Ofisi ya Motlatsa-Mothaselara

Ofisi ya motlatsa-mokhanseliri ke enjini ya YBB mme e fana ka tirelo ya borutegi le kemo nokeng ya Ofisi ya Setheo(OS), dikhanmpase tse tharo le batsayakarolo botlhe ba Yunibesiti ya Bokone-Bophirima(YBB).
 
Moporof Kgwadi ke mokhudutamaga mogolo wa phetiso yo o boikarabelo go laola le go tsamaisa Yunibesiti mme o boikarabelo go Khanseleng ya YBB go diragatsa tiro ya setheo ka bophara.