>

TSHUPANTLHA

E E LATELANG

YA PELE

MOKWALO O O FITLHILWENG

LEGAE

DITENG

FACEBOOK

MODUMO

TSHEDIMOSE=

TSO E NNGWE

Re itsise gore o rata diathikele dife gore re tswelele ka tiro e e siameng.

Maloko a setlhopha sa basadi sa Ofisi ya Setheo ya YBB a ne a ema nokeng mokgatlho wa go thusa batlhoki a apere disekhafo tse dintle tsa tlhogo.

Diteng

 

>

>

Tsebe e e ka fa ntle

>