MyNWU

Nna mogolo go gaisa ...

Bogolo ga bo a beelwa fela palonyana e e tlhophilweng. Ga se fela dinako tsa mo podiamong kgotsa legofi la lesomo go go gopotsa wena o mogolo.
Bogolo ke ba bone ba ba itebang mme ba ipotsa: "A ke se ke akanyang go nna sone? A ke mo ke batlang go nna teng mo bophelong? A ke mo tseleng e e siameng?"

Bogolo ke bone ba ba tsenyang marapo mo nameng fa go nna thata mme ba dira ka maatla go bona ditharabololo mme ba se eme fela ba makaletse bothata. Ke tiro ya gago - gongwe le gongwe kwa o leng teng go leka go dira go feta maiteko a gago a pele. Wena yo o bonang bokgoni mme wena yo o gorogang letsatsi le letsatsi go bona ditšhono go nna wena yo o botoka go gaisa: Wena yo mogolo go gaisa maabane.

Le Yunibesiti ya Bokone-Bophirima, o na le bokgoni go nna mogolo go gaisa ... Mo o amogela go gaisa dikerii fela, o bona le maitemogelo a bophelo go go fa bokgoni jwa go gaisa ditsholofelo tsa gago me o fofele godimo.

Dikerii ya mo YBB ka palogare e tsaya dingwaga di le 3 go 4 go fetsa. Dingwaga tse tharo = malatsi a le 1095, dingwaga di le nne = 1 460. YBB e go fa ditšhono di le 1095 – 1 460 go nna mogolo go feta.

Goroga mo tšhonong e nngwe le e nngwe mme a re godiseng melelwane ya bogolo jwa gago mmogo.

 

 

 

My NWULetshwao la go nna mogolo go feta >>>

 

Letshwao la go nna mogolo go gaisa go go rotloetsa go nna o gatela kwa pele. Letsatsi le letsatsi, nako e nngwe le e nngwe e na le maemo a go gola le go tswelela pele. Go fitlhelela maikaelelo a gago, ga se gore nako yotlhe o tshwanetse go tsaya dikgato di le kgolo fela, mme bogolo tsaya dikgato tse dinnye go fetsa leeto la gago.

 

Follow us Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn