Ke rona ba

badiri ba leruri le bone ba ka nna maloko a Kokoano ya Semmuso ya Yunibesiti

Nna leloko la Kokoano ya Semmuso ka go latela linki eno:

http://nwu.ac.za/content/about-us-convocation

Kokoano ya Semmuso e dirwa ke lekgotla la semolao le le emelang baithuti ba nako e e fetileng le maloko a badiri ba leruri ba Lekgotla. Maloko a le mane a Kokoano ya Semmuso a direla mo Lekgotleng la Yunibesiti.

Ntsha tshwaelo ya gago ka ga bolaodi jwa setheo sa thuto se o kileng wa bo o tsena kwa go sone ka R50 fela.

YBB

-TSHEDIMOSETSO

eish! e tlhagisiwa le go gatisiwa ka Seesimane, Setswana le ka Seaforikanse ke Lefapha la Ditlhaeletsano ka tsa Kgwebo la YBB.

Setlhopha sa botseleganyi: Badiri ba Lefapha la YBB la Ditlhaeletsano ka tsa Kgwebo

Mokgabiso le boalo: Karen Viljoen

Go tsaya dinepe: Badiri-ka-rona ba YBB le batlamela ka ditirelo ba rona

Fa o na le dipotso go ya pele/fa o batla go kwala sengwe: Nelia Engelbrecht - mogala 018 299 4937, nelia.engelbrecht@nwu.ac.za