Nthafatsa dintlha  tsa gago

Tsweetswee ikgolaganye le ofisi ya Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti ka mogala, ka fekese kgotsa ka imeili mme o re itsise ka diphetoto dipe tsa dintlha tsa gago.
Go tlhabolola polokelotshedimosetso ya rona go botlhokwa thata e bile seno se tla tlhomamise go atlega ga puisano ya rona le maloko a rona.

Tobetsa fano go tlhabolola nthafatsa dintlha tsa gago.