Moporesidente wa pele Moporesidente Mandela a buile, " ga go reye gore wena o alola malao kgotsa o rokela ditemalo, kgotsa o apaya dijo, kgotsa o kwadisa melemo, go mo diatleng tsa gago gore o age tirelo ya batho e e tlotlang botlhe ba ba neetseng maphelo a bone go bona toro ya temokerasi e nna nnete." A re tswelele go dira mmogo go bona Aforikaborwa le Aforika le lefatshe le le botoka go feta mme se se botlhokwa go feta, re netefatse toro ya rona gore  - go nna Yunibesiti ya mo Aforika e e amogelwang ke ditšhabatšhaba, e e itlhaolang ka sekolašipi e e tseneletseng, e e arabelang ditlhokego tsa boago mme e na le mowa wa tlhokomelo".

Ke le eleletsa Letsatsi la Badiri le sa yeng go lebalwa.

Mop Dan Kgwadi

Mogokgo le Motlatsamokanseliri

A re keteke mme re kgatlhegele dikgololosego tsa rona! 

Fa re keteka Letsatsi la Kgololo ka la 27 Moranang re gopola gape ditlhabelo tse dintsi tse di sa feleng le ditlamego tse di sa feleng tse di dirilweng ke ba ba lwetseng kgololosego ya rona. Letsatsi la Kgololo le re gopotsa gore re itumelele boleng jwa kgololosego thata jaanong ka nako ya Leroborobo la Covid-19 le le tswelelang go tlhakantsha maphelo a rona mme le tshosetsa kgololosego ya rona ya letsatsi le letsatsi e bangwe ba sa e ele tlhoko.

Ka 27 Moranang e tlabo e le dingwaga di le 27 go tloga ka nako ya ditlhopho tsa ntlha tsa temokerasi mo Aforikaborwa tse di re tsentseng mo tseleng ya go bona kgololosego ya sepolotiki. Le fa Aforikaborwa e tsweletse pele kgakala go tloga nako eo, re santse re na le dikgoreletsi tse dintsi gore re kgone go bona tshiamiso ya nnete ya boago le ikonomi mo bontsing jwa baagi ba mo Aforika ya Borwa.

Palo ya 27 e botlhokwa thata gape go re gopotsa dingwaga di le 27 tse Moporesidente wa pele, Nelson Mandela le ba bangwe ba bantsi ba e jetseng kwa kgolegong go lwela kgololosego ya rona. Mafoko a ga Moporesidente Mandela a santse a utlwala gompieno fela jaaka e rile a a bua pele fa a ne a re "go nna motho yo o nang le kgololesego ga se fela go latlhela fatshe dikeetane tsa gago mme ke go phela ka mokgwa o o tlotlang o o oketsang kgololosego ya ba bangwe."

Ke ka lebaka la tlotlo ya kgololosego ya rona le ya batho ba bangwe Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e tswelelang go ineela go diragatsa le go bona tekatekano le paakanyo le go maatlafatsa le go tsholetsa Baaforikaborwa ka go dirisa diporokerama tsa akatemi le diitshimololelo tse dingwe tse di lebeletseng go merafe. Ka go kaelwa tsela ke mokgwa wa rona wa go tlhokomelana, re ineela sešwa go dirisana go feta le batsayakarolo ba rona mo ditikologong tse dintsi tsa morafe gore re fane ka diporokerama tsa thuto le go ithuta le tsa patlisiso gore re tsholetse maemo a batho le a merafe mme re ba maatlafatse go itumelela dikgololesego tsa bone.

Re a itse gore ga go bonolo fela mme re tshwanetse go buisana ka maatla ka dikgwetlho tse di tswelelang mo nageng ya rona mme re dirisane go direla bokamoso jo banna le basadi ba bantsi ba mo nageng ba duetseng ka maphelo a bone. Ka Letsatsi la Kgololo le, a re gopole gore bangwe ba Baaforikaborwa ba rona ba ditso tse di farologaneng le ba maitshetlego a mangwe ba ile ba latlhegelwa ke maphelo a bone fa ba lwela naga e mo go yone go nne le baagi ba ba ka bonang dilo ka go farologana mme ba buisane ka maatla mme ba ntse ba tlotlana ditshwanelo tse di farologaneng le mekgwa e e farologaneng ka mekgwa e mentsi. Re tshwanetse go kgatlhegela baagi-ka-rona ba Maaforikaborwa mme re katise ditshwanelo tsa rona tsa temokerasi tsa mongwe le mongwe.

Fa go na le sengwe se le nosi se leroborobo la COVID-19 e re rutileng sone go fitlhela jaanong jaana ke gore kgololosego e botlhokwa mme e ka busetswa morago gape ka pele. Ka jalo, re tshwanetse go kgatlhegela le go itumelela kgololosego ya rona letsatsi le letsatsi mme re ntse re itse thata ntlha ya gore Molaotheo wa Aforikaborwa ke one o o emelang, o o sireletsang kgololosego ya rone rotlhe ba re leng Baaforikaborwa.

Ke rotloetsa mongwe le mongwe wa rona, maloko a morafe wa YBB, go itumelela Letsatsi la Kgololo ka la 27 Moranang mme tsaya nakwana go akanya le go ineela sešwa go itse le go tlhaloganya ditshwanelo tsa botho le bosiamisi jwa boago mo nageng ya rona.  

 

Madume ka masego

Mop Dan Kgwadi
Mogokgo le Motlatsamokanseliri

North-West University students expelled

4 April 2021

Three North-West University (NWU) students have been expelled from the university during the past two weeks because of their illegal actions in two separate incidents recently.

Read more

Molaetsa wa Letsatsi la Ditshwanelo tsa Batho

21 Mopitlwe 2021

Puso ya temokerasi ya Aforikaborwa e na le dingwaga di le 27, mme mo letsatsing leno la Ditshwanelo tsa Batho le re le ketekang ka di 21 Mopitlwe, re tswelela pele go gopodiwa kgakala kwa re tswang teng jaaka naga.

Letsatsi la Ditshwanelo tsa Batho ke segopotso sa batho ba le 69 ba ba neng bolawa le ba le 180 ba ba neng ba gobala ka nako ya Kgailo ya Polao ya Sharpville ka 1960, e morago ga yone go neng ga nna le mogwanto wa batho ba ba tlwaelegileng fela ba dira ditshupetso kgatlhanong le melao e e sa siamang ya dipasa, e e neng e kgoreletsana le tshwanelo ya bone ya go itsamaela fela ka kgololesego.

Dingwaga di le 51 morago ga masetlapelo ano, baagi botlhe ba Maaforikaborwa le banni ba naga e ntle eno ba na le ditshwanelo tsa batho le maikarabelo ka go lekalekana.

Tumalanong le Letsatsi la Ditshwanelo tsa Batho, YBB e leka go nna le ngwaga wa boseoposengwe le tsholofelo.

Re solofela gore mo isagweng, YBB e tlile go nna setheo se se akaretsang botlhe, se se tlotlomatsang le go amogela badiri le baithuti go tswa mo ditsong tse di farologaneng tsa botshelo le maemo otlhe a botshelo.

Malebana le seriti, kgololesego le ditshwanelo tsa badiri le baithuti, re nna re ikemiseditse go dira gore di se gatakelwe, ke gone ka moo re tlhamileng dipholisi gore mongwe le mongwe a kgone go itlhalosa ka kgololesego ka tsela e e nang le maikarabelo gore ene ke mang le go nna le seabe ka botlalo mo ditirong tsa loago tsa go ruta, go ithuta, le go dira.

Mo Letsatsing leno la Ditshwanelo tsa Batho, tsaya motsotswana o bone gore o ka tswelela pele jang go bontsha go amega ka batho ba bangwe le go tshegetsa ditshwanelo tsa batho botlhe.

Jaaka fa manokonoko a Covid-19 a tswelela pele go ama batho lefapha ka bophara, a re gakologelweng gore re na le ditshwanelo, mme ditshwanelo tseo di na le maikarabelo a re sa a diragatseng mo go rona fela mme le mo banneng le mo basading botlhe ba bangwe.

Ke lo rotloetsa lotlhe gore lo ikobele melawana ya yunibesiti e boikaelelo jwa yone e leng go fokotsa go anama ga mogare jaaka fa re leka go nna le ngwaga o o nang le kutlwano le tsholofelo mmogo.

 

Ke a leboga

Mop Dan Kgwadi

Mogokgo le Motlatsa-Mokanseliri

 

 

Ditiragalo kwa Khamphaseng ya rona ya Mahikeng

20 Mopitlwe 2021

Modiri le moithuti yo o rategang wa Khamphase ya Mahikeng

Gompieno jaana, ke lo kwalela go tlhalosa khutsafalo ya me e e tseneletseng le go tsielega ka ntlha ya mokgwa o baithuti ba Khamphase ya Mahikeng ba itshwereng ka one, segolobogolo fa go na le mokgosi wa go emana nokeng le go nna seoposengwe mo dikgannyeng tsa  bosetšhaba.

Ke ile ka gatelela gangwe le gape gore, Yunibesiti ya Bokone-Bophirima, e tshegetsa le go lebogela matsholo otlhe ao boikaelelo jwa one e leng go tlhomamisa go amogelwa ga baithuti le go atlega ga bone mo setheong sa thutogodimo sa naga ya rona. Baithuti botlhe ba rona mo dikhamphaseng tse tharo le ba ba ithutelang kgakala le setheo sa thuto  ba ba tshwanelegelang thuso eo mo dithutong tsa bone, ba na le tshwanelo ya go tshegediwa tumalanong le mokgosi wa bosetšhaba wa go thusiwa ga bone ka madi le ka thuso e nngwe. Gape baithuti ba gololesegile go ka bolelela setlhopha sa botsamaisi dingongorego tsa bone ka go dirisa mafapha a baithuti a yunibesiti le mekgwa e e amogelesegang.

Go na le mokgwa mongwe o o sa feleng wa go ganelela mo ditirong tsa tirisodikgoka mo Khamphaseng ya Mahikeng, go thujwa le go senngwa ga dikago le go tshosetsa bana-le-seabe ba rona.

Ga go bonale ba anaanela ka gope didirisiwa tse re idirileng ka natla gore re nne le tsone go tlhomamisa gore baithuti mo dikhamphaseng tsotlhe tse tharo ba nna le didirisiwa ka go lekalekana.  Mo bekeng eno, baithuti ba ba ka fa tlase ga 100, mmogo le ba e seng baithuti ba ba sa kgatlhegeleng ka gope  go atlega ga yunibesiti kgotsa ba ba sa eleletseng baithuti ba rona dilo tse di molemo, ba thubile dikago tsa yunibesiti, mme ditiro tsa bone di dirile gore Khamphase ya Mahikeng e tswalwe. Badiri ba ne ba sa kgone go tsena mo khamphaseng mme ka ntlha ya moo ba ne ba sa kgone go thusa baithuti ka ditirelo tsa botlhokwa, go akaretsa le go netefatsa dithuto tse ba tlileng go di ithuta le go ikwadisetsa tsone. Diporojeke tsa rona tsa tlhabololo ya ditirelo le tsone di amegile ka tsela e e sa siamang ka gonne dikonteraka ga di kgone go tsena mo khamphaseng.

Ditshupetso tsa ngwaga ono di direga re le mo gare ga leroborobo la Covid-19 le le ntseng le tswelela go ganyaola matshelo. Re dirisitse dimilione tsa madi go dira gore dikhamphase tsa rona e nne tse go ikobelwang melawana ya Covid-19 mo go tsone, le go tlhomamisa gore baithuti ba rona ba kgone go boela mo dikhamphaseng. Re dirile seno ka gonne re tsaya pholo le tshireletsego ya badiri le ya baithuti e le botlhokwa thata, e bile re batla go tlhama maemo a tikologo a a tla dirang gore lo atlege. Le fa ba le bantsi ba badiri le baithuti ba rona ba nnile le seabe mo ditirong tse di bontshang gore lo seoposengwe le YBB mo go lwantsheng leroborobo, boitshwaro jwa gone jaanong bo kgoreletsa maikaelelo otlhe a rona a a siameng. Dikokoano tseno ke ditiragalo tse di anamisang mogare thata ka gonne ga ba tsenye dimmaseke e bile ga ba a katogana le ba bangwe. Yunibesiti e swabisiwa thata ke ditiro tsa go tlhoka botho tse ga jaanong jaana di dirwang mo Khamphaseng ya Mahikeng.

Re dirisitse madi a mantsi go dira gore go nne le tshireletsego mo Khamphaseng ya Mahikeng go tlhomamisa gore baithuti ba rona ba sireletsegile.  Gangwe le gape re patelesega go dirisa madinyana a re setseng ka one a yunibesiti go baakanya bothubaki le tshenyo e e dirilweng mo yunibesiting ka nako ya dikhuduego tsa tirisodikgoka. Re tshwanetse re gopole gore madi ano ke madi a baduelalekgetho a a ka bong a dirisediwa ditirelo tse dingwe jaaka tlhabololo ya ditlamelwa le go thusa baithuti ba morago ga kalogo ka madi.

Se se gakgamatsang ke gore bone batho ba ba senyang dikago tsa rona ke bone ba ba ipolelelang gore ba lwela baithuti ba ba humanegileng. Ke batla go tlhalosa sentle fano gore bothubaki jo bo tswelelang pele le tshenyo ya dikago tsa rona ga di kitla di rarabolola mathata a rona a loago le ikonomi. Tota e bile, ditiro tseno di tlile go dira gore baithuti ba rona ba palelwe thata mo dithutong tsa bone tsa akatemi.

Setlhopha sa botsamaisi se tshwere metlotlo le tona, USAF le NSFAS go tlotla ka ditharabololo tse di nnelang ruri tsa mathata ano a go tshegetsa baithuti ka madi. Rotlhe re tshwanetse go nna le seabe mo metlotlong e e mosola ya ditharabololo tsa lobaka lo lo leele tsa go tshegetsa thutogodimo ka madi mo nageng ya rona. Seno se botlhokwa gore naga ya rona e tlhabologe le go gola. Ditharabololo tsa lobaka lo lo khutshwane di tla etegetsa mathata a tshegetso ya madi le go dira gore baithuti ba rona ba se ka ba kgona go tsena mo setheong sa thuto le go atlega mo go sone. 

Re dira ka natla go koleka madi le go buelela yunibesiti ya rona go badirisani-mmogo le rona mo ditheong tsa puso le tsa poraefete. Molaetsa wa rona o o sa fetogeng o o yang go badirisanimmogo bano le banaleseabe mo intasetering ke wa gore YBB ke setheo se se leng seoposengwe se modini-mogolo mongwe le mongwe wa sone a ikarabelang ka maitemogelo ao legoro la gagwe le nnang le one mo dikhamphaseng tsotlhe tse tharo. Ka jalo, ga go tlhokege go akanya ka khamphase e baithuti ba leng kwa go yone fa go batlanwa le badiri le ditšhono tsa kgwebo ka gonne baithuti ba tshwanetse go nna le maitemogelo a a tshwanang le kitso.

Ditiragalo tse di diragetseng mo bekeng eno le e e fetileng di senya molaetsa ono e bile di dira gore go nne thata gore re buelele yunibesiti go bana-le-seabe ba ba kwa ntle ga setheo. Re ile ra tshwara metlotlo e mentsi le ditlamo tse di akanyang gore baithuti ba Khamphase ya Mahikeng ga ba na botho le gore ga ba kgone go dira dilo go ya ka mekgwa-tsamaiso ya ditlamo tsa bone le dikgato-kgalemo tsa one ka ntlha ya go bo ba sa tlhomama e bile ba thubakaka khamphase. Re ne re simolola go fetola mogopolo oo wa bone mme dingwe tsa ditlamo tseno tse di neng di tshwere dipontsho tsa mekgele ya tiro kwa Khamphaseng ya Potchefstroom le ya Vanderbijlpark di ne di dirile tumalano ya gore di tla tsoma baithuti go tswa kwa Khamphaseng ya Mahikeng fela. Ditiragalo tseno tsa bosheng jaana di re buseditse morago mme ka maswabi, di tla ama baalogi botlhe ba rona segolobogolo go tswa kwa Khamphaseng ya Mahikeng.

Ke a itse gore go na le baithuti kwa Khamphaseng ya Mahikeng bao, go sa kgathalesege dikgwetlho tse ba lebaneng le tsone, ba ineetseng mo dithutong tsa bone, mme ba ka rata gore isagwe ya bone e nne e e atlegileng. Mo baithuting ba ba fetang dikete di le 50 ba YBB, go na le baithuti ba le 13 000 mo Khamphaseng ya rona ya Mahikeng, mme ka maswabi, go bonala e kete isagwe ya bone e mo diatleng tsa baithuti ba le mmalwa fela bao bone ba nang le dikgatlhego tsa lobaka lo lo khutshwane fela. Seno se a hutsafatsa e bile se utlwisa botlhoko.

Malebana le dikgwetlho tse di tsositsweng ke Lekgotla la Baithuti la Khamphase (Student Campus Council [SCC]) mo nakong eno ya go ikwadisa, setlhopha sa botsamaisi se ka kgona go netefatsa dintlha tse di latelang:

 • Lobaka lwa go ikwadisa lo atolositswe go fitlha ka di 26 Mopitlwe 2021;
 • Re bone gore bogolo re dirise khešenyana  e re neng re e bolokile e re setseng ka yone ya yunibesiti, e e ka nnang R250 milione go duelela ditshenyegelo tse NSFAS e thusang ka tsone.
 • Go feta 94% ya baithuti ba ba kwa pele ka dithuto tsa bone ba kwadisitswe ka botlalo;
 • Go feta 72% ya baithuti ba ngwaga wa ntlha ba kwadisitswe ka botlalo; Boemo mo Khamphaseng ya Mahikeng bo ama thulaganyo ya go ikwadisa ga baithuti ka tsela e e sa siamang;
 • Baithuti botlhe ba ba ikwadisitseng ba ba bontshitseng gore ba eletsa go boela mo khamphaseng le/kgotsa mo dikagong tsa bonno le/kgotsa kwa maanong a poraefete ba ka dira jalo. Seno se tla direga fa fela khamphase e bulwa;
 • Baithuti ba morago ga kalogo ga ba kitla ba tlhola ba duelelwa ditshenyegelo tsa bone ke NSFAS. Yunibesiti e sa ntse e letetse dikaelo tsa DHET/NSFAS go tlhaloganya boemo jono sentle. Go bonwe baithuti ba ba ntshang ga tshwene mo dithutong tsa bone tsa PGCE le tsa LLB mme YBB e ba naya dibasari;
 • Baithuti botlhe ba ngwaga wa bofelo ba ba tshwanelegelang go newa dibasari ka 2021 mme ba ise ba duele dikoloto dingwe ba tla letlwa go ikwadisa;
 • Ga go na tsela epe e ka yone Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e ka kgonang go phimola dikoloto tsa baithuti tse di iseng di duelwe. Fa re ka dira jalo, re tla tshwanelwa ke go thusiwa ka madi a a seng kana ka sepe go tswa kwa pusong le metswedi e mengwe le go simolola go ipaakanyetsa mathata mangwe a a ka nnang a tsoga ka ntlha ya go tswala dikolo dingwe tsa rona le ditirelo;
 • Melawana ya bosetšhaba le melao ya YBB e boikaelelo jwa yone e leng go fokotsa kanamo ya Covid-19 e santse e le teng; ka jalo, dithibelo tsa dilo dingwe go akaretsa le tsa go sa etelane mo mafelobonnong di santse di eme mo nakong eno;
 • Baithuti ba ba ikwadisitseng  ba ntse ba letlwa go nna le seabe ka botlalo mo lenaneothutong la akatemi la mo inthaneteng, mme 
 • Diwebosaete tsotlhe tsa rona tsa yunibesiti le disaete tsa eFundi ga di duedisiwe go dira gore baithuti ba kgone go tsena mo go tsone.

Khamphase ya Mahikeng e tla tswelela pele e tswetswe go fitlha maemo a tokafala gore badiri ba kgone go tsena mo khamphaseng go ya go dira ditiro tsa bone. Re lebeletse gore lenaneothuto la akatemi le tswelele pele mo inthaneteng, ka ntlha ya moo re batla gore maemo a boele meriting gore baithuti ba ba senang kgokagano ya inthanete kwa gae ba boele mo khamphaseng gore ba kgone go nna le seabe mo mokgweng wa go ruta le go ithuta ka inthanete.

Mokgwa o o utlwisang botlhoko le o o swabisang ono o tshwanetse go ema. Metlotlo e santse e tsweletse pele fa gare ga setlhopha sa botsamaisi le baeteledipele ba baithuti mme ke na le tsholofelo ya gore maemo a tlile go boela meriting, mme khamphase e ka nna ya bulwa beke e e tlang. Go botlhokwa gore baithuti ba Khamphase ya Mahikeng ba feleletse go ikwadisa ga bone mme ba simolole ka lenaneothuto la akatemi.

Salang sentle

Mop Dan Kgwadi

Mogokgo le Motlatsa-Mokanseliri

Thibelo e e tswelelang pele ya Khamphase ya Mahikeng

18 Mopitlwe 2021

Badiri ba ba rategang

Setlhopha sa botsamaisi sa YBB se ne se solofetse gore boemo kwa Khamphaseng ya Mahikeng bo ne bo tla bo bo tokafetse gone jaanong. Ka maswabi, go lebega e kete maloko mangwe a Khansele ya Baithuti ya Khamphase (Student Campus Council [SCC]) a ikemiseditse go tswelela pele go thiba dikgoro tsa botseno mo khamphaseng le go netefatsa gore khamphase ga e dire ka gonne badiri ga ba kgone go tsena mo khamphaseng. Seno se ama thulaganyo ya go ikwadisa le ditirelo tse dingwe tse baithuti ba tshwanelwang ke go di direlwa.

Ka di 16 Mopitlwe, Setlhopha sa botsamaisi sa YBB se ne sa swetsa ka gore se tswale khamphase go fitlha go ntshiwa kitsiso go ya pele ka gone, ka gonne go ne go sa tlhomamisegwe ka tshireletsego ya badiri le ya baithuti ka fa tlase ga maemo ano. Mo godimo ga moo, ga go ikobelwe melawan ya bosetšhaba ya Covid-19 le ya YBB.

Dithuto tsa akatemi tsone di simolotse ka botlalo mme baithuti ba Khamphase ya Mahikeng ba ka nna ba tshwanelwa ke go nna le seabe mo go tsone mo inthaneteng. O rotloediwa go buisana le legoro la gago go dira dithulaganyo tse di tlhokegang.

Khamphase e tla tswelela pele e tswetswe mme baithuti ba ba ka kgonang go tswa mo khamphaseng ba rotloediwa go dira jalo.

Dipalo ke tseno tsa baithuti ba ba kopileng tshedimosetso, makwalo-tetla le dikopo tse dingwe tse di amanang le tseno:

Salang sentle

Mop Dan Kgwadi
Mogokgo le Motlatsa-Mokanseliri

Boemo jwa ga jaanong jwa go dirwa ga ditshupetso kwa khamphase ya Mahikeng ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

17 Mopitlwe 2021

Fa e sa le ka Mosupologo, wa di 15 Mopitlwe 2021, baithuti le maloko a setšhaba ba ne ba dira ditshupetso ka fa ntle ga botseno jo bogolo jwa Khamphase ya Mahikeng go dumalana le mokgosi wa gore diyunibesiti tsotlhe tsa bosetšhaba di tswalwe. Badiri ba sa ntse ba sa kgone go tsena mo khamphaseng go tla go dira ditirelo tse baithuti ba tshwanelwang ke go di direlwa.

Ka di 16 Mopitlwe, Setlhopha sa botsamaisi sa YBB se ne sa swetsa ka gore se tswale khamphase go fitlha go ntshiwa kitsiso go ya pele ka gone, ka gonne go ne go sa tlhomamisegwe ka tshireletsego ya badiri le baithuti ka fa tlase ga maemo ano. Mo godimo ga moo, ga go ikobelwe melawana ya bosetšhaba ya Covid-19 le ya YBB.    

Ditsela tse di farologaneng tse di yang kwa khamphaseng di tswetswe e bile go tukisiwa dithaere mo go tsone fa e sa le ka Mosupologo, wa di 15 Mopitlwe.  Mo maitseboeng a di 16 Mopitlwe, badira-ditshupetso ba ne ba leka go tsena ka nkane mo khamphaseng ka go roba senotlolo ya heke e kgolo. Le fa go ntse jalo, ba ne ba thibelwa go tsena mo khamphaseng. Moragonyana mo maitseboeng ao, badira-ditshupetso ba ne ba latlhela bomo ya peterolo mo ntlwaneng ya badisa. Ka lesego, ga ya ka ya thunya mme difensetere tsa ntlo ya badisa di ne tsa thubega. Ba ne ba kgotla-kgotlana le dikhemera tsa CCTV tse di botshang lefelo leo.

Gape go nnile le tiragalo nngwe e go tweng baithuti ba ne ba tlhasela motho mongwe mo go yone go twe ke ene a latlhela bomo ya peterolo le go senya dikhemera tsa CCTV.

Go na le dipelaelo tsa gore badira-ditshupetso bano ga se gore botlhe ke baithuti. Ka ntlha ya moo, setshwantsho sa CCTV se tla dirisiwa fa go tshwarwa dikgetse tsa bosenyi le/kgotsa tsa dikgatokotlhao kgatlhanong le baithuti. Gape go tlhatlhetswe dikgetse tsa tlhaselo le tshenyo ya ka boomo ya thoto kwa Seteišeneng sa Mapodisi sa Mmabatho.

Setlhopha sa botsamaisi sa YBB se kgala go runya ga tirisodikgoka ya bosheng le tshenyo ya thoto ya yunibesiti. Re tla tshwanelwa ke go dirisa madinyana a re setseng ka one go baakanya thoto ya rona e e sentsweng. Re kopa gore baithuti ba tlotle thoto ya yunibesiti le go ngaparela melawana le melao e e tlhokegang. Re nna re ntse re ikemiseditse go tlotla le baeteledipele ba baithuti go tlhomamisa gore mathata otlhe a a iseng a rarabololwe, segolobogolo ao yunibesiti e ka kgonang go a rarabolola, a a rarabololwa. Le fa re ka rata gore mathata otlhe le a a akaretsang tlhaelo ya madi a rarabololwe ka bonako, ka maswabi, re ka se kgone go rarabolola mathata a re sa abelwang go a rarabolola.   

Re gatelela fano gore re ka se kgone go tlhomamisega ka pholo le tshireletsego ya baithuti le badiri mo gare ga dikhuduego tseno le tshenyo ya thoto; ka jalo, baithuti ba kopiwa gore ba tswe mo khamphaseng. Re amogetse dikopo di le mmalwa go tswa go baithuti tsa go ba letla gore ba nne mo khamphaseng ka ntlha ya mathata a go tsaya maeto le dikgwetlho tse dingwe. Baithuti bano ba dire dithulaganyo tse di tlhokegang le dikantoro tsa bone tsa Bonno jwa Botshelo jwa Baithuti.

Badiri ba tswelele pele go direla kwa gae go fitlha go ntshiwa kitsiso go ya pele ka gone - mme seno se busetsa yunibesiti kwa morago segolobogolo baithuti ba ba tlhokang thuso fela thata ya go rarabolola mathata a bone a madi le go ikwadisetsa ngwaga wa dithuto wa 2021. Le fa go ntse jalo, re tshwanetse go dira sotlhe re se ka se kgonang gore maloko a YBB a nne le pholo e e siameng le tshireletsego segolobogolo baithuti le badiri.

Salang sentle

Mop Dan Kgwadi
Mogokgo le Motlatsa-Mokanseliri

Go baithuti le badiri ba Khamphase ya Mahikeng

16 Mopitlwe 2021

Baithuti le badiri ba ba rategang ba Khamphase ya Mahikeng ya YBB

Ka ntlha ya go tlhokomologiwa go go tswelelang pele ga melawana le melao ya Covid-19, le go sa kgone go tsena mo khamphaseng ga badiri gore ba direle baithuti ditirelo tse ba tshwanelwang ke go direlwa, setlhopha sa botsamaisi se dirile tshwetso e e seng monate ya go tswala Khamphase ya Mahikeng kwantle ga go senya nako go fitlha go ntshiwa kitsiso go ya pele ka gone.

Jaaka go builwe maabane, go ikwadisa ga baithuti botlhe go okeleditswe nako go fitlha ka di 26 Mopitlwe 2021.

Badiri ba tswelele pele go direla kwa gae go fitlha go ntshiwa kitsiso go ya pele ka gone - mme seno se busetsa yunibesiti kwa morago segolobogolo baithuti ba ba tlhokang thuso fela thata ya go rarabolola mathata a bone a madi le go ikwadisetsa ngwaga wa dithuto wa 2021. Le fa go ntse jalo, re tshwanetse go dira sotlhe se re ka se kgonang gore maloko a YBB a nne le pholo e e siameng le tshireletsego.

Baithuti ba ne ba kopiwa go tswa mo khamphaseng ka 14:00, ka Laboraro wa di 17 Mopitlwe 2021, ka gonne YBB e ne e sa kgone go tlhomamisa gore a ba tla nna ba sireletsegile ka fa tlase ga maemo ano a a sa jeseng di welang, a mo go one tshireletsego ya khamphase e sa nonofang.

Badiri ba kopiwa go buisana le dimmenejara tsa bone le go dira dithulaganyo tse di tlhokegang tsa go direla kwa gae go fitlha go ntshiwa kitsiso go ya pele ka gone.

Ipolokeng lo sireletsegile ka tsweetswee.

Salang sentle

Mop Dan Kgwadi

Mogokgo le Motlatsa-Mokanseliri

Ngwaga ya tirisanommogo le tsholofelo e e tswelelang

3 Tlhakole 2021

Ngwaga ya tirisanommogo le tsholofelo e e tswelelang

Madume go botlhe

Ke tshepa gore gotlhe go apere tshiamo. Amogelesegang mo ngwageng ya akatemi ya 2021. Ke solofela gore lo itapolotse mme le siame go tshwara dikgwetlho le ditšhono ka manaka mo ngwageng e ya akatemi. Ka maswabi re sa le mo teng ga leroborobo le totlelelo mme kwa ntle ga pelaelo go santse go ka tswelela go ama ditiragatso tsa rona ka mokgwa o o sa siamang. Re tswelela go nna yunibesiti ya kamano mo khamphaseng mme re ka rata go bona go boela ga botlhe mo dikhamphaseng, mo diofising le mo diphaposing - ka pele jaaka maemo a ka letlelela. Re tswelela go leka go fana ka bophelo jwa baithuti jo bo farologaneng jwa maitemogelo a boleng a baithuti ka gonne ke se YBB e itsiweng ka bone.  

Jaanong jaana nako e sa le ya maemo a a bolaisang mme ke dinako tsa dikgwetlho le ka tse di sa solofelwang. Mo tlhaeletsanong ya me ya ka la 28 Firikgong 2021, ke itsisitse gore le latlhegetswe ke maloko a mabedi a balosika ba rona ba mo YBB ka ntlha ya COVID-19. Dipalo tsa rona di nna di gola tsa maloko a balosika ba morafe wa rona ba mo YBB ba ba neng ba tshwerwe kgotsa ba ba neng ba amane le COVID-19. A re tswelele go arabela ditaolo le melawana e e tlhokegang.      

Re tlaa tswelela go tlisa dithuto tsa rona le diporokerama ka mokgwa wa go se kopane gotlhelele ka go ruta le go ithuta mo kgweditharong ya ntlha jaaka go tlhaeletsanwe ka la 26 Firikgong 2021: Phetogo ya Go Ruta le Go Ithuta ka Semesetara ya Ntlha ya 2021. A re dirise maitemogelo le dithuto tse re di ithutileng ka 2020 ka ga go ruta mo inthaneteng gore re tlise katlego le mo ngwageng ya 2021.

Khansele e dumeletse Leano la YBB la Go Ruta le Go Ithuta ka mafelo a 2020. Kgang e, go boeletsa Melawana ya Go Ruta le Go Ithuta le Go Tlhatlhobo, le Maano a Magoro a Go Ruta le Go Ithuta go tla diragala ka 2021. Ke eletsa botlhe ba ba tsayang karolo mo poeletsong e go na le tirego e e tsamayang sentle fela ka katlego. Tiro e ke e e botlhokwa thata go tsweledisa pele tiro ya rona ya akatemi.

Ka dikgang tsa patlisiso le poposešwa, go a tlhotlheletsega go bona gore le ka dikgwetlho tsa COVID-19 khumo ya YBB ya Dikgatiso tsa 2020 di gaufi le go tshwana le palo yotlhe ya 2019. Se gape se ka tokafala fa dikgatiso di abelwa ka kgwedi ya Tlhakole mme se se ka tlisa katlego e e oketsegileng ya 2020 go bapisa le ngwaga ya 2019. Ke ka rata go leboga badirammogo le baithuti ka diphitlhelelo tse. A re leke go tokafatsa 2021 le go feta. Ke itse gore ga go ketla go nna botlhofo fela mme ke rotloetsa baithuti botlhe ba banadikerii le badirammogo go bona mekgwa ya poposešwa go tswelela ka patlisiso le poposešwa.

Go fetsa ga le go dirisa DBS(Digital Business Strategy) ya rona go ka tswela pele ka ngwaga e ya akatemi. Go na le ponelopele ya gore tlhomelo e e tletseng ya DBS e ka re fa bokgoni jwa go tlhatlosa thuto ya rona ya diporokerama le ditirelo le go akaretsa tsotlhe tse di kwa godimo.

Karolo ya Thutogodimo e na le mathata a a amang badirammogo le baithuti. Re dirisana le batsayakarolo ba ba farologaneng mo karolong, le Lefapha la Thuto Le Katiso(DHET) le Lefapha la Disaense le Poposešwa(DSI), go bona ditharabololo tse di ka tswelelang go ka arabela mathata a a tlisiwang ke leroborobo.

Re ela tlhoko dikitsiso ka ga maano a phatlalatso ya moento wa COVID-19 mme re ka tswelela go dirisana le batsayakarolo ba ba botlhokwa mme re ka itsisa badirammogo le baithuti ba rona ka tshedimosetso.

Re lebelela pele ka dipelo tse di itumetseng go amogela baithuti ba rona, e bile thata go akaretsa baithuti ba ngwaga ya ntlha. Ela tlhoko ditlha tsa kwadiso kwa

Ba bangwe ba badirammogo le baithuti ba rona ba boela mo khamphaseng go tswelela ka tiro le ka dithuso. Ke rotloetsa botlhe ba ba boelang dikhamphaseng go arabela dikaelo tsa yunibesiti tsa go thibelela kanamiso ya mogare. Yunibesiti e tla tswelela go dira ka tlhokomelo e e kwa godimo e e ka kgonagalang go tlhomamisa boitekanelo le pabalesego ya badirammogo le baithuti ba rona.

Ke ka rata go tsaya tšhono e go leboga batsayakarolo botlhe ba rona, go akaretsa le Khansele, morafe wa baabelamadi, baalumni ba rona le morafe wa balosika ba rona ba YBB, ka tirisanommogo le kemonokeng mo dikarolong tsotlhe tsa Yunibesiti ya rona.

A re tswelele go direla pele go netefatsa toro ya rona, "go nna Yunibesiti ya mo Aforika e e amogelwang ke ditšhabatšhaba, e e itlhaolang ka sekolašipi e e tseneletseng, e e arabelang ditlhokego tsa boago mme e na le mowa wa tlhokomelo."  Go dirisana mmogo, thata ka dinako tse tsa dikgwetlho, re ka tlhomamisa gore YBB e dula e le e nngwe ya diyunibesiti tse di kwa godimo mme e le e e etelelang pele mo nageng ya rona le mo kontinenteng ya rona.

Ke lebelela pele ka boitumelo go tlhaeletsana le go dirisana le lona mo ngwageng e ya akatemi.

Itlhokomele tswee-tswee.

Madume

Mop Dan Kgwadi

Mogokgo le Motlatsamokanseliri

 

View archived messages from 2020