Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti, NWU

KOKOANO YA SEMMUSO YA YUNIBESITI

Nthafatsa dintlha  tsa gago

 Tsweetswee ikgolaganye le ofisi ya Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti ka mogala, ka fekese kgotsa ka imeili mme o re itsise ka diphetoto dipe tsa dintlha tsa gago.
Go tlhabolola polokelotshedimosetso ya rona go botlhokwa thata e bile seno se tla tlhomamise go atlega ga puisano ya rona le maloko a rona.

Tobetsa fano go tlhabolola nthafatsa dintlha tsa gago.