Beleide en Reëls

BEHEER EN BESTUUR

Beleide en Reëls

Die volgende beleide is deur die NWU Raad goedgekeur (volgens kategorie gerangskik).

 

Beleide rakende korporatiewe bestuursprosesse en vloeiende uit wetgewing
Reëls vir die Aanstelling van Ampsdraers
Reëls vir die Nominasie, Verkiesing, Aanwysing en Aanstelling van Raadslede
Reëls vir die Institusionele Forum 
Beleid oor die Bestuur van Intellektuele Eiendom by die NWU
Beleid oor Byeenkomste, Demonstrasies en Betooglinievorming (die aansoekvorm is hierby ingesluit)
Beleid oor Korporatiewe Bestuursoorsig en Bestuurskontrole
Beroepsgesondheid- en Veiligheidsbeleid
Beleid en Reëls vir Erebenoemings
Grondwet van die Studente Verteenwoordigende Raad van die NWU
Reëls van die Kampus Studenterade van die kampusse van die NWU (word tans in Afrikaans vertaal en sal binnekort beskikbaar wees)
Grondwet van die Konvokasie van die NWU
Rookbeleid van die NWU
Beleid en Reëls vir die Toekenning van Eredoktorsgrade
Beleid en Reëls vir die Toekenning van 'n Kanseliersmedalje
 
Beleide rakende algemene bestuursprosesse
Beleid oor Akademiese Integriteit
Argief, Museum en Spesiale Versamelingsbeleid
Beleid oor Botsing van Belange
Beleid insake die Generering en Goedkeuring van Reëls, Beleide en Prosedures
MIV-/VIGS Beleid vir Studente en Personeellede
Biblioteek en Inligtingsdienstebeleid
Internasionaliseringsbeleid
Kwaliteitsbeleid
Menseregtebeleid
Rekordbestuursbeleid
Taalbeleid
Beleid insake Wanadministrasie, die Aanmelding van Ongerymdhede en die Beskerming van Openbaarmaking  (Prosedure en vorms om te voltooi vir aanmelding vorm deel van die beleid)
 
Beleide rakende mensehulpbronne
Beleid oor die Bevordering van Akademiese Werknemers
Beleid insake Gelyke Indiensneming
Beleid insake Personeel met Gestremdhede
Gedragsbeleid
Beleid vir Opleiding en Ontiwkkeling
Prestasiebestuursbeleid
Vergoedingsbeleid
Werwingsbeleid
Primêre gesondheidsorgbeleid
 
Beleide rakende finansies
Verkrygingsbeleid
Beleid oor Delegasies
Finansiële Beleid
Skedule van Magtigingsvlakke
 
Beleide rakende fasiliteite
Beleid oor Fisiese Infrastruktuur
Inligting en Kommunikasie Tegnologie Beleid
 
Beleide rakende die handelsmerk, bemarking en kommunikasie
Beleid oor Alumniverhoudinge
Handelsmerkidentiteitsbeleid
Kommunikasiebeleid (Kommunikasie, media, sosiale media)
Ontwikkelings- en fondsinsamelingsbeleid
 
Beleide rakende studente-administrasie en -sake
Algemene Akademiese Reëls (sal binnekort in Afrikaans beskikbaar wees)
Studentetugreëls
Beleid oor Studente met Gestremdhede
Toelatingsbeleid (word tans in Afrikaans vertaal)
 
Beleide rakende onderrig-leer
Beleid vir Aanvullende Onderrig aan die NWU
Bestuursbeleid vir Akademiese Programme
Assesserings- en modereringsbeleid
Beleid insake die Erkenning van Vorige Leer
Beleid:  Institusionele Toekenning vir Onderriguitnemendheid (ITOU)
Onderrigleerbeleid
Studiegidsbeleid
Beleid oor Voortgesette Onderwys (word na Afrikaans vertaal en sal binnekort beskikbaar wees)
Beleid oor Terugvoer insake Onderrigleer deur Studente
Beleid oor Werkgeïntegreerde Leer en Diensleer
Sien ook die beleid oor Akademiese Integriteit onder Algemene Bestuursprosesse hierbo
 
Beleid rakende navorsing en innovasie
Beleid insake die Bestuur van Navorsings- en Innovasiekontrakte en Eksterne beleggings en belanghebbing
Beleid oor Gesamentlike en Dubbelgrade op Meesters- en Doktorale vlak met Buitelandse Universiteite
Reëls vir die Innovasietoekennings aan navorser(s) en personeel van die NWU
Reëls vir die Klassifikasie van Proefskrifte en Verhandelings
Navorsingsetiekbeleid
Reëls vir die Toekenning van die Institusionele Navorsingsuitnemenheids (ITNU)
Reëls vir die S2A3 bronsmedalje vir studente
Reëls vir die Visekanseliersmedalje vir Meestergraadstudente
Navorsing en Innovasie Beleid
Navorsingsinfrastruktuurbeleid
Sien ook die beleid oor Akademiese Integriteit onder Algemente Bestuursprosesse hierbo
 
Beleide oor implementering van deskundigheid
Gemeenskapsverbintenisbeleid

Amanda van der Merwe
Direkteur:  Korporatiewe en Inligtingsbestuursdienste

Telefoon: 018 299 4607
E-pos:  Amanda van der Merwe

2018.12.05