TSHUPANTLHA

Re itsise gore o rata diathikele dife gore re tswelele ka tiro e e siameng.

Fa go ne go gaisanwa le dikgatiso tsa dijethale tsa ditlamo tse dikgolo tsa Aforikaborwa, go ne ga dirwa kitsiso ya gore Eish! ke kgatiso e e di gaisitseng tsotlhe e e fentseng mo setlhopheng sa Kgatiso ya Dijethale kwa moletlong wa bošeng jaana wa diawate wa Foramo ya Dikgatiso ya Aforikaborwa kwa Johannesburg.

 

DIKGANG

TSEBE E E KA FA PELE

>

>

E E LATELANG

YA PELE

MOKWALO O O FITLHILWENG

LEGAE

DITENG

FACEBOOK

MODUMO

TSHEDIMOSE=

TSO E NNGWE

>

>