Beleide en Reëls

BEHEER EN BESTUUR

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT HIERDIE BLAD TANS OPDATEER WORD, ALLE BELEIDE IS OP DIE ENGELSE BLAD BESKIKBAAR, BELEIDE OP HIERDIE BLAD MAG ONTBREEK AS GEVOLG VAN DIE OPDATERING EN SAL SO SPOEDIG MOONTLIK BESKIKBAAR GEMAAK WORD (SKAKELS IS ONAKTIEF WAAR OPDATERING PLAAVIND).

Protokol


Die volgende protokolle is deur die Universiteitsbestuurskomitee goedgekeur:

1.  Beplanning van geleenthede en die nooi van hoggeplaastes en politieke partye om NWU-gehore toe te spreek

     - Aansoekvorm om 'n geleentheid of funksie op die perseel, ruimtes of in geboue van die NWU aan te bied (slegs beskikbaar in Engels)


Raamwerke

Die volgende raamwerke is deur die NWU Raad goedgekeur:

NWU-Inligtingstrategie en Raamwerk  vir Inligtingsbestuur


Beleide en Reëls

Die volgende beleide en reëls is deur die NWU Raad goedgekeur (gelys per kategorie).


Beleide oor bestuursprosesse en waarvoor voorsiening gemaak deur wetgewing

Reëls vir die aanstelling van ampsdraers (tans slegs in Engels beskikbaar)

Reëls vir die nominasie, verkiesing, aanwysing en aanstelling van raadslede 

Reëls van die Institusionele Forum

Beleid en reëls vir die toekenning van 'n Kanseliersmedalje

Beleid en reëls vir die toekenning van eredoktorsgrade

Beleid en reëls vir Erename

Beleid en reëls vir byeenkomste en demonstrasies

Grondwet van die Konvokasie van die NWU

Grondwet van die Verteenwoordigende Studenteraad van die NWU (tans slegs in Engels beskikbaar)

Institusionele Reëls oor Studentebestuur (tans slegs in Engels beskikbaar)

Beleid oor korporatiewe bestuursoorsig en beheer

Beleid oor die bestuur van intellektuele eiendom by die NWU (tans slegs in Engels beskikbaar)

Beroepsgesondheid en-veiligheis beleid

Rookbeleid

Beleid oor afvaardigings, opdragte en agentskap

Persoonlike inligting-privaatheidsbeleid

 

Beleide oor algemene bestuursprosesse

Menseregtebbeleid

HIV/VIGS beleid

Beleid oor Globale Betrokkenheid

Beleid en reëls oor belangebotsing en oor verklarings van belange en van geskenke

Taalbeleid

Kwailiteitsbeleid (tans slegs in Engels beskikbaar)

Reëls vir kwaliteitsverbetering (tans slegs in Engels beskikbaar)

Beleid oor die generering en goedkeuring van reëls, beleide en prosedures

Beleid oor akademiese integriteit

Argief, Museum en spesiale versamelingsbeleid

Biblioteek en inligtingsdienstebeleid

Beleid vir die rapportering van ongerymdhede en wanadministrasie

Rekordbesuursbeleid

Risiko- en nakomingsbeleid

NWU-beleid oor besigheidkontinuïteit

Beleide oor menslike hulpbronne

Werknemerverhoudinge beleid

Werwing- en Keuringsbeleid

Beleid oor personeelassesserings

Beleid oor nie-standaardindiensneming

Beleid oor voorkoming en bekamping van handel by persone

Vergoedingsbeleid

Werknemer leer en ontwikkelingsbeleid (tans slegs in Engels beskikbaar)

Beleid oor die bevordering van akademiese werknemenrs

Prestasiebestuursbeleid

Organisatoriese Ontwikkelingsbeleid

Indiensnemongsgelykheid beleid

Beleid oor werknemers wat met gestremdhede leef

Primêre gesonheidsorgbeleid

Werknemer welstand beleid

Seksuele teistering beleid

Beleid oor geslagsgebaseerde geweld

Beleid oor borsvoeding in die werkplek (tans slegs in Engels beskikbaar)

 

Beleide oor Finansies

Beleid oor afvaardigings

Finansiële beleid

Skedule van Magtigingsvlakke

 

Beleide oor Fasiliteite

Infrastruktuursbeleid

Inligting- en kommunikasietegnologie, -netwerke en inligtingstelsels (IKT)-beleid

 

Beleide oor handelsmerk, bemarking en kommunikasie

Beleid oor Alumni-verhoudinge

Handelsmerkbeleid

Kommunikasiebeleid (kommunikasie, media, sosiale media)

Ontwikkeling- en fondsinsamelingsbeleid

 

Beleide oor studenteadministrasie en studentesake

Toelatingsbeleid

Algemene Akademiese Reëls (A-Reëls) - Slegs in Engels beskikbaar

Beleid oor studente met gestremdhede

Beleid oor studentedissipline

 

Beleide oor onderrig-leer

Beleid oor voortgesette onderwys

Onderrig-leer en assesseringsbeleid (Policy on Continuing Education

Teaching, Learning and Assessment Policy (moet saam met die reëls vir onderrig-leer en assessering gelees word)

Beleid oor akademiese integriteit

Beleide oor navorsing en innovasie

Beleid vir die bestuur van navorsing en innovasie kontrakte en eksterne beleggings/aandeelhouding

Beleid oor gesamentlike grade

Navorsingsetiekbeleid

Reëls vir die toekenning van die institusionele navorsingsuitnemendheidstoekennings (IREA)

Reëls vir die klassifikasie van proefskrigte en verhandelinge

Reëls vir die innovasietoekennings vir die navorser/s en personeellede van die NWU

Reëls vir die S2A3 bronsmedalje vir studente

Reëls vir die Visekanseliersmedalje vir Meesters studente

Navorsings- en innovasiebeleid

Navorsingsinfrastruktuurbeleid

Hoërgrade beleid

Beleid oor akademiese integriteit

Beleid oor die dieresorg- en gebruiksprogram (tans slegs in Engels beskikbaar)

Beleid oor die bestuur van intellektuele eiendom by die NWU (tans slegs in Engels beskikbaar)

Beleide oor implementering van kundighehid

Gemeenskapsbetrokkenheid beleid (tans slegs in Engels beskikbaar)

 

Me Amanda van der Merwe                                                                                      
Direkteur:  Korporatiewe en Inligtingsbeheerdienste

Telephone:  018 299 4607                                                                                        
E-mail: Amanda van der Merwe

 

2020.10.30