From the Vice-Chancellor

Ontwrigtende optrede deur ’n paar studente op die Mafikengkampus

23 Julie 2018

Die Noordwes-Universiteit se bestuur, personeel en studente werk die afgelope paar maande hard om die universiteit onder verskillende belanghebbers te bevorder – insluitend in die bedryf en onder potensiële werkgewers. In hierdie verband is positiewe terugvoering ontvang en vennootskappe gesluit, en ons sien uit na meer suksesvolle samewerking wat aan ons studente ’n verskeidenheid geleenthede bied, ook in die werkplek. 

Op Maandag 17 Julie 2018 het ’n handjievol studente ’n ontwrigtende aksie by die ingang na die universiteit begin. Hierdie soort ontwrigtende optrede werk in teen die progressiewe inisiatiewe waarby talle lede van die universiteitsgemeenskap betrokke is om die universiteit te bevorder. Dié ontwrigtende optrede het nie net die personeel en studente op die Mafikengkampus geraak nie, maar die beeld van die hele universiteit benadeel. Dit moet dus sterk veroordeel word, en daar sal ernstig opgetree word teen diegene wat betrokke was. Alle maatreëls, insluitend die afdwinging van die universiteit se regulasies en ander regsmiddels, sal toegepas word om die herhaling van hierdie soort voorvalle te voorkom. 

Ek vra opreg om verskoning aan alle personeel, studente en ander belanghebbers wat deur hierdie betreurenswaardige optrede geraak is. 

Ek moedig alle studente aan om hulle griewe deur die tersaaklike universiteitstrukture te lug. Ek herhaal dat geen ontwrigtende gedrag van enige aard onder enige omstandighede op enige kampus van die NWU verdra sal word nie. Die veiligheid van ons personeel en studente bly ’n prioriteit. 

Ek wens julle almal alles van die beste toe vir die tweede semester. 

Vriendelike groete
Prof Dan Kgwadi

 


Kommentaar deur die NWU visekanselier op die RSG bespreking tussen Theo Venter en Carl Niehaus

9 Junie 2018

Die bestuur van die Noordwes-Universiteit (NWU) het bewus geword van die gesprek op RSG op 5 Junie 2018 waartydens sekere stellings deur mnr Theo Venter gemaak is. In reaksie hierop het mnr Carl Niehaus, wat ook deel van die gesprek was, mnr Venter daarvan beskuldig dat hy steeds rassistiese oortuigings huldig. 

In die loop van die gesprek het mnr Theo Venter na bewering ’n vergelyking tussen die leiers van die apartheids- en na-apartheidstydperk getref, en het in die besonder na bewering gesê dat die voormalige president mnr Jacob Zuma erger as apartheidsleiers was. 

Hierdie vergelyking is onsensitief teenoor Suid-Afrikaners in die algemeen, en veral teenoor diegene wat onder apartheid gely het. Apartheid was en bly ’n misdaad teen die mensdom. 

Hoewel vryheid van spraak gekoester word en akademiese vryheid ’n belangrike eienskap van universiteitswerk is, hou die NWU die verantwoordelikhede in gedagte wat akademici en die bestuur in die belang van die algemene welsyn moet nakom. Sulke vergelykings, bedoel of andersins, kan nie deur die NWU as toepaslik beskou word, aanvaar of goedgekeur word nie.


Terug op kantoor: Woord van dank

28 Mei 2018

Dit is aangenaam om julle mee te deel dat ek vandag, 28 Mei 2018, weer terug is aan diens. Hoewel dit ’n week vroeër is as wat ek verwag het, voel ek sterk en gereed om weer die uitdagings te hanteer om te verseker dat die NWU op koers bly om ons strategie, droom en doel te bewaarheid.

Ek sou nie sonder die steun van my kollegas, die Raad, studente en ander belanghebbers op my volkome herstel kon fokus nie. Regdeur my afwesigheid het ek geweet dat die NWU in goeie hande is. Ek wil ’n spesiale woord van dank rig aan prof Fika Janse van Rensburg, wat in my afwesigheid as visekanselier waargeneem het, en aan lede van die Universiteitsbestuurskomitee.

Ek wens personeel en studente alle voorspoed toe in die komende eksamen. Ek weet julle sal voortgaan om akademiese uitnemendheid te bereik en die hele NWU-familie trots te maak.

My gesin en ek sal julle boodskappe van ondersteuning en beterskap altyd koester.

Ek sien daarna uit om julle almal weer te sien. 

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier


Vorderingsverslag: Die Taalbeleid en Taalplan

17 Mei 2018

Die vyfjaarlikse hersiening van die NWU se Taalbeleid en Taalplan (TBP) vind tans plaas en behels ʼn intensiewe oorlegplegingsproses met verskeie strukture en belanghebbers. Die TBP-taakspan het sy opdrag in Oktober 2016 van die universiteitsbestuur en Senaat ontvang, en dryf sedertdien die proses.

Verskeie belanghebbers, insluitende die Fakulteitsrade, die Konvokasie, die Senaat, akademici, ondersteuningsdienste, studenteverteenwoordigers en die Institusionele Forum, is genooi om terugvoer te gee en insette te lewer met betrekking tot die konseptaalbeleid. ʼn Elektroniese opname is gedoen om personeel en studente se insette te kry. Sowat 19 000 studente en meer as 1 800 personeellede het deelgeneem aan die opname. Benewens hierdie data is daar ongeveer 90 insette ontvang van lede van die publiek of belangegroepe, insluitende NWU-Fakulteite. Dit alles is verwerk deur die Taakspan en ingesluit in ʼn verslag.

Gedurende ʼn Senaatsvergadering op 16 Mei het die TBP-taakspan ʼn vorderingsverslag voorgelê oor die taalouditterugvoer en die openbare terugvoer wat deur die NWU ontvang is. Die verslag sluit af met beginsels vir die hersiene Taalbeleid. Die Senaat het kennis geneem van die terugvoerverslag, en het begin met beraadslaging oor die stel beginsels, wat verdere insette en advies aan die Taakspan verskaf.

ʼn Buitengewone Senaatsvergadering is geskeduleer vir 31 Mei 2018, vir die verdere verwerking van die verslag, en spesifiek die stel beginsels vir die hersiene Taalbeleid. Die Senaat sal gevra word om hierdie beginsels aan te beveel vir goedkeuring by die volgende Raadsvergadering.

Gedurende die tweede semester hoop die TBP-taakspan om die hersiene Taalbeleid te finaliseer, en dit aan die Senaat voor te lê vir aanbeveling by die Raad.

Die universiteitsbestuur en die TBP-taakspan wil graag alle belanghebbers bedank vir hul deelname aan die taalbeleidhersieningsproses.

Ek weet dat die oorgrote meerderheid van ons studente, personeel en alumni die NWU se belange op die hart dra en die NWU nasionaal en internasionaal mededingend wil maak. Ons is seker dat ons meertalige beleid daartoe sal bydra.

Jy sal op hoogte gehou word van verdere verwikkelings met betrekking tot hierdie proses.

Vriendelike groete

Fika Janse van Rensburg
Visekanselier (wnd)


Verklaring oor die NWU se taalbeleid

26 Maart 2018

Die proses van die hersiening van die taalbeleid van die Noordwes-Universiteit (NWU) het tot wydverspreide en dikwels konstruktiewe debatvoering in die pers, op sosiale media en onder ons belanghebbers gelei.

Die taakspan van die taalbeleid en -plan wat deur die Senaat aangestel is en deur prof Robert Balfour, die adjunk-visekanselier vir onderrig en leer, gelei word, neem kennis van en verwerk al die insette as deel van die opstelproses ter voorbereiding vir ’n voorlegging aan die Senaat en Raad van die universiteit.

Dit is nou die regte tyd om na te dink oor ’n paar belangrike oorwegings wat hierdie proses belig.

Ons erken die feit dat ons taalbeleid en -plan aan die klaarblyklik teenstrydige eise van verskillende belanghebbergroepe moet voldoen.  Ons laat ons egter lei deur die taalbeleid vir hoër onderwys (LPHE), wat ’n funksioneel-meertalige omgewing voorskryf, asook deur ons 2017-statuut, wat sê dat die taalbeleid van die universiteit “buigsaam en funksioneel moet wees en die taalwanbalanse van die verlede moet herstel en meertaligheid, toegang, integrasie en ’n gevoel van behoort bevorder”.

Die NWU was nog altyd baie duidelik meertalig en streef daarna om sy meertalige aard verder te bevorder. Dus is die huidige spekulasie, wat beweer dat die universiteit dit oorweeg om eentaligheid as ’n opsie te oorweeg, op waninligting gegrond en onwaar.

Die NWU se taalbeleid moet in ooreenstemming wees met die bepalings van die LPHE, waarkragtens toegang tot tale ontwikkel moet word. Die LPHE maak spesifiek voorsiening vir die ontwikkeling van Afrika-tale as manier om toegang te vergroot en die sukses van studente te ondersteun. Hierdie bepalings plaas ’n verpligting op die universiteit om verskillende hulpbronne te gebruik om dit te doen, insluitende die onderrigtaal, vertaling van studiemateriaal en intydse en aflyn tolking. Dit is alles opsies wat ontwerp is om toegang te ondersteun en die sukses van studente te verhoog.

Simplistiese oproepe vir óf Engels óf Afrikaans as die enigste keuses vir onderrig aan die NWU is dus irrelevant en skadelik. Die vraag is nie watter taal om te ondersteun nie, maar watter voorsiening nodig is om ander tale in staat te stel om te funksioneer sodat leer aan die NWU ondersteun kan word.

Binêre benaderings het ook die potensiaal om te polariseer en afbreuk te doen aan die behoefte om transformasie in onderwys en integrasie van groepe deur die gebruik van verskillende tale, eerder as ten spyte daarvan, teweeg te bring. Die verbreding van toegang voldoen aan opvoedkundige sowel as transformasiedoelwitte, en dit is om hierdie rede dat die assosiëring van een taal met een kampus strydig is met enige visie vir onderrig en diversiteit aan die NWU.

Dit is die moeite werd om te dink aan die woorde van die regter van die Konstitusionele Hof, Johan Froneman, toe hy taalregte-aktiviste versoek het om die kompleksiteit van die taalregte van ander en die ongelyke behandeling van onderdrukte mense van ander rasse in die verlede, om nie te praat van die voortgaande bestaan van historiese bevoorregting nie, te erken. 

Sommige kommentators redeneer dat die NWU se Potchefstroomkampus die laaste kampus in die land is waar Afrikaans as die eksklusiewe taal van onderrig en leer beskou word en dat dit so moet bly, selfs al sluit dit ander tale uit. Die feit is dat die Potchefstroomkampus nie uitsluitlik ’n Afrikaanse kampus is nie en dat dit reeds ’n geruime tyd lank nie is nie.

Op die Potchefstroomkampus word die meerderheid van die nagraadse programme in Engels aangebied. Voorgraadse programme word in ’n verskeidenheid tale en modaliteite aangebied (parallel, tolking en eentalig), soms as gevolg van opvoedkundige redes en/of soos deur professionele liggame vereis.

Om te redeneer dat Potchefstroom uitsluitlik Afrikaans is, is dus ’n wanvoorstelling van sy akademici, sy studente en sy programme. Sulke retoriek hou die gevaar in om die aandag op die verdediging van vals “standpunte” te fokus, eerder as om te werk om brûe te bou – deur ons tale – om akademiese sukses en begrip te verkry.

’n Klein groepie kommentators beweer dat die bestuur reeds ’n besluit oor die taalbeleid van die NWU geneem het. Dit is nie waar nie. Die bestuur, soos enige ander raadgewende struktuur, moet al die moontlikhede ondersoek wat die maksimalisering van studentetoegang en sukses met betrekking tot die volhoubaarheid van die universiteit as gemeenskap en as instelling ten doel het.

Hierdie bewering ignoreer ook die feit dat die taalbeleid deur die NWU Raad, met die goedkeuring van die Senaat, aanvaar word. Om die leierskap as skynheilig of as agente vir of verraaiers van enige enkele taalgroep uit te maak, openbaar eerder ’n poging om iets kompleks te vereenvoudig, konstitusionele imperatiewe te ignoreer, en eerder op perspektiewe van ras, taal en identiteit te fokus wat nie deur denkende Suid-Afrikaners ondersteun word nie. Verantwoordelike Suid-Afrikaners moet gemoeid wees met die opbou van die hele nasie, soos alle openbare universiteite verbind is om te doen.

Ek weet die oorgrote meerderheid van ons studente, personeel en alumni verafsku sulke pogings om te verdeel, en net dít wil hê wat ons ryk taallandskap omarm en almal toelaat om ingesluit te voel.
 


Konsultasie is die sleutel tot die hersiening van die Noordwes-Universiteit se taalbeleid

9 Maart 2018

Die vyfjaarlikse hersiening van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Taalbeleid en Taalplan vind tans plaas en behels ʼn intensiewe konsultasieproses met verskeie strukture en belanghebbendes. Alle beleide van die NWU is in die proses van hersiening ná die aanvaarding van ʼn nuwe strategie, struktuur en statuut.

Die projekspan verwelkom alle belanghebbendes se insette en moedig lede van die universiteitsgemeenskap aan om deel te neem aan die voortgaande konsultasieproses.

Verskeie belanghebbendes, insluitende die fakulteitsrade, die Konvokasie, die Senaat, akademici, ondersteuningsdienste, studenteverteenwoordigers en die Institusionele Forum, is genooi of sál nog genooi word om terugvoer te gee en insette te lewer. ʼn Elektroniese taalopname word tans gedoen om personeel en studente se insette te kry. Die Senaat van die NWU, as die akademiese beheerliggaam, sal die geleentheid kry om insette te lewer m.b.t. die beleid en plan, voordat dit in Junie 2018 aan die NWU-Raad voorgelê word vir oorweging.

Die Taalbeleid en Taalplan-taakspan het sy opdrag in Oktober 2016 van die Universiteitsbestuur en Senaat ontvang en dryf sedertdien die proses. ʼn Eerste konsep van die beleid is bespreek tydens ʼn buitengewone Senaatsvergadering in Junie 2017.

Die huidige taalbeleid is ʼn funksioneel meertalige beleid, wat beteken dat dit buigsaam is en soos nodig aangepas kan word na gelang van omstandighede. ʼn Voorbeeld van hierdie buigsaamheid is die gebruik van parallelmediumklasse op ons Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampus. Nóg ʼn voorbeeld is die praktyk van simultane tolking in klasse – van of na Setswana, Engels en Afrikaans.

Wat wel seker is, is dat ons nie uiteindelik ʼn taalbeleid of -plan sal hê met eentalige taalvoorsiening nie, aangesien sowel ons statuut as die nasionale taalbeleid vir hoër onderwys van ons vereis om meertaligheid te bevorder. Die nuwe statuut wat in Maart 2017 aanvaar is, lui soos volg:

“Die taalbeleid van die Universiteit soos bepaal deur die Raad ingevolge artikel 27(2) van die Wet, moet buigsaam en funksioneel wees, en moet taalwanbalanse van die verlede regstel en meertaligheid, toegang, integrasie en ʼn gevoel van tuiswees bevorder.”

(Artikel 7(6) van die Statuut van die Noordwes-Universiteit)

 


Maatskaplike Werk se wateraksie

23 Februarie 2018

Die internasionale tema vir Maatskaplike Werk vir 2018 is die bevordering van gemeenskaps- en omgewingsvolhoubaarheid. In reaksie op hierdie tema en die waterkrisis in die Kaap het die vakgroep Maatskaplike Werk van die Potchefstroomkampus 'n wateraksie geloods. Hulle moedig almal aan om water te bespaar en ook water te skenk, wat deur Gift of the Givers na Kaapstad vervoer sal word.

Die vakgroep het met Yusuf Abramjee saamgewerk om bewustheid te skep van die nypende tekort aan water in die Kaap en die nodigheid om water in ons waterskaars land te bespaar.

Jy word aangemoedig om met die NWU-koördineerder van hierdie projek, me Tasleem Hassim, te skakel by 018 299 2195 of aan haar 'n e-pos te stuur by: 20062621@nwu.ac.za.

Personeel en studente is welkom om bottels water by die aflaaipunt in Gebou E8, kamer 204 af te gee, of jy kan me Hassim kontak om te reël dat dit afgehaal word.

Terwyl alle skenkings waardeer word, is 5-literbottels waarskynlik die mees praktiese skenking.

 Verklaring deur die Visekanselier, prof Dan Kgwadi, oor die Universiteitsbestuurskomitee (UBK) se besluit aangaande oriënteringspraktyke by die Noordwes-Universiteit.

22 Januarie 2018


Die Noordwes-Universiteit is ten volle daartoe verbind om die vryheid en regte van alle individue en groepe te respekteer, en om gelykheid en menswaardigheid vir almal te verseker. Sedert die aanvang van 2018 se Registrasie- & Oriënteringsprogram (R&O-program) het die lede van die Universiteitsbestuurskomitee ʼn aantal klagtes ontvang wat dui op die moontlike skending van basiese menseregte.

Die UBK het met verskeie studentegroepe op die Potchefstroom- en Mafikengkampus vergader om agter die kap van die byl te kom aangaande die bewerings oor onregverdige behandeling. Alhoewel hierdie studente waardering het vir die R&O-aktiwiteite, is hulle ongelukkig oor sekere praktyke.

Die UBK het hierdie praktyke geëvalueer en tot die gevolgtrekking gekom dat sekere praktyke nie bevorderlik is vir die NWU-strategie nie en nie aan toepaslike beleide, reëls en regulasies voldoen nie.

Die UBK het die volgende besluit:

  1. Studenteleiers moet hul deel doen om alle NWU-studente te laat tuis voel, ongeag kleur, taal of herkoms.
  2. Taal moet gebruik word op ʼn manier wat nie uitsluitend is nie, maar as ʼn hulpmiddel vir integrasie en om kommunikasie en begrip onder studente te verseker. Die NWU se taalbeleid moet te alle tye ten volle geïmplementeer word. D.w.s. ons moet meertaligheid toepas en van tolkdienste gebruik maak waar van toepassing. Indien tolkdienste nie beskikbaar is nie, moet enigiets wat in één taal gesê word onmiddellik in die ander taal herhaal word.
  3. Koshuisuniforms [teenoor klere met die NWU-handelsmerk op] mag net na ure gedra word (d.w.s. ná 17:00), behalwe dat koshuishoofbedekkings en -rugsakke wat reeds aangekoop is, wel gebruik mag word.
  4. Alhoewel dit soms nodig is dat studente in groepsverband begelei word na areas waar aktiwiteite plaasvind, of waar universiteitsfasiliteite besoek word, is marsjeer in groepe en ʼn geskreeu op individuele studente of groepe studente nie toelaatbaar nie.
  5. Dit is verbode om op studente te skree.
  6. Eerstejaarstudente of juniors moet met respek behandel word.
  7. Eerstejaarstudente moet genoeg geleentheid en tyd gegun word om te rus.
  8. Die amptelike program spesifiseer watter ure beskikbaar is vir die onderskeie aktiwiteite waaraan studente kan deelneem. Ligte mag nie afgeskakel word om studente te "dwing" om te slaap nie.

Dit is reeds aan studenteleiers en aan die betrokke personeellede gekommunikeer. Bogenoemde maatreëls is onmiddellik van toepassing.

Ons erken dat senior studente ʼn belangrike rol speel in die R&O-program en bedank almal wat daarby betrokke is. Ons bevestig dat bestuur in die laaste instansie verantwoordelik en aanspreeklik is vir die R&O-program en sal voortgaan om die program noukeurig te moniteer. Ons glo dat ons ʼn kultuur van sorgsaamheid en ʼn lewenskragtige studente-ervaring in 2018 en verder kan bevorder. Die UBK se besluit sal na ons mening ʼn meer inklusiewe NWU tot gevolg hê waar almal ewe welkom sal voel.

Dit is nie ʼn poging om studentelewe in koshuise op enige kampus aan bande te lê nie. Ons moedig alle spontane en georganiseerde aktiwiteite aan solank dit nie op enige student – eerstejaar of senior – afgedwing word nie, almal se menswaardigheid erken en respekteer, en in ooreenstemming is met ons sorgsaamheidsetiek.

Ons glo dat hierdie ingryping deur die UBK nodig was en ons doelwit ondersteun om uiteindelik graduandi op te lewer wat eiesoortige bydraes tot die samelewing sal maak.

Ons moet graduandi oplewer wat onafhanklik kan dink en wat oor die vermoë beskik om belowende idees te verken en uit te bou. Ons wil ook hê hulle moet hulle persoonlike lewens geniet, en ʼn bydrae maak tot die openbare lewe. Dit begin reeds op universiteitsvlak.

Om dit te bereik, moet studentelewe buitekant die klaskamer die ontwikkeling en groei van studente ondersteun. In die lig van ons strategie moet ons dus ons kampusstudentelewe regoor die NWU konstant vernuwe.


Geargiveerde boodskappe

Wat is nuus?

Kategorieë

Studentemedia

 

Woordvoerders

Navrae oor die NWU in die algemeen:
Louis Jacobs: 018-299 4918 / 082 901 6435
Willie du Plessis: 018-299 4915 / 082 590 0692
 
Navrae oor die Visekanselier:
Prof Johannes Froneman: 018-299 4902 / 083 263 5075