Konvokasie, NWU

KONVOKASIE

Jaarlikse nuusbriewe & kommunikasie

Die Konvokasie gebruik ʼn aantal kommunikasiekanale om in aanraking te bly met lede en om terugvoer oor Konvokasievergaderings en -aktiwiteite te verskaf. Dit sluit in die alumnitydskrif, webwerf en persoonlike kommunikasie oor dringende universiteitsaangeleenthede.

VERKIESING VAN TWEE RAADSLEDE (2 VAKATURES) UIT DIE GELEDERE VAN DIE NOORDWES-UNIVERSITEIT SE KONVOKASIE

Ingevolge paragraaf 32(1) van die Statuut van die Noordwes-Universiteit (NWU) kwalifiseer enige gegradueerde, wat ʼn lid is van die Konvokasie, om genomineer te word om lid te word vir verkiesing tot die NWU-Raad, en om te stem in ʼn verkiesing van Raadslede ingevolge paragraaf 5 van die Statuut.

Die eerste ampstermyne van mnre Albert Sorgdrager en Werner Human as raadslede, wat uit die geledere van die Konvokasie in 2017 verkies is, sal op 22 Junie 2020 verstryk.

Lede van die NWU se Konvokasie is uitgenooi om kandidate te nomineer om die twee posisies vir twee NWU-Raadslede uit die geledere van die Konvokasie te vul ingevolge paragraaf 4(1)(i) van die NWU-Statuut.  

Vier* geldige nominasies in ooreenstemming met paragraaf 5(4) van die NWU-Statuut en die Reëls vir die Nominasie, Verkiesing en Aanstelling van Raadslede, is ontvang (in alfabetiese volgorde ). Die CVs van die kandidate word bekendgemaak in die formaat wat dit van die kandidate ontvang is:

  1. LAUFS, DIRK (DS)  CV Engels   CV Afrikaans
  2. MOOLMAN, HANS-JURIE (MNR)  CV Engels  CV Afrikaans
  3. PELSER, PETRUS CORNELIUS (ADV)  CV Engels     CV Afrikaans
  4. SORGDRAGER, ALBERT MINNAAR (MNR)  CV Engels  CV Afrikaans    CV SeTswana

ʼn Proses vir die verkiesing van twee (2) NWU-Raadslede het begin en sal vir ʼn tydperk van drie weke oop bly tot 09:00 op Saterdag 6 Junie 2020.

Hiermee die skakel na die stembrief.  U sal 'n e-pos of sms ontvang met u unieke aantekenbesonderhede om u stem uit te bring.  

*  Nadat kennis aan die Konvokasie gegee is op 13 Mei 2020 insake die geldige nominasies, is navraag ontvang aangaande 'n nominasie wat ingedien is.  Na ondersoek is vasgestel dat die nominasie tydig ingedien en ontvang is, en dit is deur Interne Oudit as geldig gevalideer.  Die kandidaat word nou tot die kandidaatslys gevoeg ten einde 'n oop, vry en deursigtige nominasie en verkiesingsproses te verseker.

Vriendelike groete

PROF MARLENE VERHOEF
REGISTRATEUR

2020.05.15