Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti, NWU

KOKOANO YA SEMMUSO YA YUNIBESITI

Ikgolaganye le rona

 

Maemo a Tiro

Mohumagadi Izette Schouwstra
Merero ya Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti – ofisi ya Mokwadisi mo Setheong

Mogala

+27 18 299 4968

Fekese

+27 18 299 4910 (for attention Izette)

Imeili

izette.schouwstra@nwu.ac.za