Diawate tsa Baithuti ba Nako e e Fetileng

Diawate tsa Baithuti ba Nako e e Fetileng

Go na le mabaka a go bo YBB e ipela ka baithuti ba yone ba nako e e fetileng le go ba akgolela diphitlhelelo tsa bone tsa botho le tsa tiro, le ka ntlha ya sekao sa bone se se molemo sa go thusa maloko a setšhaba.

Go fetile dingwaga di le dintsi jaanong fa e sa le baithuti ba nako e e fetileng ba YBB ba dirile tiro e e sa lebalesegeng – e seng mo Aforikaborwa fela mme mo lefatsheng lotlhe. YBB e na le tshiamelo ya go bo e na le setlhopha sa bana-le-seabe ba ba ntseng jalo ba ba tlhomologileng. Baithuti ba nako e e fetileng ba YBB ba di goga kwa pele mo dikarolong tsotlhe – go simolola ka go ruta le go ithuta, go dira patlisiso le go nna le seabe mo baaging, le kwa mabaleng a metshameko tota.

Diphitlhelelo tsa baithuti ba rona ba nako e e fetileng ke nngwe ya ditsela tsa go bontsha botlhe tiro ya maemo a a kwa godimo ya YBB. Go abiwa ga diawate tsa baithuti ba nako e e fetileng ke tiragalo e e tshwarwang gangwe mo dingwageng tse pedi e e tlileng go tshwarwa gape ka 2019.

Gore re akgolele baithuti ba rona ba nako e e fetileng diphitlhelelo tsa bone mo ditirong tse di farologaneng, go tlile go nna le ditlhopha tse di latelang:

 • Thuto
 • Patlisiso
 • Go nna le seabe mo baaging
 • Boeteledipele jwa kgwebo
 • Botsweretshi le setso
 • Metshameko
 • Tirelosetšhaba
 • Baithuti ba ba botlana ba nako e e fetileng

Komiti ya Bakhuduthamaga e ka nna ya tlhopha go abela moithuti wa nako e e fetileng wa YBB Awate ya Phitlhelelo e Kgolo mo Botshelong.  Awate eno e tla abiwa sewelo fela fa (ba)moithuti a diretse Yunibesiti le setšhaba tiro e e tlhomologileng e e akgolegang.

Ka jalo go ka nna ga abiwa palogotlhe ya diawate di le robonngwe.

Diawate tsa Baithuti ba Nako e e Fetileng

Gore o tshwanelegele Diawate tsa Baithuti ba Nako e e Fetileng, baithuti ba nako e e fetileng ba tshwanetse go fitlhelela dipatlafalo tse di latelang:

 • Ba tshwanetse go bo ba na le dikirii kgotsa dipoloma go tswa mo YBB kgotsa mo ditheong dipe tse di tlileng pele ga yone
 • Ba tshwanetse go bo ba nnile le diphitlhelelo tse di tlhomologileng tsa bone le tsa tiro
 • Ba tshwanetse go bo ba tlhomile sekao se se molemo sa go thusa setšhaba
 • Ba tshwanetse go bo ba kgonne go bontsha boeteledipele jo bo siameng mo dikarolong tse di umakilweng fa godimo
 • Ba tshwanetse go tswelela pele go bontsha boineelo jwa bone mo YBB ba sa kgaotse

Awate ya Moithuti yo Mmotlana wa Nako e e Fetileng

Go abiwa ga awate eno e tla nna ga go akgolela moithuti yo mmotlana (wa dingwaga di le 35 kgotsa ka fa tlase ga tsone) wa nako e e fetileng tiro ya seporofešenale ya maemo a a kwa godimo e a e dirileng mo setlhopheng sengwe sa maemo a a kwa godimo sa tse 7 tse di latelang:

Gore Moithuti wa Nako e e Fetileng wa YBB a tshwanelegele go newa Awate eno, o tshwanetse go fitlhelela dipatlafalo tse di latelang:

 • Ba tshwanetse go bo ba na le dikirii kgotsa dipoloma go tswa mo YBB
 • Ba tshwanetse go bo ba dirile go tlala seatla ba sa le bannye mo botshelong le go bontsha bokgoni jwa go atlega ka metlha
 • Ba tshwanetse go bo ba akgotswe jaaka baeteledipele ba ba fatlhogang ka ntlha ya diphitlhelelo tsa seporofešenale le/kgotsa diphitlhelelo mo baaging
 • Ba tshwanetse go bo ba neilwe maemo a boikarabelo mo teng ga setlamo sa bone, kgwebo kgotsa mo tirong e ba e dirang
 • Ba tshwanetse go bo ba akgoletswe thuso e kgolo ya seporofešenale e ba e dirileng, dithibololo tse ba di dirileng kgotsa tiro ya bokgoni jwa go tlhama ka dionase, diawate le/kgotsa ka go dirisa ba metswedi ya dikgang
 • Ba tshwanetse go bo ba nnile batlhomasekao ba ba botlana ba ba tlhomologileng mo baithuting ba YBB ba ga jaanong le ba ka moso
 • Ba tshwanetse go bo ba na le dingwaga di le 35 kgotsa kwa tlase ga tsone

Dipotso ka thulaganyo ya ditlhopho di ka romelwa kwa go Moh Izette Schouwstra kwa Ofising ya Dikamano le Baithuti ba Nako e e Fetileng mo nomoreng ya 018 285 2594 kgotsa mo atereseng ya izette.schouwstra@nwu.ac.za