Beleide en Reëls

BEHEER EN BESTUUR

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT HIERDIE BLAD TANS OPDATEER WORD, ALLE BELEIDE IS OP DIE ENGELSE BLAD BESKIKBAAR, BELEIDE OP HIERDIE BLAD MAG ONTBREEK AS GEVOLG VAN DIE OPDATERING EN SAL SO SPOEDIG MOONTLIK BESKIKBAAR GEMAAK WORD (SKAKELS IS ONAKTIEF WAAR OPDATERING PLAAVIND).

Raamwerke en protokolle

Die volgende raamwerke is deur die NWU Raad goedgekeur:

NWU-Inligtingstrategie en Raamwerk  vir Inligtingsbestuur

Protokol wat gevolg moet wanneer hooggeplaastes en politieke partye uitgenooi word om NWU-gehore toe te spreek


Beleide en Reëls

Die volgende beleide en reëls is deur die NWU Raad goedgekeur (gelys per kategorie).


Beleide oor bestuursprosesse en waarvoor voorsiening gemaak deur wetgewing

Reëls vir die aanstelling van ampsdraers (tans slegs in Engels beskikbaar)

Reëls vir die nominasie, verkiesing, aanwysing en aanstelling van raadslede

Reëls van die Institusionele Forum

Beleid en reëls vir die toekenning van 'n Kanseliersmedalje

Beleid en reëls vir die toekenning van eredoktorsgrade

Beleid vir erebenoeming, benoeming en herbenoeming van NWU-entiteite

Beleid en reëls vir byeenkomste en demonstrasies

Grondwet van die NWU-Konvokasie 

Grondwet van die Verteenwoordigende Studenteraad van die NWU

Institusionele Reëls oor Studentebestuur (tans slegs in Engels beskikbaar)

Beleid oor die bestuur van intellektuele eiendom by die NWU (tans slegs in Engels beskikbaar)

Beroepsgesondheid en-veiligheis beleid

Rookbeleid

Beleid oor afvaardigings, opdragte en agentskap

Persoonlike inligting-privaatheidsbeleid

NWU Beleid en Reëls oor Data- en Inligtingsekuriteit

Reëls vir die Raad van Donateurs

Beleid en reëls oor belangebotsing en oor verklarings van belange en van geskenke

Beleide oor algemene bestuursprosesse

Menseregtebbeleid

HIV/VIGS beleid

Beleid oor Globale Betrokkenheid

Beleid en reëls oor belangebotsing en oor verklarings van belange en van geskenke

Taalbeleid van die NWU

Kwailiteitsbeleid

Beleid oor die generering, hersiening en goedkeuring van beleide, grondwette, reëls en prosedures

Beleid oor akademiese integriteit

Biblioteek en inligtingsdienstebeleid

Beleid vir die rapportering van ongerymdhede en wanadministrasie

NWU-beleid oor die voorkoming van omkopery, korrupsie en bedrog en oor verklikking

Rekord-, Argief- en Museumbestuursbeleid

Risiko- en nakomingsbeleid

NWU-beleid oor besigheidkontinuïteit

Oop Toegang-Beleid

Internasionaliseringstrategie 2023-2027

Beleide oor menslike hulpbronne

Werknemerverhoudinge beleid

Werwing- en Keuringsbeleid (tans slegs in Engels beskikbaar)

Personeelassesseringsbeleid

Beleid oor niestandaardaanstellings

Beleid oor die voorkoming en bekamping van mensehandel

Vergoedingsbeleid

Leer en ontwikkelingsbeleid

Beleid oor die bevordering van akademiese personeel

Prestasiebestuursbeleid

Beleid oor Organisatoriese ontwikkeling

Beleid oor indiensnemingsgeleikheid

Beleid oor werknemers met gestremdhede

Primêre gesonheidsorgbeleid

Werknemerwelstandsbeleid

Beleid oor seksuele teistering

Beleid oor geslagsgebaseerde geweld

Beleid oor borsvoeding in die werkplek

 

Beleide oor Finansies

Beleid oor afvaardigings

Finansiële beleid

Skedule van Magtigingsvlakke (slegs in Engels beskikbaar)

 

Beleide oor Fasiliteite

Infrastruktuursbeleid

Inligtings- en Kommunikasietegnologie-Korporatiewebestuursbeleid

Inligtings- en Kommunikasietegnologie-beleid oor billike gebruik

 

Beleide oor handelsmerk, bemarking en kommunikasie

Beleid oor Alumni-verhoudinge

Handelsmerkbeleid (tans slegs in Engels beskikbaar)

Kommunikasiebeleid

Ontwikkelings- en Fondswerwingsbeleid en -Reëls

Studentewerwingsbeleid

Raamwerk vir skakeling met Belanghebbers

Beleide oor studenteadministrasie en studentesake

Toelatingsbeleid

NWU Algemene Akademiese Reëls (A-Reëls)

Beleid oor studente met gestremdhede

Beleid oor studentedissipline

Institusionele reëls oor studente-inentings (Tans slegs in Engels beskikbaar)

 

Beleide oor onderrig-leer

Beleid oor voortgesette onderwys

NWU Onderrig- en Leerstrategie (2021-2025)

Onderrig-, leer- en assesseringsbeleid (verwys ook na die Reëls vir onderrig, leer en assessering en die Raamwerk vir Mikrokwalifikasies)

Beleid oor akademiese integriteit

Oop opvoedkundige Hulpbronne-beleid

Beleide oor navorsing en innovasie

Beleid vir die bestuur van navorsing en innovasie kontrakte en eksterne beleggings/aandeelhouding

Beleid oor gesamentlike grade

Navorsingsetiekbeleid

Reëls vir die klassifikasie van proefskrifte en verhandelinge

Navorsings- en innovasiebeleid

Hoërgrade beleid

Beleid oor akademiese integriteit

Beleid oor die dieresorg- en -gebruiksprogram

Beleid oor die bestuur van intellektuele eiendom by die NWU (tans slegs in Engels beskikbaar)

Reëls vir die toekenning van die Leeftydprestasie vir Navorsing en Innovasie

Beleide oor implementering van kundigheid

Gemeenskapsbetrokkenheid beleid

 

2023.11.20