Announcements

NSFAS

A o na le mathata a  go ntshwafatsa tshedimosetso ya gago ya gore ba ikgolaganye le wena mo lefelong la wepe la myNSFAS?

Lebelela bidio e gore o itemogele mokgwa wa go ka ntshwafatsa tshedimosetso ya gago kwa #nsfasSquad

 

Mokgwa wa go itirela tshupatlotlo ya NSFAS

Kitsiso e e botlhokwa ya baithuti ba NSFAS e ba amogetseng

7 Mopitlwe

 Baithuti botlhe bao NSFAS e ba amogetseng ba setse ba amogetse tuelo ya bone ya pele ya R5 000 ya dibuka le R275 ya ditshenyegelo tsa bonno. Ka di 1 le di 2 tsa Mopitlwe go ne ga dirwa tuelo e nngwe gape ya R 1 000 ya go duelela ditshenyegelo tsa dijo le mosepele.

 Go romela ga ditumalano tsa khiro go tswaletswe mo dikhamphaseng tsotlhe mme jaanong re mo nakong ya go tlhaola baithuti ba ba tshwanelegelang go newa madi a ditshenyegelo tsa dijo le ba ba tshwanelegelang go newa a mosepele. Re tshwaragane le go baakanyetsa ka dituelo tsa nako e e setseng ya Tlhakole le Mopitlwe. Madi ao ke R1 605 ya ditshenyegelo tsa dijo tsa baithuti botlhe ba ba nnang mo dikagong tsa bonno le baithuti ba ba nnang kwa marobalong a poraefe. Baithuti ba ba tshwanelegelang ditshenyegelo tsa mosepele ba tla newa R725. Dituelo tseno di tla dirwa ka bonako jo go kgonegang ka jone.

Baithuti ba NSFAS ba ba letetseng ditlamorago tsa boikuelo jo bo dirilweng, ba sa ntse ba tla letlwa go romela ditumalano tsa khiro mme dituelo tsa go ba busetsa ditshenyegelo tsa bone di tla dirwa go ya ka fa go tshwanetseng ka gone. 

Madi a baithuti ba ba ikwadiseditseng ngwaga wa ntlha le Katiso, a dikgogo tsa madi a dijo, le a baithuti ba ba kwa pele ka dithuto tsa bone, ba madi a bone a fetileng madi a NSFAS e tlamelang ka one a tla siamisiwa mo dikgweding tse di setseng tsa Mopitlwe go fitlha ka Ngwanaitsele.

Kemo ya madi a itshetso a NSFAS

7 Thlakole 2019

Madi a itshetso a baithuti ba ba 12 548 ba ba kwadisitsweng ke NSFAS e setse e rometswe kwa Fundi go ka duelwa mme dituelo tsa ba le 9 385 di setse di duetswe kwa ditshupatlotlong tsa dibanka tsa baithuti, mme se ke palo ya tuelo e e setseng e dirilwe go ya baithuting ba ba kwadisitsweng ke NSFAS mme se ke dituelo tsa 75% Le fa go le jalo palo e e fetang baithuti ba le 3 000 ga ba ise ba gorose dinomoro le tshedimosetso ya bone ya dibanka.

Madi a itshetso ya palo ya 3 617 ya baithuti ba ba kwadisitsweng ke NSFAS e tla fetisiwa mme e duelwe gompieno kwa Fundi gore ba a duele.

Baithuti botlhe ba ba seng ba gorose dinomoro le tshedimosetso ya bone ya dibanka le lefelong la Fundi la wepe ba kopiwa ka potlako go letla gore tiro e fedisiwe.

Baithuti ba ba tlhokang thuso ba tshwanetse go ya kwa Diofising tsa Ditshupatlotlo tsa Baithuti le tsa Dibasari mo khamphaseng ya bone.

 

NSFAS e feditse tlhatlhobo ya dikopo tse di gannweng mme e ipaakanyetsa diikuelo

23 Firikgong 2019

NSFAS(National Student Financial Aid Scheme)e feditse ditlhatlhobo tsotlhe tsa dikopo tsa baithuti ba ba tsenang sa ntlha ka 2019. Mo dikopong di le 417 000 tse di amogetsweng, palo e e fetang 300 000 ya baithuti ba boleletswe gore ba amogetswe mme go emetswe fela kwadiso kwa ditheong tsa thuto tsa dithuto tse di dumelwang kemonokeng ya NSFAS. Buisa go feta.


NSFAS


Mokopi yo o rategang

8 Firikgong 2019

Ela tlhoko ka bopelontle gore Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e ka se tlhole e amogela bakopi ba bašwa ba ngwaga ya thuto ya 2019. Yunibesiti jaanong jaana e atlhola dikopo tse di amogetsweng mo teng ga nako e e neng e beetswe dikopo tsa 2019 ka ngwaga ya 2018. Bakopi ba dikopo tsa bone di dumeletsweng tsa ngwaga ya dithuto ya 2019 ba itsisitswe. Yunibesiti e na le tshwanelo le boikarabelo go baithuti ba ba kopileng mo teng ga nako e e neng e beetswe dikopo mme ba arabetse ditlhokego tsa akatemi tsa dikarolo tsa thuto tsa bone.

Mo tlase mo go na le dintlha tsa kamano tsa khamphase e nngwe le e nngwe. Ka kopo, na le kgololesego ya go ikgolaganya le Yunibesiti morago ga Labotlhano, ka la 25 Ferikgong 2019 go tlhomamisa gore ga go a bulega phatlha mo khamphaseng, legorong le sekolo tse di maleba mo wena o ka ratang go kopa kwadiso.

Re solofela gore o ka amogela pono e ya Yunibesiti ka ga kgang e.

Dintlha tsa go ka Ikgolaganya:

1. Khamphase ya Mafikeng

(018) 389 2821

2. Khamphase ya Potchefstroom

(018) 299 4055

3. Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa

(016) 910 3154

 


Kanego ya Tona ya Thutogodimo le Katiso

8 Firikgong 2019

Kanego ya Tona ya Thutogodimo le Katiso ka ga kopo go phimola madi a kwadiso, le go rotloetsa go tsena fela go ikwadisa kwa diyunibesiting le go emisa thulaganyo ya diyunibesiti.  Buisa go feta ....


Akhaefe ya Dikitsiso

Akhaefe ya Dikitsiso 2018

Akhaefe ya Dikitsiso 2016/2017