Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Go nna Morutabana

Ka megopolo jaaka "dijo tsa mowa" le gore "mogopolo wa me ga o tlhole o tshwana" mme "Ke kopane le batho ba bagolo" go bonagala sentle gore Baithuti ba Borutabana ba #MyNWU ba ikutlwela kgothatso mme ba na le maatla a go nna dimmampodi. Ikwadise go bona ditiro tse dingwe tse baakatemi ba #NWUacademics ba di dirang

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos