Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

Covid-19: Belangrike inligting

"covid"

Nuus

Fakulteite

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Rekeningkundige Wetenskappe
Ekonomiese Wetenskappe
Bedryfsielkunde & Mensehulpbronbestuur
Bestuurswetenskappe
Toerismebestuur

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Opvoedkunde
Taalonderwys
Psigososiale Onderwys
Professionele Studies
Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie vir Onderwys
Besigheid en Sosiale Studies in Onderwys

Opvoedkunde

Ingenieurswese
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
Bedryfsingenieurswese
Meganiese Ingenieurswese
Chemiese en Mineraalingenieurswese

Ingenieurswese

Gesondheidswetenskappe
Verbruikerswetenskappe
Voeding
Menslike Bewegingswetenskappe
Verpleegkunde
Beroepshigiëne
Farmasie
Fisiologie
Sielkunde
Maatskaplike Werk

Gesondheidswetenskappe

Geesteswetenskappe
Kommunikasiestudies
Owerheidstudies
Tale
Musiek
Filosofie
Sosiale wetenskappe

Geesteswetenskappe

Regte
BA (Regte)
BCom (Regte)
LLB

Regte

Natuur- en Landbouwetenskappe
Fisiese en Chemiese Wetenskappe
Biologiese Wetenskappe
Geo- en Ruimtelike Wetenskappe
Wiskundige en Statistiese Wetenskappe
Landbouwetenskappe
Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels

Natuur- en Landbouwetenskappe

Teologie
Predikantsopleiding en pastorale studies
Bybelstudies
Antieke tale

Teologie