Konvokasie, NWU

KONVOKASIE

Jaarlikse nuusbriewe & kommunikasie

Die Konvokasie gebruik ʼn aantal kommunikasiekanale om in aanraking te bly met lede en om terugvoer oor Konvokasievergaderings en -aktiwiteite te verskaf. Dit sluit in die alumnitydskrif, webwerf en persoonlike kommunikasie oor dringende universiteitsaangeleenthede.

ALGEMENE DRIEJAARLIKSE VERGADERING VAN DIE KONVOKASIE

 

Beste  NWU-konvokasielid,

Ingevolge paragraaf 34 van die Statuut van die NWU moet ’n algemene vergadering minstens een maal elke drie jaar deur die President by die setel van die Universiteit belê word, of op ’n ander plek soos bepaal deur die President, met inagname van die multikampusaard van die Universiteit.

Hiermee word u graag uitgenooi na die ALGEMENE DRIEJAARLIKSE VERGADERING VAN DIE KONVOKASIE

Datum:   10 Maart 2018

Tyd:       10:00 – 13:00

Plek:     Borcherstraat 53, C1-gebou, Potchefstroom
              (aanwysings:  http://www.nwu.ac.za/af/nwu-kaarte-en-roete-aanwysings )
            

RSVP:    Izette Schouwstra by 018 285 2594 of izette.schouwstra@nwu.ac.za  voor of op 28 Februarie 2018

Lede van die Konvokasie het die reg of voorreg om deel te neem aan die spesifieke verrigtinge en aktiwiteite uit hoofde van hul lidmaatskap (lede se name verskyn op die Konvokasierol).

 

Indien  daar  enige  twyfel  bestaan  oor  u  status  as  ’n  legitieme  lid,  kontak  die Konvokasie Beampte om u lidmaatskapstatus te verifieer:

Izette Schouwstra 018 285 2594 of izette.schouwstra@nwu.ac.za

Let daarop dat die lidmaatskaprol van die Konvokasie vanaf 30 Januarie 2018 gesluit is tot en met die datum waarop die Algemene Driejaarlikse Vergadering van die Konvokasie plaasvind.

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

ʼn Nuwe Uitvoerende Komitee is op 23 Augustus 2014 vir die NWU Konvokasie verkies tydens die driejaarlikse algemene vergadering van die Konvokasie.

 

Die finale verkiesingsuitslae vir die nuwe UK van die Konvokasie is soos volg:

Voorsitter:

Dr Sammy Thekiso (sielkundige, Potchefstroom)

Ondervoorsitter:

Dr Dirk Hermann (HUB, Solidariteit)

Tesourier:

Prof Marius Stander (sielkundige en dosent, Vaaldriehoekkampus)

Lede van die UK:

Mnr Werner Human (prokureur, Hurter Spies Geïnk., Centurion)
Adv Marlize Kruger (regskonsultant en Fasiliteerder, Potchefstroom)
Mnr Nelson Mongale (spesiale adviseur vir industriële strategie, Gabarone Engineering Consulting, Vanderbijlpark)
Mnr Albert Sorgdrager (groepsadviseur vir litigasie en dispute, Nedbank, Johannesburg)
Mnr Henk Schalekamp (voorsitter van Solidariteit Beleggingsmaatskappy, Pretoria)

 

Voor van links na regs:  Dr Dirk Hermann,  Dr Sammy Thekiso, Prof Marius Stander, Adv Marelize Kruger 

Agter van links na regs:  Mnr Henk Schalekamp, Mnr Albert Sorgdrager, Mnr Werner Human, Mnr Nelson Mongale

 

Die volgende driejaarlikse algemene vergadering van die Konvokasie sal in 2017 gehou word.

 


Verkiesing van 'n lid van die Konvokasie na die Raad

Kennis word hiermee gegee van die uitkoms van 'n stemmingsproses wat plaasgevind het in ooreenstemming met Paragraaf 38 van die NWU Statuut waardeur 'n lid van die NWU Konvokasie aangewys moet word om op die Raad te dien in ooreenstemming met Par 4(1)(i) van die Statuut.

  • 'n Behoorlike proses is gevolg vir nominasie en verkiesing na die vakature wat gelaat is deur die verstryking van die termyn (as gevolg van tydsverloop) van Advokaat M Kruger op 20 September 2015. 
  • Die onlangse stemmingsproses (soos geoudit) om 'n lid van die Konvokasie na die NWU Raad te verkies het die resultaat opgelewer dat Prof AL (Annette) Combrink-Loots regmatig verkies is en hiermee aangewys word om op die NWU Raad te dien vir 'n eerste termyn, tot 7 Oktober 2018.