Chancellor - NWU, Taolo le Botsamaisi

TAOLO LE BOTSAMAISI
Ba ba Sikereng Maikarabelo

Motšhanselara

Motšhanselara ke moeteledipele yo o botlhokwa wa Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (YBB) e bile ke ene a abang di dikirii tsotlhe mo leineng la Yunibesiti.  Mokanseliri, Kgosi Leruo Molotlegi, o thapilwe go nna Mokanseliri wa bobedi wa YBB wa nako e kana ka dingwaga di le 5 ke Khansele ka Seetebosigo wa 2009 mme a tlhaphiwa nako ya bobedi gape ka 2014.
   

Kgosi Leruo Tshekedi Molotlegi ke moeteledipele wa go tloga ka 2000 wa Setšhaba sa Bogosi jwa Bafokeng ya batho ba ba kana ka 150 000 kwa Phokeng mo Porofenseng ya Bokone Bophirima.  Ene ke Kgosi ya Bafokeng ya bo-36 mme ke motsalwa yo a lebaneng wa bo-15 wa batsalwa ba dikgosi tsa Bafokeng.

Setšhaba sa Bogosi jwa Bafokeng se bophara jwa sekwere sa dikilometara di le 1000 mme se dikilometara di le 100km go ya bokone-bophirimeng jwa Pretoria, mme lefatshe la bone le na le khumo ya polatinamo e kgolo go feta tsotlhe mo lefatsheng. 

Mo tlase ga boeteledipele jwa ga Kgosi Leruo, Khansele ya Botlhôkwatlhôkwa e Kgolo ya Bogosi jwa Bafokeng e tsere Maikemisetso a go bopa Setšhaba se se ka tswelelang go ya ka phedisano, ikonomi, le tlholego mme se ntse se tshegetsa Boswa le Ditso tsa sone sa Aforika.  Thuto ke ntlha e kgolo mo Leanong la Tlhabololo ya Bafokeng.  Katiso le Tlhabololo ya Metshameko di tlhatloswa maêmô ka setediamo sa maemo a a kwa godimo ya Royal Bafokeng Sports Palace, gammogo le Bafokeng Sports Campus, e e leng motswedi wa katiso mo bogodimong le akatemi ya metshameko mme ya nna le legae la FA ya Baesimane ka Sekgele sa Lefatshe sa FIFA sa 2010.

Kgosi Leruo ke moalogi wa kwa Hilton College kwa Natal, mme o tshwere dikerii ya Boagi le Togamaano go tswa Yunibesiting ya Natal. Kgosi Leruo ke mokgweetsa-sefofane sa lefuka le le emeng le la se se dikologang mme ene ke Mokolonele wa Tlotlo wa Masole a difofane a Aforikaborwa.

Tshedimosetso e nngwe gape e teng kwa  www.bafokeng.com.