Beleide en Reëls

BEHEER EN BESTUUR

Protokol

Die volgende protokol is deur die universiteitsbestuur goedgekeur:

1.  Beplanning van gebeurtenisse en uitnodigings aan hoogwaardigheidsbekleërs en politieke partye om NWU-gehore toe te spreek
     - Aansoekvorm om 'n geleentheid of funksie op die perseel, ruimtes of in geboue van die NWU aan te bied (Slegs in Engels beskikbaar)

Beleide en Reëls

Die volgende beleide is deur die NWU Raad goedgekeur (volgens kategorie gerangskik):


Hierdie bladsy is onder konstruksie as gevolg van 'n tegniese probleem wat voorgekom het.  Die bladsy word stelselmatig na Afrikaans vertaal.

Beleide aangaande korporatiewe bestuursprosesse en voorsiening gemaak deur wetgewing
Reëls vir die aanstelling van ampsdraers
Reëls vir die nominasie, verkiesing, aanwysing en aanstelling van Raadslede
Reëls vir die Instusionele Forum
Beleid en reëls vir die Toekenning van 'n Kanseliersmedalje
Beleid en reëls vir die Toekenning van Eredoktorsgrade
Beleid en reëls vir Erebenoemings
Beleid en Reëls oor Byeenkomste, Betogings en Betooglinievorming
Grondwet van die Konvokasie van die NWU
Grondwet van die Studente Verteenwoordigende Raad van die NWU
Reëls vir Studente Kampusrade van die Kampusse van die NWU
Beleid oor Korporatiewe Bestuursoorsig en Bestuurskontrole
Beleid oor die Bestuur van Intellektuele Eiendom by die NWU
Beroepsgesondheids- en Veiligheidsbeleid
Rookbeleid
Beleid oor Delegasie, Opdraggewing en Agentskap
 
Beleide oor algemene bestuursprosesse
Menseregtebeleid
MIV/Vigsbeleid
Internasionaliseringsbeleid
Beleid en Reëls oor konflik van belange en verklaring van belange en geskenke
Taalbeleid
Kwaliteitsbeleid
Beleid oor die Generering en Goedkeuring van Reëls, Beleid en Prosedures
Beleid oor Akademiese Integriteit
Argief, Museums en Spesiale Versamelingsbeleid
Biblioteek en Inligtingsdienstebeleid
Beleid oor die rapportering van wanadministrasie en ongeruimdhede en die beskerming van beskermde aanmeldings  (prosedure en vorms om voltooi te word vir aanmelding vorm deel van die beleid)
Rekordbestuursbeleid
 
Beleide oor mensehulpbronne (Mense en Kultuur)  ('n aantal van hierdie beleide word tans na Afrikaans vertaal en is slegs tydelik in Engels beskikbaar)
Gedragsbeleid
Werwing- en Keuringsbeleid
Vergoedingsbeleid
Leer- en ontwikkelingsbeleid vir personeel
Akademiese Personeel Bevorderingsbeleid
Prestasiebestuursbeleid
Beleid oor organisatoriese ontwikkeling
Indiensnemingsgelykheidsbeleid
Beleid oor Werknnemers met gestremdhede
Primêre Gesondheidsorgbeleid
Personeelassesseringsbeleid
Beleid oor nie-standaard aanstellings
Beleid oor die voorkoming en bekamping van mensehandel
Beleid oor Personeelwelstand
Beleid oor Seksuele Teistering
 
Beleide oor finansies
Beleid oor Delegasies
Finansiële Beleid
Aankoopbeleid
Skedule van Magtigingsvlakke
 
Beleide oor fasiliteite

Infrastruktuurbestuursbeleid

Inligtings- en kommunikasietegnologie beleid

 
Beleide oor bemarking, alumni en kommunikasie
Alumniverhoudinge Beleid
Handelsmerkbeleid
Kommunikasiebeleid (kommunikasie, media, sosiale media)
Onwikkeling en Fondswerwingsbeleid
 
Beleide oor studente-administrasie en aangeleenthede
Toelatingsbeleid
Algemene Akademiese Reëls
Beleid oor Studente met Gestremdhede
Beleid oor Studentedissipline
 
Beleide oor onderrig-leer
Beleid oor Voortgesette Onderwys
Onderrig, Leer en Assesseringsbeleid (moet saamgelees word met die Reëls vir Onderrig, Leer en Assessering)
 
 
 
Policies on research and innovation
Policy for the Management of Research and Innovation Contracts and External Investment / Stakeholding
Policy on Joint and Double Degrees at Masters and Doctoral Level with Foreign Universities
Navorsingsetiekbeleid
Reëls vir die Toekenning van die Institusionele Navorsingsuitnementdheidstoekennings (IREA)
Reëls vir die Klassifikasie van t
Rules for the Innovation Awards for researcher/s and staff members at the NWU
Reëls vir die S2A3 brons medalje vir studente
Reëls vir die Visekanseliersmedalje vir Meestergraadstudente
Navorsing en Innovasiebeleid
Navorsingsinfrastruktuurbeleid
Beleid oor Hoër Grade
Sien ook asb die Beleid oor Akademiese Integriteit hierby onder punt 2
 
Policies on implementation of expertise
Gemeenskapsbetrokkenheidbeleid

 

 

Amanda van der Merwe
Direkteur:  Korporatiewe en Inligtingsbestuursdienste

 

Telefoon: 018 299 4607
E-pos:  Amanda van der Merwe

2020.01.15