Frits Kok

Dr Frits Kok

Moagi wa marogo a setso 

Ng Frits Kok – Moagi wa marogo a setso

Ng Frits Kok o dirile kabelo e kgolo ya boleng ka a le moeteledipele yo o tshelang tota mme o butse dikhutlopono mme a kopantsha batho ka kabelo ya gagwe mo tikologong ya ditso le dipuo mo Aforikaborwa.

Boeteledipele jwa gagwe bo batlile bo oketsa gabedi palo ya maloko a thulaganyo ya ATKV (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging) mme Thulaganyo ya gola go nna mokgatlho makala a mantsi mo Aforikaborwa ka bophara.

Ene o bopile Thulaganyo gore e oketse kutlwalo ya teng mo merafeng ya selegae go tlola melelwane ya dipuo le setso.

O thusitse mme o tlhometse ka kabelo ya madi, diporojeke tse dintsi tse di agileng diborogo mme di maatlafatsa batho. Diporojeke jaaka Projek Handevat le ATKV Ubuntu Conversations, mme gape a ne a le leloko la tlhomelo ya diawate tsa ngwaga le ngwaga tsa Pendoring tsa dipapatso.

Frits o ne a dirisana le ditona tsa mmuso le mafapha a puso, ditlhogo tsa dikhampani le baeteledipele ba merafe ya akatemi, badumedi le ba ditso kwa godimo mo ba etelelang pele mo setšhabeng le kwa ditšhabatšhabeng. Gape o ne a le leloko la Boto ya SABC nako ya dithapo tse pedi.

O amogetse dikerii ya gagwe ya BA mo Yunibesiting ya Potchefstroom ya Pele ya Thutogodimo ya Sekeresete (PU for CHE) ka 1972 mme a dira le onase le MA ka 1974 le 1975.

Phisego ya gagwe le go tsaya karolo ga gagwe mo merafeng ya selegae ke bopaki jwa tlhotlheletso e e leng nosi ka mofuta e a e dirileng mo tikologong ya setso le dipuo mo nageng ya rona.