Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Beke ya Dilaeborari ya Aforikaborwa: 19 - 24 Mopitlwe 2018

Dilaeborari ke dipelo tsa merafe ya rona.

Keteka Beke ya Dilaeborari ya Aforikaborwa le Dilaeborari tsa YBB.

Ikopantshe le rona mo ditirwaneng le mo dikgaisanong.

Events

19 - 24 March 2018 - South African Library Week
29 March 2018 - First term lectures end
9 April 2018 - Second term lectures start
 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos