Council landingp - NWU, Taolo le Botsamaisi

Lekgotla

Lekgotla le laola Yunibesiti go ya ka Kgaolo 4 ya Molao, Melawana le Dipholisi tse di dirilweng go ya ka Molao, Molao o o Tlhomilweng le Melawana, go akaretsa le go amogelwa ga boikaelelo jono le boleng. Ditatamente mmogo le dithulaganyo, maikemisetso a pholisi, Melao e e Tlhomilweng ke Puso, Melawana, ditsamaiso, go naya batho maikarabelo, go baya leitlho ka fa ditiro tsa kgwebo di tswelelang ka gone le botsamaisi, le go tlhomiwa ga dikomiti, mmogo lesenate, dikomiti tse di kopaneng, go tlhomamisa gore Yunibesiti e fitlhelela boikaelelo jwa yone le boleng jwa yone.