MyNWU

A o akanya ka lefatshe lotlhe? Akanya ka NWU...

Go tloga mo go fitlheleng ga maemo a a kwa godimo thata a akatemi le go rwesiwa dikerone mo metshamekong e farologaneng, ke se Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e leng sone. Rona re na le setso sa go ineela bosiamisi jwa boago le tlamego ya go bulela baithuti ba rona ditšhono gore ba fitlhelele bokgoni jotlhe jwa bone jo bo sa feleng. Maikaelelo a Go ruta le Go ithuta a a fitlhelelwa mme a fetiwa ke baithuti ba ba nwetseng mo teng ga bophelo jwa moithuti jo bo matlhagatlhaga, jo bo bolokegileng jo bo akaretsang gotlhe. Se ke tshimologo fela ya leeto la gago. Gotlhe go simolola fano.
 

Boitseanape mo Akateming

Bophelo jwa Baithuti jo bo Matlhagatlhaga

Boikarabelo go Boago

Baalogi ba ba Tlhokegang

Kgweediwa ke Dingwaelo