Konvokasie, NWU

KONVOKASIE

Driejaarlikse algemene vergadering:  26 Augustus 2017

Kliek hier vir meer inligting.

Oor ons

Die Konvokasie bestaan uit oudstudente (alumni) wat ʼn graad of diploma aan die NWU of sy voorgangers verwerf het, asook alle huidige lede van die Universiteit se permanente personeel.

Lidmaatskap word slegs verkry deur middel van ʼn formele aansoek en betaling van R50 lidmaatskapgeld vir lewenslange lidmaatskap. Dit is ʼn statutêre liggaam van die NWU, wat beteken dat dit in die Universiteit se Statuut as deel van die formele bestuursraamwerk erken word.

Die doel van die Konvokasie is om die welsyn van die NWU te bevorder deur sy beeld, tradisies en belange te beskerm en om as brug tussen die lede van die Konvokasie en die Universiteit te dien. Die Konvokasie word verteenwoordig op die Universiteitsraad en werk ook nou saam met ander strukture soos die Alumni-vereniging wat die interaksie tussen die Universiteit en sy alumni bevorder.

Klik asseblief hier om die artikel van die NWU se Statuut te lees wat na die Konvokasie verwys.

 

UITSLAG VAN VERKIESING DEUR DIE KONVOKASIE OM TWEE RAADSLEDE TE VERKIES

U word hiermee in kennis gestel van die uitslag van 'n verkiesingsproses wat plaasgeving het in terme van paragraaf 5 van die NWU Statuut waardeur twee lede van die NWU Konvokasie verkies is as Raadslede in ooreenstemming met par 4(1)(i) van die Statuut.

  • 'n Regmatige proses is gevolg vir nominasie en verkiesing, na die bedanking van Advokaat TJ Kruger in September 2016, en die verstryking van die termyn van Advokaat Dr TJ Kruger SC in Maart 2017.
  • Deur die onlange verkiesingsproses is die volgende lede van die Konvokasie  verkies om die vakatures te vul : Mnr Bert Sorgdrager, Mnr Werner Human.
  • In ooreenstemming met paragraag 8.8 van die Reëls vir die Nominasie, Verkiesing, Aanwysing en Aanstelling van Raadslede het twee lede van die Konvokasie deelgeneem aan die validasie van die uitkoms van die verkiesing.
Vriendelike groete
 
Prof Marlene Verhoef
Registrateur
 
2017.06.26