Prof Mamokgethi Phakeng

Mop Mamokgethi Phakeng

Moeteledipele yo o rotloetsang mo thutong

Mop Mamokgethi Phakeng o akanyediwa go nna yo mongwe wa basadi ba ba rotloetsang go feta mo Aforikaborwa. Gone jaanong o etela pele kwa Yunibesiting ya Kapa kwa a ilweng a thapiwa go nna motlatsa-mokanseliri ka 2018 mme o tsaya karolo go nna moeteledipele mo tikologong ya thuto mo Aforikaborwa.

Ene o diretse mo ditirong tsa boeteledipele tse di farologaneng jaaka go nna motlatsa-porinsipala wa Patlisiso le Poposešwa kwa Unisa mme a nna le modini khuduthamaga wa Kholetšhe ya teng ya Saense, Boenjeneri le Thekenoloji.

Mankge wa dipalotharabololo yo o tlotliwang yo o tshwereng PhD ya Thuto ya Dipalo go tswa kwa WITS. Mop Mamokgethi o atlhotswe go nna monetetshi wa kemo ya B1 yo o gatisitseng diathikele di feta 80 tse di atlhotsweng ke balekane le gape dibuka di le 5 tse di tseleganweng. O tshwere dikerii ya BA Ed (1988) go tswa kwa Yunibesiting ya Bokone-Bophirima ya pele.

Thotloetso ya gagwe mo tikologong ya dipalo e nnile e e tseneletseng e e bophara. Ene ke Moperesidente wa setšhaba wa pele wa AMESA(Association for Mathematics Education South Africa) le gape modulasetulo wa pele wa SAMF(South African Mathematics Foundation).

Moeteledipele yo o matlhagatlhaga, yo gape a nnileng leloko la CSIR(Council of Scientific and Industrial Research) le Moperesidente wa Konwokeišene ya Yunibesiti ya Wits.

Tiro e kgolo ya gagwe e mo file temogo le tlotlo e seng fela ka patlisiso mme le ka tirelo ya gagwe mo morafeng. Tlotlo ya Baobabo (selefera) e ile ya mo fiwa ka 2016.

Ene o tshegofaditse dirala tsa diyunibesiti le dikhonferense tse dintsi tsa boditšhabatšhaba ka go nna moporofesara wa moeng. Yunibesiti ya Bristol kwa UK e mo abetse PhD ya Tlotlo ya Saense ka Phukwi wa 2019.