Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng


BUAtv

 

Amogelesega mo kgasong ya bobedi ya BUAtv, kanale e e tlhagafatsang ya tlhaeletsano ya YBB.

Mo kgasong e o ka lebelela mme o sedifatswa ka ga: 

  • Kopano ya bošeng ya Boeteledipele ya YBB;
  • puisano le Mop Robert Balfour, mothusa motlatsa-mokanseliri yo montšha wa Go Ruta le Go Ithuta;
  • patlisiso ya go lebelela tsamaiso ya matlho;
  • le gape Sekolo sa Booki mo khamphaseng ya Mafikeng.

Events

 
06 October 2017 - Alumni Awards Gala
14 October 2017 - GEEXPO
 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe.

Etela dikhamphase tsa rona mono:

Videos

Ka tsweetswee tsaya metsotso e sekae go tlatsa dipotso tsa patlisiso-maikutlo ka webo ya rona ya dipotso di le 10 fela. Go tla re thusa go tlhaloganya maitemogelo a gago ka webosaete ya rona mme seno se tla re thusa go e tokafatsa.