Fa o ne o ka tlhama mofuta wa bobedi wa 2020, o ne o tla lebega jang? Ke eng se o neng o tla se dira ka tsela e e farologaneng mo tirong ya gago ka namana le ya kwa tirong? Tseno ke dipotso tse re neng ra di botsa badiri-ka-rona ba le mmalwa.

A re utlweng gore ba reng.

Ga go na pelaelo gore rotlhe re tla dumalana gore 2020 e ne e le ngwaga o o sa tshwaneng le ope o mongwe. Re simolotse ngwaga ka dithulaganyo tse di neng di rulagantswe sentle, mme Covid-19 ya baka tshenyo e e neng ya tlhatlhamolola dithulaganyo tseo tsotlhe.

(Tobetsa sefatlhego go buisa go feta.)

VOX POP

Mofuta wa bo