Policy and Rules

TAOLO LE BOTSAMAISI


YBB e dumalana ka botlalo le Molao wa bo 2 wa 2000 wa Thotloetso ya go Bona Tshedimosetso. Go itebagantsha le molao ono, re na le direkoto tsa pateletso tse di latelang go ya ka Molao ono:

Dimanuale le diforomo-tsa-kopo tse di fetoletsweng mo Setswaneng di tla rebolwa mo bogautshwaneng.


Dipholisi tse di latelang di dumeletswe ke Khansele ya YBB (Lenaane le fiwa ka ditlhopha mme morago ka go latelana ka alefabeta:

 

Dipholisi ka ga ditirego tsa puso tse di tlisiwang ge peomalao


Melao ya Thapo ya Balaodibagolo
Pholisi le Melao ya Kabelo ya Dimmetlele tsa Motlatsamokhanseliri
Pholisi le Melao ya Kabelo ya Didikerii tsa Bongaka tsa Tlotlo
Molaotheo wa Kokoano ya Baithuti ba Kgale ba YBB
Molaotheo wa Lekgotla le le Emelang Baithuti le Setheo
Pholisi ka ga Taolo ya Puso ya le Taolobolaodi
Pholisi ka ga Taolo ya Thoto ya Tlhaloganyo ka mo YBB
Pholisi ya Pholo le Papalesego mo Tirong
Pholisi ya go Goga
Pholisi ya go kokoana mmogo, go dira dikhuduego le go seteraeka ka fa ntle ga lefelo la tiro kwa Yunibesiting ya Bokone-Bophirima


Pholisi ka ga Ditirego tsa Taolobolaodi ya Kakaretso

 

Pholisi ya Ditshwanelo tsa Batho
Pholisi ya HIV/AIDS
Pholisi ya Kgotlhang ya Kgatlho
Pholisi ya Dipuo
Pholisi ya Boleng
Pholisi ya Popo le Kamogelo ya Dipholisi
Pholisi ka ga Kutsokwalo le Mefuta e Mengwe ya Boikanyologi mo Akateming
Pholisi ya Diakhaefe, Dimusioamo le Dikgobokanyo tse di Kgethegileng
Pholisi ya Laeborari ya Setheo
Pholisi ka ga Pego ya Tsamaisompe le tse di sa siamang le tshireletso ya go itsisiwa leina
Pholisi ya Taole ya Direkoto
 

Dipholisi ka ga Metswedithuso ya batho


Pholisi ya go Tsoma Badiri
Pholisi ya Moputso
Pholisi ya Tlhabololo ya Badirammogo
Pholisi ya Tlhatloso ya Badirammogo  ba Akatemi
Pholisi ya Taolo ya Tiro
Pholisi ya  go Tekatekano mo Khirong
Pholisi ya Dikgoreletsego ya Bathapiwa
Pholisi ya Boitshwaro
 

Pholisi  ka ga Dishelete


Pholisi ka ga Baemedi le Mametlelelo ya Dikgaolo tsa Tetlelelo
Pholisi ya tsa Dishelete le Malao
Pholisi ya go Reka
 

Pholisi ka ga Dibebofatsi


Pholisi ya Tshedimosetso le Theknoloji ya Tlhaeletsano (ICT)

Pholisi ka ga Letshwaokgwebo, Papatso le Tlhaeletsano

Pholisi ya Wepe
Pholisi ya Letshwaokgwebo
Pholisi ya Media
 

 

Pholisi ka ga Merero le Tsamaiso ya Baithuti


Pholisi ya Dikamogelo
Melao ya Kakaretso ya Akatemi
Melao ya Dikgato tsa Kgalemo tsa Baithuti ba YBB

 

Pholisi ka ga go Ruta le go Ithuta


Pholisi ya Taolo ya Mananeo a Akatemi
Pholisi ya Tlhatlhobo le go Tekanyetso
Pholisi ka ga Ditshwaelo ka ga go Ruta le go Ithuta ya Baithuti
Pholisi ka ga Dikabelo tsa Setheo tsa go Itlhaola ka go Ruta (ITEA ka Seesemane)
Pholisi ya go Kamogelo ya Thuto ya Pele (RPL)
Pholisi ya Dikaedi tsa Thuto
Pholisi ka ga Thuto ya Koketso mo YBB
Pholisi ya go Ruta le go Ithuta
Pholisi ya Go Ruta ga Dikhoso tse di Khutswane mo YBB

Ka kopa, leba le Pholisi ka ga Go tlhoka Boikanyago mo Akateming mo tlase ga Ditirego tsa Taolo ua Kakaretso.

Pholisi ka ga Patlisiso le Poposeswa

Pholisi ya go Laola Dikonteraka tsa Patlisiso le Poposeswa le Ditsadiso tsa kwa Ntle / Natsayakarolo
Melao ya Komiti ya Maitsholo ya Patlisiso
Pholisi ya Patlisio le Poposeswa
 

Ka kopa, leba le Pholisi ka ga Go tlhoka Boikanyago mo Akateming mo tlase ga Ditirego tsa Taolo ua Kakaretso.

 

 

Amanda van der Merwe
Mmenejara:  wa Taolo le Botsamaisi Jwa Direkoto
Mogala:  018 299 4942
Imeili:  amanda.vandermerwe@nwu.ac.za
 
2014-02-14