Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

Dituelo tse di batlegang le Melawana ya tsa Ditšhelete 2018

A o belaela gore o tshwanetse go duela eng le go duela kae? Laisolola kaedi e e thusang e go bona tshedimosetso e e tlhokegang mme e akaretsa:

  • Palo ya dituelo (tsebe 5 - 11)

  • Mekgwa ya go duelela dithuto, matlobonno le dituelo tse dingwe, go akareditse le tshedimosetso ya banka (ditsebe 11-16)

  • Dintha tsa go ikgolaganya le peo ya ditlhwatlhwa (tsebe 5) 

Events

 
6 January - 20 January 2018 - Bridging the Mathematical Gap
29 January 2018 - Varsity Cup starts
5 February 2018 - Classes start
 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe.

Etela dikhamphase tsa rona mono:

Videos