>

Seno ke sengwe sa ditshwantsho tse di takilweng ke Mop Robert Balfour. Buisa go le gontsi ka motaki yo o nang le talente yono mo athikeleng ya rona ya "Badiri-ka-rona".

DITENG

E E LATELANG

MOKWALO O O FITLHILWENG

YA PELE

LEGAE

DITENG

FACEBOOK

MODUMO

TSHEDIMOSE=

TSO E NNGWE

>

Re itsise gore o rata diathikele dife gore re tswelele ka tiro e e siameng.

 

>

TSEBE YA MO PELE:

TSHUPANTLHA

>