>

>

DIKGANG

TSEBE YA A MO PELE

Pukkie, Vuvu le Mafika ke balatedi ba bagolo ba setlhopha sa rona sa rakabi. Fano ba kwa kgaisanong ya Varsity Cup ka di 19 Tlhakole, o kwa go one setlhopha sa YBB se fentseng Yunibesiti ya Johannesburg 18-15 gone.

TSHUPANTLHA

Re itsise gore o rata diathikele dife gore re tswelele ka tiro e e siameng.

>

>

E E LATELANG

YA PELE

MOKWALO O O FITLHILWENG

LEGAE

DITENG

FACEBOOK

MODUM

TSHEDIMOSE-

TSO E NNGWE

RE RATE