From the Vice-Chancellor


Verklaring deur die Visekanselier, prof Dan Kgwadi, oor die Universiteitsbestuurskomitee (UBK) se besluit aangaande oriënteringspraktyke by die Noordwes-Universiteit.

22 Januarie 2018


Die Noordwes-Universiteit is ten volle daartoe verbind om die vryheid en regte van alle individue en groepe te respekteer, en om gelykheid en menswaardigheid vir almal te verseker. Sedert die aanvang van 2018 se Registrasie- & Oriënteringsprogram (R&O-program) het die lede van die Universiteitsbestuurskomitee ʼn aantal klagtes ontvang wat dui op die moontlike skending van basiese menseregte.

Die UBK het met verskeie studentegroepe op die Potchefstroom- en Mafikengkampus vergader om agter die kap van die byl te kom aangaande die bewerings oor onregverdige behandeling. Alhoewel hierdie studente waardering het vir die R&O-aktiwiteite, is hulle ongelukkig oor sekere praktyke.

Die UBK het hierdie praktyke geëvalueer en tot die gevolgtrekking gekom dat sekere praktyke nie bevorderlik is vir die NWU-strategie nie en nie aan toepaslike beleide, reëls en regulasies voldoen nie.

Die UBK het die volgende besluit:

  1. Studenteleiers moet hul deel doen om alle NWU-studente te laat tuis voel, ongeag kleur, taal of herkoms.
  2. Taal moet gebruik word op ʼn manier wat nie uitsluitend is nie, maar as ʼn hulpmiddel vir integrasie en om kommunikasie en begrip onder studente te verseker. Die NWU se taalbeleid moet te alle tye ten volle geïmplementeer word. D.w.s. ons moet meertaligheid toepas en van tolkdienste gebruik maak waar van toepassing. Indien tolkdienste nie beskikbaar is nie, moet enigiets wat in één taal gesê word onmiddellik in die ander taal herhaal word.
  3. Koshuisuniforms [teenoor klere met die NWU-handelsmerk op] mag net na ure gedra word (d.w.s. ná 17:00), behalwe dat koshuishoofbedekkings en -rugsakke wat reeds aangekoop is, wel gebruik mag word.
  4. Alhoewel dit soms nodig is dat studente in groepsverband begelei word na areas waar aktiwiteite plaasvind, of waar universiteitsfasiliteite besoek word, is marsjeer in groepe en ʼn geskreeu op individuele studente of groepe studente nie toelaatbaar nie.
  5. Dit is verbode om op studente te skree.
  6. Eerstejaarstudente of juniors moet met respek behandel word.
  7. Eerstejaarstudente moet genoeg geleentheid en tyd gegun word om te rus.
  8. Die amptelike program spesifiseer watter ure beskikbaar is vir die onderskeie aktiwiteite waaraan studente kan deelneem. Ligte mag nie afgeskakel word om studente te "dwing" om te slaap nie.

Dit is reeds aan studenteleiers en aan die betrokke personeellede gekommunikeer. Bogenoemde maatreëls is onmiddellik van toepassing.

Ons erken dat senior studente ʼn belangrike rol speel in die R&O-program en bedank almal wat daarby betrokke is. Ons bevestig dat bestuur in die laaste instansie verantwoordelik en aanspreeklik is vir die R&O-program en sal voortgaan om die program noukeurig te moniteer. Ons glo dat ons ʼn kultuur van sorgsaamheid en ʼn lewenskragtige studente-ervaring in 2018 en verder kan bevorder. Die UBK se besluit sal na ons mening ʼn meer inklusiewe NWU tot gevolg hê waar almal ewe welkom sal voel.

Dit is nie ʼn poging om studentelewe in koshuise op enige kampus aan bande te lê nie. Ons moedig alle spontane en georganiseerde aktiwiteite aan solank dit nie op enige student – eerstejaar of senior – afgedwing word nie, almal se menswaardigheid erken en respekteer, en in ooreenstemming is met ons sorgsaamheidsetiek.

Ons glo dat hierdie ingryping deur die UBK nodig was en ons doelwit ondersteun om uiteindelik graduandi op te lewer wat eiesoortige bydraes tot die samelewing sal maak.

Ons moet graduandi oplewer wat onafhanklik kan dink en wat oor die vermoë beskik om belowende idees te verken en uit te bou. Ons wil ook hê hulle moet hulle persoonlike lewens geniet, en ʼn bydrae maak tot die openbare lewe. Dit begin reeds op universiteitsvlak.

Om dit te bereik, moet studentelewe buitekant die klaskamer die ontwikkeling en groei van studente ondersteun. In die lig van ons strategie moet ons dus ons kampusstudentelewe regoor die NWU konstant vernuwe.


Geargiveerde boodskappe

Wat is nuus?

Kategorieë

Studentemedia

 

Woordvoerders

Navrae oor die NWU in die algemeen:
Louis Jacobs: 018-299 4918 / 082 901 6435
Willie du Plessis: 018-299 4915 / 082 590 0692
 
Navrae oor die Visekanselier:
Prof Johannes Froneman: 018-299 4902 / 083 263 5075