Mo gare ga ba ba neng ba tantsha, go ne go na le maloko a komiti ya Botsamaisi ya Yunibesiti e leng Mop Linda du Plessis (mothusa motlatsa-mokanseliri  wa thulaganyo e e kopantsweng le wa ditiro tsa Khamphase ya Vanderbijlpark), Mop Daryl Balia (mothusa motlatsa-mokanseliri wa thekenoloji ya tshedimosetso le wa ditiro tsa Khamphase ya Potchefstroom), Ngaka Mala Singh (mokaedikhuduthamaga wa batho le setso) le Ngaka Sibusiso Chalufu (mokaedikhuduthamaga wa botshelo jwa baithuti).

 

Badiri-ka-rona bano ba ne ba shwatlha-shwatlha ka dinao fa fatshe, ba retologa le tiba ka tlhako, ba ja monate wa go tsaya karolo mo Porojekeng ya Setlamo sa rona ya Mekgwa e e  Siameng ya Maloko a Rona.

 

Porojeke e ntšha e tsena fa kae

 

Lefapha la Batho le Setso, mmogo le la Botshelo jwa Baithuti, le ne la simolola porojeke eno ya bosheng ya go tshegetsa Porojeke ya Setso ya YBB e e neng ya simolola ka 2019, go sekaseka le go fetola tsela e setheo se dirang dilo ka yone.

 

Porojeke ya ga jaanong jaana e ka ga tsela e badiri le baithuti ba tlhaloganyang, ba itemogelang le go tshela go ya ka mekgwa ya ditiro tsa bone tsa letsatsi le letsatsi mo YBB.

 

Ka fa go tantsha go nyalanang ka gone le porojeke eno

“Boikaelelo jwa porojeke eno ke go tlisetsa batho tsholofelo le tshepo mo tirong,” go tlhalosa jalo Prue Mohoto, mokaedi wa lefapha la Batho le Setso wa go laola ditalente le go tsoma badiri. “Ka go tsaya karolo mo tantsheng ya ‘Jerusalema,’ re tsaya karolo mo go abalaneng dikgang tse di molemo - tse di monate - tse di momaganyang batho mmogo.

 

“Jaaka fa porojeke eno e sekaseka gore mongwe le mongwe wa rona a ka nna le seabe jang mo go ageng setso sa setheo sa rona, go tantsha mmogo ke tsela ya go keteka ditso tsa rona tse di sa tshwaneng le go aga YBB e e akaretsang botlhe, e botlhe fa ba le mo go yone ba ikutlwang ba le mo gae

 

“Re solofela gore badiri ba ba tsayang karolo ba tla tsweletsa pele setlhogo sa ditiragalo tse di molemo tseno le go kgotlhelela mo go nneng le tsholofelo le go ikutlwa ba amogelesegile mo YBB,” Prue o bolela jalo.

Gape ba ntsha ga tshwene

 

Ditlhopha tse dingwe tse pedi tsa badiri ba YBB di ne tsa kgatlha badiri ka bone ka tantshe ya “Jerusalema".  Setlhopha se sengwe ke sa Tsamaiso ya Botshelo jwa Baithuti jwa Akatemi (Student Academic Lifecycle Administration [SALA]) mo Khamphaseng ya Vanderbijlpark, fa setlhopha se sengwe sone e le sa batlhokomedi ba barutwana mo Khamphase ya Potchefstroom.

 

Tobetsa ditalama go leba dibidio tse di farologaneng.

Morago ga dikgwedi di le dintsi tsa go direla kwa gae, batantshi ba ba leng mo bidiong e e fa godimo eno ba ne ba itumelela thata go bonana ba lebane difatlhego le go nna le seabe mo tiragalong eno e e itumedisang. Ka go kopanela le ditlhopha tse dintsi mo lefatsheng lotlhe mo tantsheng ya "Jerusalema", YBB e aga leinakgwebo la rona jaaka bathapi ba ba nang le boikarabelo mo loagong go thapa babatlatiro ba ka moso.

KA TSELA YA MMATOTA

Porojeke mekgwa e e siameng e a ba nanabedisa  –

Monate wa mmino, pina le tantshe di momaganya batho mmogo. Seno se ne sa bonala sentle fa setlhopha sa badiri ba YBB mo Khamphaseng ya Potchefstroom ba ne ba tantshetsa pina e jaanong e tumileng thata ya ga Master KG, "Jerusalema".