Maemo a tsa Akatemo a NWU

Maemo a tsa Akatemo a NWU

Yunibesithi ya Bokone-Bophirima (NWU) ga e bolo go ipela ka tiro ya yone kwa dinageng di sele le ka maemo a e a fitlheletseng mo nageng ya rona. Maemo ano ya yone ke malebela a mantle a go bapisa boleng jwa thuto kwa yunibesiting le boleng jwa diyunibesiti tse dingwe, tsa mo nageng ya rona le tsa kwa dinageng di sele.

 

2019: Senthara ya Go Naya Diyunibesiti Maemo (Center for World University Rankings [CWUR])

Maemo ao Senthara ya Go Naya Diyunibesiti Maemo (CWUR) e a nayang diyunibesiti a supile gore Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (NWU) e tlhatlogela kwa mankalengkaleng a diyunibesiti tse dingwe tsa lefatshe lotlhe di fitlhileng kwa go one.

NWU e ne ya tokafatsa maemo a yone ka a a gaufi le a bo 100, ka go gatela pele go tswa go maemo a bo 964 go fitlha kwa go a bo 869, mme seno se dirile gore e fitlhe kwa maemong a a leng kwa godimo ga otlhe a 4,8% go feta diyunibesiti tse 18 000 tse maemo a tsone sekasekilweng mo lefatsheng lotlhe. Le fa NWU e le mo maemong a bosupa go ya ka maemo a e a neilweng ke CWUR fa e ne e naya diyunibesiti tsa mo Aforikaborwa maemo, ke yone yunibesiti ya mo nageng ya rona e e tlhatlositseng maemo a yone thata.

Senthara ya Go Naya Diyunibesiti Maemo (CWUR) ke yone fela a gatisang maduo a diyunibesiti mo lefatsheng lotlhe a a lekanyang boleng jwa thuto le go katisiwa ga baithuti mmogo le go tuma ga maloko a legoro le boleng jwa patlisiso ya bone. Go farologana le mekgatlho e mengwe, CWUR ga e tlhome maemo a yone mo tshedimosetso ya deitha eo e e newang ke diyunibesiti kgotsa e e kokoantsweng ka dipotso tsa patlisiso-maikutlo.  

Buisa go ya pele

Go bona tshedimosetso eya go Senthara ya Go Naya Diyunibesiti Maemo go leba.

 

2019: Go Naya Diyunibesiti tsa Lefatshe Lotlhe Maemo a Tsa Akatemi mo Lefatsheng Lotlhe

Gape NWU e na le mananeothuto a le mmalwa a akatemi a a leng mo maemong a ntlha a a 500, maemo a ntlha a a 400 le maemo a ntlha a a 100 mo lefasheng lotlhe, go ya ka Maemo a Akatemi a lefatshe lotlhe a a newang Diyunibesiti mo Lefatsheng Lotlhe. Tsamaiso eno ya go di naya maemo e dirilwe ka diyunibesiti di le 1 600 mo dinageng di le 83. Mananeothuto a a kwa godimo a NWU ke thutafatshe, boithutatlhaloganyo, disaense tsa tikologo, mmetshe, saense ya sepolotiki, thuto, boenjenere, bojanala le bobalamatlotlo.

Go bona tshedimosetso go ya pele ka tiro ya Lefatshe Lotlhe ya go Naya Diyunibesiti tsa Lefatshe Lotlhe Maduo

 

2019: Maemo a Diyunibesiti Tsa Lefatshe Lotlhe a Kgatiso ya Times ya Go Naya Diyunibesiti tsa Lefatshe Lotlhe tsa Thutogodimo Maemo (Times Higher Education [THE])

YBB e dirile sentle ka tatelano mo maduong a e a neilweng.  Ka kakaretso, yunibesiti eno e mo maemong a botlhano mo Aforikaborwa. Mo lefatsheng lotlhe, NWU e bewa mo maemong a a fa gare ga 501 le 600 mo gare ga diyunibesiti di le 1 396 tse di tsayang karolo.

Busia go ya pele

Setlamo se se nayang tse dingwe maduo se beile NWU mo setlhopheng sa bo 401+ le go ya kwa godimo go tswa mo gare ga diyunibesiti tsa boditšhabatšhaba di le 536 tsa maemo a dirutwa tsa diatshe le tsa mekgwa ya batho.

Buisa go ya pele

Go bona tshedimosetso eya go Kgatiso ya Times ya Go Naya Diyunibesiti tsa Lefatshe Lotlhe tsa Thutogodimo Maemo go leba.

 

2019: Setlamo sa Dikgang tsa US le Dipego tsa Lefatshe Lotlhe tsa 2020 ka maemo a Diyunibesiti Tse di Gaisang Tsotlhe mo Lefatsheng

Setlamo sa Dikgang tsa US le Dipego tsa Lefatshe Lotlhe tsa 2020 ka maemo a Diyunibesiti Tse di Gaisang Tsotlhe mo Lefatsheng se ne sa baya YBB mo gare ga diyunibesiti di le supa tse di kwa godimo mo Aforikaborwa. NWU e ile ya tlhatloga go tswa mo maemong a bo 708 mo lefatsheng lotlhe go ya go a bo 645 mo ngwageng o o fetileng.

Go bona tshedimosetso eya go Setlamo sa Dikgang tsa US le Dipego tsa Lefatshe Lotlhe tsa 2020 ka maemo a Diyunibesiti Tse di Gaisang Tsotlhe mo Lefatsheng go leba.