Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Lekwalodikgang la Patlisiso


Buisa kgatiso ya bone(4) ya Lekwalodikgang la Patlisiso la Yunibesiti ya Bokone-Bophirima.  Maikaelelo a lekwalodikgang le ke go bontsha diporojeke tsa patlisiso, babatlisisi le ditiragalo tse di maleba. Kgatiso e e tlisa lesedi mo ditirong tsa patlisiso tsa go tsaya karolo mo merafeng.

 

Buisa ka ga:

  • Go fa balemirui ba bannye bokgoni
  • Saense ya mo borre ba bana ba seng teng
  • Sharpeville 2020: Patlisiso e e tlhotlheletsang
  • le go feta...

Events

 
27 October - 17 November 2017 - First exam opportunity
20 November - 6 December 2017 - Second exam opportunity
6 January - 20 January 2018 - Bridging the Mathematical Gap
 
 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe.

Etela dikhamphase tsa rona mono:

Videos