Organisasiestruktuur - NWU, Taolo le Botsamaisi

TAOLO LE BOTSAMAISI

Dithulaganyo Tsa Botsamaisi

Ka fa Mokgatlho o Rulagantsweng ka Gone

 

Motlatsamokanseliri

Mothusamotlatsamokanseliri: Ditiro tse di Kgonang go Abelwa ba Bangwe le Go Tsamaisa Ditiro tsa Kgwebo

Mothusamotlatsamokanseliri: Ditiro tse di Kgonang go Abelwa ba Bangwe le Go Tsamaisa Ditiro tsa Kgwebo

Mothusamotlatsamokanseliri: Ditiro tse di Kgonang go Abelwa ba Bangwe le Go Tsamaisa Ditiro tsa Kgwebo

Mothusamotlatsamokanseliri: Go Ruta le Go Ithuta

Mothusamotlatsamokanseliri: Patlisiso le Poposešwa

Mokwadisi

Mokaedi Khuduthamaga: Ditšhelete le Dikago

Mokaedi Khuduthamaga: Batho le Setso

Mokaedi Khuduthamaga: Mereto ya Korporatifi le Papatso

Mokaedi Khuduthamaga: Botshelo jwa Baithuti