Mo athikeleng ya “Tsepa go”, o buisitse ka porojeke ya Way ya YBB, e e simolotsweng ke Lefapha la Batho le Setso. Gape o ne wa lebelela bidio ya badiri ka rona ba re bolelela gore setso se kaya eng mo go bone.

 

Jaanong mo bidiong e e ka fa mojeng, o ka reetsa badiri ba rona ba re bolelela gore bone ba bona setso sa YBB jang.

 

Dikgato tseno tsotlhe ke mosepele o re o tsayang wa go tlhoma setso se se tlhomologileng sa YBB se se tshegetsang leano la rona. Ka mafoko a mangwe, tsela e re dirisanang mmogo ka yone letsatsi le letsatsi le bana le seabe ba rona e tshwanetse go bontsha gore re setheo se se seoposengwe, gore re gagamalela thuto ya maemo a a kwa godimo le gore re ikemiseditse go diragatsa tshiamiso mo loagong.

 

Ke rona ba – re tshela ka tsela ya YBB.

 

 

Ke eng se se dirang gore re nne Rona?

Ke rona ba

 

Se ke se badirimmogo ba rona ba se akanyang ka setso sa YBB.

PHETLHOLELA KWA TLASE

-TSHEDIMOSETSO

Setlhopha sa botseleganyi:

Badiri ba Lefapha la YBB la Ditlhaeletsano ka tsa Kgwebo

Mokgabiso le boalo: Karen Viljoen

Go tsaya dinepe: Badiri-ka-rona ba

YBB le batlamela ka ditirelo ba rona

Fa o na le dipotso go ya pele/fa o batla go kwala sengwe:

Nelia Engelbrecht - mogala 018 299 4937

Lebokoso la mo teng ga setheo la 260

eish! e tlhagisiwa le go gatisiwa ka Seesemane, Setswana le ka Seaforikanse ke Lefapha la Ditlhaeletsano ka tsa Kgwebo la YBB.