Announcements

Dikitsiso

Go nna teng ga Lefelo la Wepe la NWU ka 19 Lwetse 2020

10 Lwetse 2020

Ka kopo, ela tlhoko gore Lefelo la Wepe la NWU le ka se nne teng ka la 19 Lwetse 2020 mo diureng tsa 09:00 go fitlhela ka 12:00 Se ke ka  ntlha ya diphetogo tsa dithulaganyetso tse di tshwanetseng go tlhomelwa.

Nako e ya go se mo moweng go tla ama le mafelo a a latelang:

  • Ditirelo tsa DIY Services
  • Sediriso sa Covid App 
  • Sediriso sa Leave App 
  • Mafelo otlhe a Wepe a NWU