Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

BUAtv: Dinno tse 5, Dipotso tse 5

Bone ke dinaledi tsa lebala la netbolo mme seriti sa bone se lesedi thata le sone. Bone ke bobedi ba ba kgethegileng ba Varsity Netball ba ba leng mokatisi Elsunet du Plessis le kapotene Romé Dreyer. Kopanya le BUAtv mme lebelela bone ba gaisana ka bolo.

 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos