Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Mokete wa Dineo wa Pukki:  Carmen ke mofenyi!

Bontsintsi jwa dineo tsa go opela le seriti sa mo seraleng se se kgatlhisang se dirile gore Carmen Basson a ikgapele Sekgele sa Eagi mme a nna mofenyi wa gotlhelele wa  Mokete wa Dineo wa Pukki. Carmen gape o fentse sekgele sa boopelaesi. Ene ke mongwe ka dineo yo re tshwanetseng go leba kwa a yang teng.

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

NWU e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos