Chancellor - NWU, Taolo le Botsamaisi

TAOLO LE BOTSAMAISI
Ba ba Sikereng Maikarabelo

Motšhanselara

Motšhanselara ke moeteledipele yo o botlhokwa wa Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (YBB) e bile ke ene a abang di dikirii tsotlhe mo leineng la Yunibesiti.  Motšhanselara, e leng Kgosi Leruo Molotlegi, o ne a tlhophiwa ke Lekgotla go nna Motšhanselara wa bobedi wa YBB, e leng tiro ya dingwaga di le tlhano ka Seetebosigo 2009.
   
Kgosi Leruo Molotlegi  kgosi

                                                                  
Kgosi Leruo Molotlegi ke moeteledipele wa Setšhaba sa Segosi sa Bafokeng. Ke kgosi ya bo 36 ya Bafokeng le setlogolo sa bo 15 sa losika lo lo leele lwa Dikgosi Tsa Bafokeng.

Morafe wa Bafokeng o na le setsha sa bogolo jwa disekwere tsa 2000 km se se nang le polatinamo e kgolo go di gaisa mo lefatsheng.

Ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Kgosi Leruo Molotlegi, Lekgotla-Kgolo la Royal Bafokeng le simolotse letsholo la go tlamela Batho ba Bafokeng ka dilo tsa konokono tse ba di tlhokang, go tlamela ka thotloetso e e tswelelang pele ya go tlotla ba bangwe le go nonotsha setso sa Bafokeng le gore ba itsetsepele mo go tsa ikonomi. Royal Bafokeng, Lekgotla-Kgolo la yone le Kgosi  ba ipeetse mokgele wa go: “Go itsotsoropanya gore ba nne setšhaba se se itsholetseng mo lesomeng la bobedi la dingwaga la Lekgolo la Dingwaga la bo 21. Mokgele wa 2020 le one o batla gore go dirwe ditiro tsa methalethale, e leng go tlogela go nna le motswedi o le mongwe fela wa tsa ikonomi le go nna le kitso e e atlabetseng ka tsa ikonomi.

Kgosi Leruo e kile ya bo e le leloko la boto ya Implats, e leng setlamo sa bobedi se segolo mo go tse dingwe tsotlhe se se tlhagisang polatinamo, se Bafokeng ba se kgatlhegelang thata. Ke Modulasetulo wa Royal Bafokeng Holdings, e e tlhomilweng go ya ka Mokgele wa 2020, go dira ditiro tsa methalethale ka go dira dipeeletso mo matlotlong a a  sa amaneng le meepo.  Kgosi Leruo e ne e le mongwe wa batshwaraditherisano bagolo ka ga molao o moša wa meepo, o o batlang go rotloetsa bontsi jwa bantsho go nna le seabe mo meepong. Kgosi ke leloko la diboto tse di farologang tsa bagakolodi.

Kgosi o na le bonnakaagwe ba le bararo, bomorwadiarraagwe ba babedi le morwarraagwe a le mongwe, mme o kile a bo a le moithuti kwa Kholetšheng ya Hilton kwa KwaZulu Natal, mo Aforika Borwa. O na le dikirii ya yunibesiti ya go Dira Dipolane Tsa Matlo e a e boneng kwa Yunibesiting ya Natal.  Kgosi ke rametshameko yo o tlhagafetseng mme o ne a newa awate ya Victor Ludorum Gold Medallion kwa Hilton. Ke mofufisi wa sefofane se se potlana mme o ne a tlhomiwa go nna Mokolonele wa Tlotlego mo Lephateng la Diphofo la Aforika Borwa.

 

Useful Resources