COVID-19 Response Fund

Letlole la Go Tsibogela COVID-19 la YBB le a simolodiswa

Pandemiki ya Covid-19 e tswelela go tlhakatlhakanya le go ama maphelo a rona ka mekgwa e e seng e bonwe le e e sa solofelwang. Dikgato tse di tlhomelwang go laola mogare di ama thata mokgwa o re tsamaisang ditheo tsa thutogodimo, thata mokgwa wa go ruta le go ithuta. Mo nakong le mo teng ga totlelelo mmogo le dikgato tse di tlhokegang go tlhomamisa pholo le pabalesego ya badiri le baithuti, re tsere kgato ya go tswelela ka thuto le go ithuta ka mokgwa wa mo moweng le mo inthaneteng. Ka nako ya go ipaakanyetsa mokgwa o wa go ruta le go ithuta re dirile patlisiso mo baithuting go tlhomamisa gore maemo a bone a go tswelela ka dithuto ka mokgwa o a eme jang. Palo e kgolo ya baithuti ba itsisitse gore ga ba na didiriso tse di tlhokegang kgotsa dikgokagano kgotsa le motlakase. Go botlhokwa thata gore re tswelele ka ditiro tsa akatemi gore re kgone go fetsa kgwedithataro le ngwaga ya akatemi. Ke ka lebaka le re simolotseng Letlole la Go Tsibogela Covid-19 la YBB ka maitlhomo a a latelang:
 
       a) Go ema nokeng baithuti ka go ba fa dilaptopo / didiriso
       b) Go ema nokeng badiri, baithuti le merafe go dikologa dikhamphase go arabela ditlhokego le didiriso tse di tlhokegang
 

Re beetse thoko tekanyetso ya madi a kana ka R30m (ya Data le didiriso) go ema nokeng go ruta le go ithuta ka bokgakala mme re a itse gore madi a a ka se lekane.                                                

Re dira boikuelo go batsayakarolo ba rona (badiri, baalumni, bagwebisani, baabelamadi le ditsala tsotlhe tsa YBB) go tsenya seatla kgetsing go thusa le go abela mo Letloleng la Go Tsibogela Covid-19 la YBB. Madi a a abelwang a tla dirisiwa go rekela baithuti dilaptopo le didiriso kgotsa ditlhokego go dira tsenogare go thusa badiri, baithuti le merafe go dikologa dikhamphase tsa rona tsa YBB.
 
Ka kopo le ka bopelontlê etela lefelo la wepe go ka abela le go thusa kwa: http://www.nwu.ac.za/covid-19-donations-form
 

Setifikeiti sa lekgetho la 18A le tla ntshetswa baabedi ba ba letlelelwang. Ka thuso le kemonokeng ya lona re dumela gore re ka thusa baithuti go tswelela le go feta ngwaga a bone ya akatemi. Go ka botsa le go amogela tshedimosetso ikgolaganye le Moh Celeste Rossouw kwa 13044249@nwu.ac.za.