Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti, NWU

KOKOANO YA SEMMUSO YA YUNIBESITI

Ka ga rona

Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti e tsenelwa ke mongwe le mongwe yo o nang le dikirii kgotsa dipoloma go tswa kwa YBB kgotsa ditheo tse di neng di le teng pele ga yone, mmogo le ke maloko otlhe a ga jaanong a e leng badiri ba leruri ba Yunibesiti. Ke setlamo sa semolao sa YBB, mo go rayang gore molao wa Yunibesiti o se tsaya e le karolo ya thulaganyo ya semmuso ya bolaodi. Boikaelelo jwa Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti ke go ela tlhoko gore dilo di tsamaya sentle mo YBB ka go sireletsa leina la yone, ditlwaelo tsa yone le dilo tse e kgatlhegelang go di dira, le go letlanya Yunibesiti le maloko a yone. Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti e emelwa ke Lekgotla la Yunibesiti, le le laolang YBB, mme gape e dirisana gaufi thata le mafapha a mangwe a a jaaka Mokgatlho wa Baithuti ba Maloba o o rotloetsang tirisanommogo fa gare ga Yunibesiti le baithuti ba maloba.

Tsweetswee tobeta fano go buisa karolo e e reng Molao wa YBB  o o buang ka Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti (leba ditsebe 25 – 27).