Announcements

Dikitsiso

Dithulaganyo tse di botlhokwa: Loeto go ya le go boa kwa Tšhaena (Mogare wa Corona)

10 Tlhakole 2020

NWU e ka se letlelele maeto a semmuso ya baithuti kwa Tšhaena (le kwa mafatsheng a mangwe a a amegang fa a lemogwa) go fitlhela kitsiso e ntshiwa.

Ka nako ya loeto la poraefete go ya kwa Tšhaena (le kwa mafatsheng a mangwe a a amegang fa a lemogwa), moithuti o tshwanetse go itsisa mokaedi wa bophelo jwa moithuti yo o lebaneng wa khamphase pele go tsamaiwa loeto le gape nako e e bowang e le ya go boa. Ka nako ya go boa moithuti o tshwanetse go itsisa Senthara ya Pholo ya Mo Tirong ya gore o boile mme o tshwanetse go se tsene mo khamphaseng malatsi a le 14.

Se se maleba mo baithuting botlhe ba mo khamphaseng le ba go ithuta go tswa kgakala (fa moithuti wa kgakala a tshwanetse go etela kwa khamphaseng e e rileng ka lebaka lengwe le lengwe.)  

Read more about the Coronavirus


Memorantamo ya ditopo tsa KBK ya Mahikeng, ya letlha la 29 Firikgong 2020

31 Ferikgong 2020

Memo ya ditopo e e rometsweng maloko a Komiti ya Botsamaisi ba Yunibesiti ka la 29 Ferikgong 2020,  e e neng ya romelwa gape ka 31 Ferikgong 2020 e a umakiwa. 

Ka mona, ka kopo amogela tsibogo e e kwadilweng ka ga mabaka a a tlisitsweng.

 


Go bula gape ga Khamphase ya Mahikeng

30 Ferikgong 2020


Khamphase ya Mahikeng e ilwe ya tswalwa ka Mosupologo, ka la 27 Firikgong, fa go bonwa gore go kotsi mo badiring le mo baithuting. Dikgato tsa go tokafatsa pabalesego ya badiri le baithuti di tseilwe mme di tlhometswe.

Khamphase e tla bulwa go tloga ka moso ka la 31 Firikgong go fitlhela ka Latshipi, ka la 2 Tlhakole, go letlelela baithuti go ikwadisa le gore madulo a abelwe.
Lenane la akatemi le dithuto di tla simolola ka la 3 Tlhakole jaaka leano le ne le beilwe.
Re lebelela kwa pele go bona lenane la akatemi la katlego mo baithuting botlhe ba rona ka 2020.


GO TSWALA GA KHAMPHASE YA MAHIKENG YA YUNIBESITI YA BOKONE-BOPHIRIMA (NWU) KA NTLHA YA DITIRAGALO TSA DIKGOKA

27 Ferikgong 2020

Botsamaisi jwa NWU ba tshwenyegile thata ka ditiragalo tsa dikgoka kwa Khamphaseng ya Mahikeng. Ka go ema nokeng kopo ya SAUS (South African Union of Students) go tswala dikhamphase tsotlhe tsa mo nageng, setlhopha sa baithuti ba ntse ba thibela batho go tsena mo khamphaseng go tloga maabane ka la 27 Ferikgong.

Ka bosigo jwa 27 Ferikgong setlhopha sa baithuti ba bagolo ba ile ba tlhasela baithuti ba bangwe mme ba senya le thoto ya yunibesiti. Ditiro tse di sa amogelesegeng gotlhelele di ile tsa repotiwa kwa SAPS (South African Police Service) mme kgetsi ya tlhaselo e butswe kwa seteišeneng sa SAPS mo Mmabatho. Pabalesego ya baithuti le ya badirammogo mo khamphaseng e tswelela e le kotsi. Ka jalo, botsamaisi jwa yunibesiti, morago ga dipuisano le batsayakarolo jaaka SAPS, ba tsere tshwetso ya gore ba tswale khamphase go fitlhela kitsiso ya gore pabalesego e siametse baithuti le badirammogo le batsayakarolo. 
Baithuti botlhe ba kopiwa gore ba itlose mo Khamphaseng pele ga 15:00 ka Labobedi wa 28 Ferikgong. 

Ditiro tsa tlhakatlhakano di setse di nnile le kutlwalo e e sa siamang mo palong ya ditirelo jaaka go akaretsa kwadiso ya baithuti ba ngwaga ya ntlha le ba bagolo ba ba boelang yunibesiting le gape go tshwenya ga thuso ya baithuti ba NSFAS ba ba emetseng tumelelo ya tsa ditšhelete. 

Re ikotlhaya ka mathata a a tlisiwang ke maemo a mo batsayakarolong botlhe ba rona mme re gatelela tlamego ya rona go tlisa tikologo e e siameng ya pabalesego gore go rutiwe mme go ithutiwe le gore go diriwe patlisiso mme go nne le bophelo jwa baithuti jo bo itumedisang ka pabalesego. 

Madume ka masego
Mop Dan Kgwadi
Motlatsa-Mokanseliri 


Tsholofelo ya go tswela pele ga Ditiro tsa Dingongorego mo Khamphaseng ya Mahikeng

27 Ferikgong 2020

Ka ntlha ya go tswela pele ga ditiro tsa dingongorego tsa baithuti mo Khamphaseng ya Mahikeng, ditiro tsa tshwanelo tsa letsatsi le letsatsi di ka se tswelele ka la 28 Ferikgong.

Re na le ikotlhao ka matsapa le mathata a a bonweng ke batsadi le baithuti le batsayakarolo botlhe ba yunibesiti ba ba sa kgonwang go thusiwa mme ba tshwanelwa ke go dira dithulaganyo tse dišwa.

Botsamaisi bo tswelela ka tlamego ya go fa baithuti le batsayakarolo ditirelo le kemonokeng e e tlhokegang.

Madume ka masego
Mop Dan Kgwadi
Motlatsa-Mokanseliri 

Ditiro tsotlhe di tla tswelela jaaka ka tlwaelo kwa Khamphaseng ya Khutlotharo ya Lekwa

27 Ferikgong 2020

Ditiro tsotlhe di tla tswelela jaaka ka tlwaelo kwa Khamphaseng ya Khutlotharo ya Lekwa ka la 28 Ferikgong 2020. Baithuti ba ngwaga ya ntlha le ba ba boelang yunibesiting ba ba sa kgonang go ikwadisa gompieno ka ntlha ya ditiro tsa ngongorego ba kopiwa gore ba tle mo khamphaseng ka la 28 Ferikgong go tswelela go ikwadisa. Kwadiso ya baithuti e e neng e beetswe letlha la 28 Ferikgong e tla tswelela jaaka go ne go ikaeletswe. 

 

Ditiro tsa Ngongorego: Dikhamphase tsa Mahikeng le Khutlotharo ya Lekwa

27 Ferikgong 2020

Ka kopo ela tlhoko, ka ntlha ya ditiro tsa ngongorego kwa Khamphaseng ya Mahikeng le kwa Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa, di le karolo ya pitso ya setšhaba go tsaya karolo mo tirong ya bontsi (E biditswe ke SAUS - South African Union of Students), badirammogo ba kwa dikhamphaseng tse ba kopilwe gore ba se tle tirong gompieno. 
Ga go a repotiwa gope gore go na le ditiro tse di ka dikgoka, mme baithuti ba thibela batho go se tsene mo dikhamphaseng.

Setswamorago ga se ke gore ditirelo mo dikhamphaseng tse di ka se diragale jaaka tlwaelo.

Madume ka masego
Mop Dan Kgwadi
Motlatsa-Mokanseliri


Akhaefe ya Dikitsiso

Akhaefe ya Dikitsiso 2019

Akhaefe ya Dikitsiso 2018

Akhaefe ya Dikitsiso 2016/2017