Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Go Lebelela Magoro a YBB
 

Legoro la tsa Molao kwa Yunibesiting ya Bokone-Bophirima le itsege jaaka moeteledipele wa Molao wa tsa Tikologo mo Aforikaborwa, mme dikabelokhuno tseno ga di felele foo. BUAtv le Legoro la Tsepa Go le go bontsha gore ke eng fa go na le mo gontsi jaana.   

Events

23 April - 5 May 2018 — Assessment Period
May 2018 —  Open Days
 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos