Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Go Lebelela Magoro a YBB

Beke e BUAtv le Tsepamo ya Magoro e etela Legoro la Thuto. Ke e nngwe ya magoro a magolo go feta a mo YBB. Reetsa Mop Lloyd Conley fa a re bolelela gore ke eng se se dirang Legoro le go nna nngwe ka mofuta le gore ba katisa jang barutabana ba bokamoso.

Events

30 July 2018 - National Science Week starts
2 August 2018 - Gender Awareness Week starts
 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos