tlou

Setshwantsho sa

se se ntšhafatsang

letshwao la hisitori

Legoro la Disaense tsa Thuto la Khamphase ya Potchefstroom le weditse porojeke e e kgethegileng e e dirilweng ke badiri, baithuti le ke maloko a baagi. Go agiwa ga setshwantsho se se boitshegang sa tlou se se tshwantshetsang mekgwa e legoro le dirang dilo ka yone le tsholofelo e ba nang le yone mo Aforikaborwa e ne e le porojeke ya setlhopha sa dirutwa tse di farologaneng se se amogelang batho ba ditso tse di farologaneng mo baaging

BUISA GO FETA

>

>

Merna Meyer – motlhatlheledi wa Bokgoni jwa go tlhama le wa Thuto ya Botsweretshi jwa Tiragatso, fa thoko ga setshwantsho se se ntle sa tlou se se weditsweng mo disemesetareng tsa ntlha tse tharo tsa ngwaga ono