Paul Boulitreau

Angels

2007

Midia e e Tlhakaneng

73.6 x 103.7 cm

Irma Stern

Untitled

1952

Molora mo pampering

51 x 38 cm

Christo Coetzee

Don Quixote

1981

Oli mo Leseleng & Midia e e Tlhakaneng302 x 182 cm

 

DINTLHA

Setlhopha sa botseleganyi:

Badiri ba Lefapha la Kgatelopele ya Setheo le batlhankedi ba tsa tlhaeletsano mo dikhamphaseng

 

Go tseleganya puo:

Clairwyn van der Merwe

 

Ditshwantsho le go rulaganngwa:

Graphikos

 

Batsayaditshwantsho:

Badiri-ka-rona ba YBB le batlamela ka ditirelo

 

Go botsa dipotso go ya pele /

go di botsa ka go kwalela:

Nelia Engelbrecht - tel (018) 299 4937 kgotsa Lebokoso la mo teng ga setheo la  260.

 

Eish! e tlhagisiwa le go gatisiwa ka Seesemane, Setswana le ka Seaforikanse ke Lefapha la Kgatelopele ya Setheo mo Ofising ya Setheo ya YBB.

Re go laletsa go abelana le rona dinepe tsa ditshwantsho tse di takilweng tsa YBB mo kagong ya lona kgotsa mo khamphaseng ya lona. Di romele kwa go Willie du Plessis kwa atereseng ya  willie.duplessis@nwu.ac.za

>

Go sekaseka botaki jwa rona Ka Puo ya Tshwantshetso

Re sa ntse re tswelela ka motseletsele wa rona wa ditshwantsho tse di takilweng tsa YBB e bile mo tokololong eno re batla go go bolelela ka pontsho ya ditshwantsho tse di takilweng tse di tlileng go nna karolo ya Art Safari Route  ka Moletlo o otlang wa Diatshe wa Aardklop kwa Potchefstroom.

 

Mo dipontshong tseno tsa tirisanommogo tse di bidiwang "Puo ya Tshwantshetso", YBB e tla bontsha dingwe tsa ditshwantsho tsa yone tse di takilweng, mmogo le ditshwantsho tse di Takilweng tse di Kokoantsweng tsa MTN, mo lefelong le legolo ya dipontsho mo Khamphaseng ya Potchefstroom.

 

Mo setlhogong sa dipontsho, lefoko "tshwantshetso" le raya setshwantsho mme gape ke tshwantshetso ya mmele wa motho kgotsa motho jaaka sediri.

 

Daniel “Stompie” Selibe

Blue earth

ca. 2008

Midia e e Tlhakaneng

70 x 98.5 cmWilliam Faulkner