1 2 3 4 5
11 12 14 15
17 March 2023
 

Human Rights Day: our responsibility and accountability

Menseregtedag gee erkenning aan ons pynlike verlede en 'n belofte van hoop en optimisme vir 'n land wat stewig in veelrassigheid, multikulturalisme, godsdienspluralisme, nie-seksisme en 'n absolute respek vir menseregte geanker is. Dit dien as 'n herinnering dat daar 'n tyd was toe sommige Suid-Afrikaners permitte nodig gehad het om van hulle dorpies na stede te beweeg, om te werk, eiendom te besit, goedere en dienste te koop en romantiese verhoudings aan te knoop.

Op 21 Maart 1960 in Sharpeville het sommige mense wat deel was van 'n vreedsame betoging/opmars teen hierdie permitte en paswette hulle lewens verloor en ander is gewond toe polisie op die betogers losgebrand het. Die Sharpeville-slagting het plaasgevind 20 jaar nadat die Verenigde Nasies die Universele Verklaring van Menseregte aanvaar het, wat universele menseregte erken het wat op menslikheid, vryheid, geregtigheid en vrede gegrond is. Dit is as gevolg van die gebeure van 21 Maart 1960 en ander gebeurtenisse deur die jare regoor ons land dat ons Grondwet die Handves van Regte bevat, wat menswaardigheid, gelykheid en vryheid waarborg.

Ons gedenk dus Menseregtedag om oor ons verlede na te dink en om die regte te vier wat ons as Suid-Afrikaners vandag geniet. As die lede van die breër gemeenskap van die NWU moet ons ons menseregtekultuur en demokratiese waardes elke dag demonstreer. Ons moet ook weet dat ons menseregte binne 'n raamwerk van verantwoordelikheid en aanspreeklikheid uitgeoefen moet word. Dit beteken dat wanneer studente of personeel oor 'n diens of 'n bepaalde kwessie ongelukkig of ontvrede is, hulle ook die regte van ander studente en personeel moet erken en in ag moet neem. Daarbenewens moet ons almal daarna streef om vir menseregte op te kom. Een van die groot seuns van ons land, biskop Desmond Tutu, het eenmaal gesê dat "As jy neutraal bly in situasies waar daar ongeregtigheid is, jy die kant van die onderdrukker gekies het. Indien die olifant sy voet op die stert van die muis het, en jy sê dat jy neutraal is, gaan die muis nie jou neutraliteit waardeer nie."

Kom ons laat ons stemme hoor wanneer ons onreg sien, en hande vat om menseregte te bevorder.

Die NWU se verbintenis tot 'n kultuur van menseregte is ingebed in ons strategieverklaring – om die NWU te transformeer en te posisioneer as 'n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid en 'n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid. Die tema van hierdie jaar se Menseregtemaand is #LeaveNoOneBehind – walk your rights. Dit vra van ons om inklusiewe strategieë en praktyke regoor al die gebiede van ons bedrywighede te aanvaar. Die NWU se sleutelbelanghebbers, insluitende ons personeel en studente, is tans by ons strategiehersieningsprojek – Neem die NWU Vorentoe – betrokke. Ons het vooruitbetalings gemaak vir FTEN-studente wat nog steeds vir NSFAS-befondsing wag en het bykomende fondse beskikbaar gestel om akademies-verdienstelike studente te help om te registreer. Ons het die registrasietydperk verleng en gereël dat fakulteite spesiale reëlings tref om studente met voorlopige registrasie in ag te neem. Ons doen dit alles om te verseker dat almal so ver as moontlik ingesluit word, en dat niemand agterbly nie.

Ons het op 10 Maart 2023 'n memorandum van verstandhouding (MvV) met die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie onderteken. Hierdie vennootskap sal ons in staat stel om ons pogings te versterk om die kultuur van menseregte by die NWU en die omliggende gemeenskappe te bevorder. Die vennootskap behels 'n ondersoek na en implementering van 'n verskeidenheid kwessies, insluitende kapasiteitsbou, navorsing, beleidsformulering, die deel van inligting en bevorderingsprogramme. Ons sien daarna uit om hierdie MvV onmiddellik te implementeer om die bevordering van 'n kultuur van menseregte in ons studente- en personeelomgewing uit te bou. Hierdie vennootskap sal ons voorneme om gevalle van geslagsgebaseerde geweld en alle vorms van diskriminasie en uitsluiting, wat 'n oortreding van fundamentele menseregte is, te elimineer.

As NWU-familie en as Suid-Afrikaners moet ons altyd onthou waar ons vandaan kom en ons voorneem om nooit ooit dieselfde oortredings te herhaal nie. Vergun my asseblief om julle aan die aanhef tot ons Grondwet te herinner:

Ons, die mense van Suid-Afrika,
Erken die ongeregtighede van ons verlede;
Huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons land gely het;
Respekteer diegene wat hul beywer het om ons land op te bou en te ontwikkel; en
Glo dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, verenig in ons verskeidenheid.
Daarom neem ons, deur ons vryverkose verteenwoordigers, hierdie Grondwet aan as die hoogste reg van die Republiek ten einde –

  • Die verdeeldheid van die verlede te heel en 'n samelewing gegrond op demokratiese waardes, maatskaplike geregtigheid en basiese menseregte te skep;
  • Die grondslag te lê vir 'n demokratiese en oop samelewing waarin regering gegrondves is op die wil van die bevolking en elke burger gelyk deur die reg beskerm word;
  • Die lewensgehalte van alle burgers te verhoog en die potensiaal van elke mens te ontsluit; en
  • 'n Verenigde en demokratiese Suid-Afrika te bou wat sy regmatige plek as 'n soewereine staat in die gemeenskap van nasies kan inneem.

Mag God ons mense beskerm.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Prof Mzubanzi Bismark Tyobeka
Hoof en Visekanselier

Human Rights Day acknowledges our painful past and a promise of hope and optimism for a country firmly anchored in multiracialism, multiculturalism, religious pluralism, non-sexism and an absolute respect for human rights. It serves as a reminder that there was a time when some South Africans needed permits to move from villages to the cities, permits to work, own property, buy goods and services and to enter into romantic relationships.

On 21 March 1960, in Sharpeville, some people who were part of a peaceful protest/march against these permits and pass laws lost their lives and others were wounded when police fired at the protesters. The Sharpeville massacre took place 20 years after the United Nations had adopted the Universal Declaration of Human Rights, which established universal human rights based on humanity, freedom, justice and peace. It is because of the events of 21 March 1960 and other events that happened over the years across our country that our Constitution contains the Bill of Rights, which guarantees human dignity, equality and freedom.

Therefore, we commemorate Human Rights Day to reflect on our past and to celebrate the rights that we as South Africans enjoy today. As the members of the broader NWU community, we must demonstrate our human rights culture and democratic values daily. We must also know that our human rights are exercised within a framework of responsibility and accountability. This means that, whenever students or staff are unhappy about or dissatisfied with a service or a particular issue, they must also acknowledge and respect the rights of other students and staff. In addition, all of us must strive to be champions of human rights. One of the great sons of our country, Bishop Desmond Tutu, once remarked that "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality."

Let us make our voices heard whenever we witness an injustice and join hands in promoting human rights.

The NWU's commitment towards a culture of human rights is embedded in our strategy statement – to transform and position the NWU as a unitary institution of superior academic excellence, with a commitment to social justice. The theme of this year's Human Rights Month is #LeaveNoOneBehind – walk your rights. This calls for us to adopt inclusive strategies and practices across all areas of our operations. The NWU's key stakeholders, including staff and students, are currently involved in our strategy review project – Taking the NWU Forward. We have made advance payment for FTEN students who are still waiting for NSFAS funding and have made additional funds available to assist academically deserving students to register. We have extended the registration period and arranged for faculties to make special arrangements to cater for students with provisional registration. We are doing all this to ensure that, as far as possible, everyone is included, and no one is left behind.

On 10 March 2023 we signed a memorandum of understanding (MoU) with the South African Human Rights Commission. This partnership will enable us to strengthen our efforts to promote the culture of human rights in the NWU and in the surrounding communities. The partnership involves exploration and the implementation of a range of issues, including capacity building, research, policy formulation, information sharing and advocacy programmes. We look forward to the immediate implementation of this MoU to enhance the promotion of a culture of human rights in our student and staff environments. This partnership will strengthen our resolve to eliminate incidents of gender-based violence and all forms of discrimination and exclusion that are a violation of fundamental human rights.

As the NWU family and South Africans, we must always remember where we come from and make a commitment to never ever repeat the same violations. Please allow me to remind you of the preamble to our Constitution:

We, the people of South Africa,
Recognise the injustices of our past;
Honour those who suffered for justice and freedom in our land;
Respect those who have worked to build and develop our country; and
Believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity.
We therefore, through our freely elected representatives, adopt this Constitution as the supreme law of the Republic so as to –

  • Heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights;
  • Lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law;
  • Improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person; and
  • Build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations.

May God protect our people.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Prof Mzubanzi Bismark Tyobeka
Principal and Vice-Chancellor

Letsatsi la Ditokelo tsa Botho le ananela tsa rona tse bohloko tse fetileng ebile ke tshepiso ya tshepo le ho ba le tshepo bakeng sa naha e itsheheditseng ka hara batho ba merabe e mengata, botjhaba bo fapafapaneng, bodumedi bo bongata, ho se kgetholle ho ya ka bong le hlompho e phethahetseng bakeng sa ditokelo tsa botho. Ke sehopotso hore ena e ne e le nako eo ka yona Maafrika Borwa a itseng a neng a hloka diphemiti ho tsamaya ho tloha motseng ho leba metsetoropong, diphemiti tsa ho sebetsa, thepa eo e leng ya bona, ho reka thepa le ditshebeletso le ho kena dikamanong tsa lerato.

Ka la 21 Hlakubele 1960, mane Sharpeville, batho ba bang bao e neng e le karolo ya boipelaetso/mohwanto kgahlano le diphemiti tsena le ho melao ya dipase ba lahlehetswe ke maphelo a bona mme ba bang ba ile ba lemala ha maponesa a ne a thunyetsa ho baipelaetsi. Polao ya batho ba bangata ya Sharpeville e etsahetse dilemo tse 20 ka mora hore Matjhaba a Kopaneng a ananele Phatlalatso ya Lefatshe ka Bophara ya Ditokelo tsa Botho, e ileng ya theha ditokelo tsa botho tsa lefatshe ka bophara tse itshetlehileng ho botho, tokoloho, toka le kgotso. Ke ka lebaka la diketsahalo tsena tsa 21 Hlakubele 1960 le diketsahalo tse ding tse etsahetseng nakong ya dilemo ho phatlalla le naha ya rona hore Molaotheo wa rona o na le Bili ya Ditokelo, e netefaletsang seriti sa botho, tekano le tokoloho.

Ka hoo, re hopola Letsatsi la Ditokelo tsa Botho ho bontsha tsa rona tsa nako e fetileng le ho keteka ditokelo tseo rona jwalo ka Maafrika Borwa re natefelwang ke tsona kajeno. Jwalo ka ditho tsa setjhaba sa NWU ka bophara, re tlameha ho bontsha botjhaba ba rona ba ditokelo tsa botho le mekgwa ya boitshwaro ya demokrasi. Re tlameha ho boela re tseba hore ditokelo tsa rona tsa botho di phethahaditswe ka hara moralo wa ho ikarabella le boikarabelo. Sena se bolela hore, ha feela baithuti kapa basebetsi ba sa thaba kapa ba sa kgotsofallang tshebeletso kapa taba e itseng, ba tlameha hape ho ananela le ho hlompha ditokelo tsa baithuti ba bang le basebetsi. Ho feta moo, kaofela ha rona re tlameha ho tsitlallela ho ba bomampodi ba ditokelo tsa botho. E mong wa bara ba babatsehang ba naha ya rona, Mobishopo Desmond Tutu, "O kile a re haeba o le mahareng boemong bo se nang toka, o se o ikgethetse lehlakore la mohatelli. Haeba tlou e beile leoto la yona hodimo ha mohatla wa tweba, mme o re wena o mahareng, tweba e keke ya ananela ho ba mahareng ha hao."

Ha re etseng hore mantswe a rona a utlwahale ha feela re bona ho se be le toka mme re kopanye diatla ho kgothaletsa ditokelo tsa botho.

Boitlamo ba NWU bo atamelang ho botjhaba ba ditokelo tsa botho bo kenyelleditswe setatemente sa rona sa mawa – ho fetola le ho beha NWU jwalo ka institushene ya bonngweng ya bokgabane bo hodimo ba thuto, e nang le boitlamo ho toka setjhabeng. Mokotaba wa Kgwedi ya Ditokelo tsa Botho ya selemo sena ke #LeaveNoOneBehind – phethahatsa ditokelo tsa hao. Sena se hoa ho rona ho ananela mawa a kenyelletsang mmoho le ditlwaelo ho phatlalla le dibaka tsohle tsa tshebetso ya rona. Batho ba amehang ba bohlokwa haholo ba NWU, ho kenyelletsa basebetsi le baithuti, ha jwale ba na le seabo ho projeke ya rona ya ho hlahlobisa mawa – Ho Isa NWU Pele. Re entse ditefello tsa pele ho nako bakeng sa baithuti ba FTEN ba sa ntseng ba emetse thuso ya ditjhelete ya NSFAS mme re lefile ditjhelete tsa tlatsetso tse fumanehang ho thusa baithuti ba tshwanelwang ke thuto hore ba ngodise. Re ekeditse nako ya ngodiso le ho hlophisa bakeng sa difakhalthi ho etsa ditlhophiso tse ikgethang ho lokisetsa baithuti ba nang le ngodiso ya nakwana. Re etsa tsena tsohle e le ho netefatsa hore, kamoo ho kgonahalang ka teng, bohle ba kenyelleditswe, mme ha ho na ya salletseng morao.

Ka la 10 Hlakubele 2023 re saenne memorandamo wa kutlwisiso (MoU) le Khomishene ya Ditokelo tsa Botho ya Afrika Borwa. Bohatammoho bona bo tla re neha bokgoni ba ho matlafatsa boikitlahetso ba rona ho kgothaletsa botjhaba ba ditokelo tsa botho ka hara NWU le matjhabeng a re potapotileng. Bohatammoho bona bo kenyelletsa ho ithuta le ho kenngwa tshebetsong ha ditaba tse ngata, ho kenyelletsa mananeo a kaho ya mothamo, diphuputso, ho etswa ha maano, ho arolelana ka tlhahisoleseding le a boemedi. Re lebelletse ho kenngwa tshebetsong hanghang ha MoU ho ntlafatsa kgothaletso ya botjhaba ba ditokelo tsa botho ditokoloho tsa baithuti le basebetsi ba rona. Bohatammoho bona bo tla matlafatsa qeto ya rona ya ho fedisa diketsahalo tsa dikgoka tsa bong le mefuta yohle ya kgethollo esitana le ho qhelelwa ka thoko ke ditlolo tsa molao tsa ditokelo tsa botho tsa motheo.

Jwalo ka lelapa la NWU le Maafrika Borwa, re tlameha hore ka mehla re hopole moo re tswang teng le ho etsa boitlamo ba ho se hlole re pheta ditlolo tseo tsa molao. Ka kopo ntumelle ho o hopotsa ka ketapele ya Molaotheo wa rona:

Rona, batho ba Afrika Borwa,
Re elellwa ho se be le toka ha nako e fetileng ya rona;
Ho tlotla ba sotlehileng ka lebaka la toka le tokoloho ya lefatshe la rona;
Re hlompha ba sebeditseng ho aha le ho ntshetsa pele naha ya rona; le
Ho dumela hore Afrika Borwa ke ya bohle ba phelang ka hara yona, re kopane ka hara ho se tshwane ha rona.
Ka hoo, ka tshebediso ya baemedi ba rona ba kgethilweng ka bolokolohi, re ananela Molaotheo ona jwalo ka molao o phahameng ka ho fetisisa wa Rephaboliki e le ho –

  • Re fodisa dikarohano tsa nako e fetileng le ho theha setjhaba se itshetlehileng ho mekgwa ya boitshwaro ya demokrasi, toka setjhabeng le ditokelo tsa botho tsa motheo;
  • Re etsa motheo bakeng sa setjhaba sa demokrasi se bulehileng seo ho sona mmuso o itshetlehileng ho thato ya batho mme moahi e mong le e mong a sireleditswe ka ho lekana ke molao.
  • Ntlafatsa boleng ba bophelo ba baahi bohle le ho lokolla bokgoni ba motho e mong le e mong; le
  • Ho aha Afrika Borwa e kopaneng ya demokrasi e kgonang ho nka sebaka sa yona se nepahetseng jwalo ka mmuso wa tokoloho lelapeng la matjhaba.

Morena boloka setjhaba sa heso.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Profesa Mzubanzi Bismark Tyobeka
Mosuwehlooho le Motlatsi wa Mokanseliri

Letsatsi la Ditshwanelo tsa Batho le bontsha gore re amogela nako e e botlhoko e e fetileng le tsholofelo ya tshepo le tshepo ya naga e e theilweng ka tlhomamo mo go nneng le merafe e e farologaneng, ditso tse di farologaneng, bodumedi jo bo farologaneng, go se nne le tlhaolele ya bong le go tlotla ditshwanelo tsa batho ka botlalo. E re gakolola gore go kile ga bo go na le nako e ka yone batho bangwe ba Aforika Borwa ba neng ba tlhoka tetla ya go fuduga mo metseng ba ya kwa ditoropong, tetla ya go bereka, go nna le dithoto, go reka dithoto le ditirelo le go tsena mo dikamanong tsa lorato.

Ka 21 Mopitlwe 1960, kwa Sharpeville, batho bangwe ba ba neng ba le mo mogwantong wa kagiso kgatlhanong le ditlankana tseno le melao ya dipasa ba ne ba latlhegelwa ke matshelo a bona mme ba bangwe ba ne ba gobala fa mapodisi a ne a thuntsha badiraditshupetso. Polao e e setlhogo ya kwa Sharpeville e diragetse dingwaga di le 20 morago ga gore lekgotla la Ditšhabakopano (United Nations) le amogele Maiphako a Lefatshe Lotlhe a Ditshwanelo Tsa Batho (Universal Declaration of Human Rights), a a simolotseng ditshwanelo tsa batho tsa lefatshe ka bophara tse di theilweng go ya ka botho, kgololesego, tshiamiso le kagiso. Ke ka ntlha ya ditiragalo tsa 21 Mopitlwe 1960 le ditiragalo tse dingwe tse di diragetseng mo dingwageng tse di fetileng mo nageng ya rona gore Molaotheo wa rona o na le Molaotlhomo wa Ditshwanelo, o o tlhomamisang seriti sa motho, tekatekano le kgololesego.

Ka jalo, re keteka Letsatsi la Ditshwanelo tsa Botho go akanya ka nako e e fetileng le go keteka ditshwanelo tse rona jaaka maAforika Borwa re di itumelelang gompieno. Jaaka maloko a setšhaba se segolo sa NWU, re tshwanetse go supa setso sa rona sa ditshwanelo tsa botho le mekgwa ya temokerasi letsatsi le letsatsi. Gape re tshwanetse go itse gore ditshwanelo tsa rona tsa botho di dirisiwa ka fa gare ga letlhomeso la maikarabelo le go ikarabelela. Seno se raya gore, nako le nako fa baithuti kgotsa badiri ba sa itumelele kgotsa ba sa kgotsofala ka tirelo nngwe kgotsa ka kgang nngwe, ba tshwanetse gape go amogela le go tlotla ditshwanelo tsa baithuti ba bangwe le badiri. Mo godimo ga moo, rotlhe re tshwanetse go lwela go nna bagaka ba ditshwanelo tsa batho. Mongwe wa barwa bagolo ba naga ya rona, Mobishopo Desmond Tutu, "O kile a bolela gore fa o sa tseye letlhakore mo maemong a go tlhoka tshiamiso, o tla bo o tlhophile letlhakore la mogateledi. Fa tlou e ka baya lonao mo mogatleng wa peba, mme wa bo o re ga o tseye letlhakore, peba ga e kitla e anaanela go se tseye letlhakore ga gago."

A re direng gore lentswe la rona le utlwagale nako nngwe le nngwe fa re bona tshiamololo mme re dire mmogo go tsweletsa ditshwanelo tsa batho pele.

Maikemisetso a NWU a go rotloetsa setso sa ditshwanelo tsa botho a tsentswe mo togomaanong ya rona ya puo – ya go fetola le go baya NWU jaaka setheo sa seoposengwe sa maemo a a kwa godimo a borutegi, se se ineetseng mo tshiamong ya loago. Thitokgang ya Kgwedi ya Ditshwanelo Tsa Batho ya monongwaga ke #LeaveNoOneBehind – tsamaya ka ditshwanelo tsa gago. Se se tlhoka letsholo la rona go dirisa mekgwa e e akaretsang le mekgwa ya go ralala dikarolo tsotlhe tsa ditiro tsa rona. Batsayakarolo ba ba botlhokwa ba NWU, go akaretsa badiri le baithuti, ga jaana ba amega mo porojekeng ya rona ya tomagano ya tshekatsheko – Go isa NWU kwa Pele. Re dirile tuelelopele ya baithuti ba FTEN ba ba santseng ba emetse matlole a NSFAS mme re dirile gore go nne le matlole a mangwe a a tla thusang baithuti ba ba nang le bokgoni jwa go ithuta go ikwadisa. Re atolositse nako ya go ikwadisa mme re rulagantse gore magoro a dire dithulaganyo tse di kgethegileng go tlhokomela baithuti ba ba ikwadisitseng ka nakwana. Re dira tsotlhe tse go tlhomamisa gore, ka fa go ka kgonegang ka teng, mongwe le mongwe a akarediwe mme go se nne le ope yo o tlogelwang kwa morago.

Ka di 10 Mopitlwe 2023, re ne ra saena memorantamo wa tirisanommogo (MoU) le Khomišene ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforikaborwa. Tshwaraganelo e e tla re kgontsha go thatafatsa maiteko a rona go rotloetsa setso sa ditshwanelo tsa botho mo NWU le mo ditšhabeng tse di e dikologileng. Tshedimosetso eno e akaretsa go batlisisa le go tsenya tirisong dikgang tse di farologaneng, go akaretsa go aga bokgoni, patlisiso, go tlhama dipholisi, go abelana tshedimosetso le mananeo a poelelo. Re lebile pele go tiragatso ya ka pele ya Tumalano eno ya Tirisanommogo (MoU) go tokafatsa kgodiso ya setso sa ditshwanelo tsa botho mo ditokologong tsa baithuti le badiri ba rona. Tshwaraganelo eno e tla thatafatsa maikemisetso a rona a go fedisa ditiragalo tsa tirisodikgoka e e theilweng mo bong le mefuta yotlhe ya kgethololo le go tlhaolwa e e leng kgatako ya theo ya ditshwanelo tsa botho.

Jaaka lelapa la NWU le maAforika Borwa, re tshwanetse go gakologelwa ka gale gore re tswa kae mme re ipofe gore ga re kitla re tlhola re boeletsa ditlolo molao tse di tshwanang. Tsweetswee ntumelele gore ke go gakolole ka matseno a Molaotheo wa rona:

Rona, re le batho ba Aforika Borwa,
Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng;
Re tlotla ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheng la rona;
Re tlotla ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme
Re dumela gore Aforika Borwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re tshwaragane mo go farologaneng ga rona.
Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgololosego, re amogela Molaotheo o jaaka Molaomogolo wa Rephaboliki gore re –

  • Alafe dikgogakgogano tse di fetileng mme re age Setšhaba se se thailweng mo meetlong ya temokerasi, bosiamisi jwa boago le ditshwanelo tse di botlhokwa tsa botho
  • Tlhome motheo wa setšhaba se se nang le temokerasi le se se bulegileng o mo go sona puso e theilweng mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a sireleditsweng ka go lekana ke molao.
  • Tokafatse matshelo a baagi botlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le;
  • Age Aforika Borwa e kopaneng ya temokerasi e e kgonang go tsaya maemo a yona a a e siametseng jaaka naga e e ipusang mo tshikeng ya mafatshe.

A Modimo a sireletse Setšhaba sa rona.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Mop Mzubanzi Bismark Tyobeka
Mogokgo le Motlatsamokanseliri